Vi trenger noen som kan ta de riktige beslutningene

en illustrasjon bestående av mange mennesker som utgjør et hjerte med ett menneske i front
OPPGAVEGLIDNING: Artikkelforfatteren etterlyser et nasjonalt organ – bestående av helsepersonell – som vet hvor skoen trykker og som kan foreta en vurdering av kompetansebehovet i helsetjenesten?

Sykepleiere har tatt over enkelte legeoppgaver, og helsefagarbeidere har overtatt sykepleieroppgaver. Men hvordan blir kompetansen vurdert? Og hvem kan delegere oppgaver?

Etterspørselen etter helsetjenester øker. Vi mangler helsepersonell som sykepleiere, spesialsykepleiere, fastleger og spesialister. Oppgaveglidning er et fenomen som har eksistert i mange tiår. Sykepleiere har tradisjonelt overtatt legeoppgaver som å legge inn urinkateter eller venekanyler for å gi medisiner og væske i blodåren til pasienten.

Helsefagarbeidere har overtatt sykepleieroppgaver som å dele ut medisiner eller stelle sår. Regjeringen legger nå opp til at sykepleiere skal overta flere legeoppgaver i primærhelseteam.

Nasjonale ulikheter

På Sykehuset Østfold kurses helsefagarbeidere i å legge inn venekanyler. I noen fylker har ambulansepersonell delegering eller rett til å gi visse medisiner. I andre fylker har de det ikke.

Det er organisasjonen og leder som sitter med det overordnede ansvaret med hensyn til delegeringer og vurdering av kompetansekrav og -behov. Dette medfører nasjonale ulikheter.

Et beslutningsorgan

Hvem sitter med ansvaret for helhetsvurderingen av hvilke helsetjenester som krever hvilken kompetanse? Og hvordan vurderes kompetanse – er det basert på erfaring eller formell utdanning?

Politikere tar de overordnede beslutningene som påvirker helsetjenestene, det være seg reformer og bevilgninger, pålegg om nye tjenestetilbud og rammer for utdanningsorganisasjoner. Men finnes det et nasjonalt organ – bestående av helsepersonell – som vet hvor skoen trykker, og som kan foreta en vurdering av kompetansebehovet i helsetjenesten? Og som – ikke minst – har beslutningsmyndighet til å gjøre noe med det? Jeg bare spør …

Les også:

HR-direktør på sykehus: – Helsefagarbeiderne må inn i sykehusene igjen

RIKTIG: – Det viktig å bruke sykepleiernes kompetanse på riktig måte, sier Ahus-direktør Jan Inge Pettersen. 

Det er for kostbart for samfunnet å la sykepleiere gjøre oppgaver som renhold og kjøkkentjeneste, mener HR-direktør ved Ahus, Jan Inge Pettersen.

Ahus-direktøren mener det er på høy tid å få flere helsefagarbeidere og assistenter inn i sykehusene.

– Over flere tiår har det vært en omgjøring av stillinger som hjelpepleiere og helsefagarbeidere over til sykepleierstillinger. Dette har medført at det i veldig stor grad bare er sykepleiere som er igjen på posten, og som dermed må gjøre alle oppgavene.

– Mitt inntrykk er at omgjøringen av stillinger nå har gått litt for langt, sier han, og understreker at han ikke sitter på noen totaloversikt.

Livsviktige funksjoner

– Bredden av oppgaver som må gjøres på sengepost, har endret seg i liten grad, sier Pettersen. 

– Å re senger, stelle og vaske er livsviktige funksjoner på et sykehus. Det er ikke oppgaver man kan velge å gjøre, de må gjøres. 

Han er ikke på noen måte overrasket over resultatene i spørreundersøkelsen Sykepleien har utført.

– Undersøkelsen som Sykepleien har lagt frem, understreker tydelig behovet for større bredde i kompetansesammensetningen innenfor pleie i sykehus, mener han, og legger til at det delvis er og vil bli