fbpx Planlegger utdanning i operasjonsvirksomhet for helsefagarbeidere Hopp til hovedinnhold

Planlegger utdanning i operasjons­virksomhet for helsefagarbeidere

Operasjonssykepleier i arbeid.

Til høsten skal NOKUT si ja eller nei til om helsefagarbeidere skal få videreutdanning innen operasjonsvirksomhet.

Dersom Fagforbundet, Fagskolen i Østfold og Sykehuset Østfolds planer går i orden, får helsefagarbeiderne en ny videreutdanning innen operasjonsvirksomhet til neste år. Til høsten skal en formell studieplan sendes til NOKUT for godkjenning.

Historikk

I 2013 ble det lagt frem et forslag om å starte opp en videreutdanning som «operasjonstekniker».

– Både Helsedirektoratet og Spekter avslo den gangen fordi helsetjenesten ikke hadde meldt inn noe behov for kompetanse på dette nivået i operasjonsavdelingene, sier forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By.

Er det behov?

Forbundslederen sier at NSF ikke har noe imot at helsefagarbeidere får tilbud om videreutdanninger.

– Men før det etableres et nytt fagskoletilbud innen operasjonsvirksomhet, bør det avklares om det er et nasjonalt behov for denne personellgruppen, sier By og legger til:

– Hvor på sykehuset skal denne yrkesgruppen jobbe? Og konkret hvilke oppgaver de skal kunne gjøre?

By peker på at kompetansenivået i operasjonsavdelingene må stå i forhold til kompleksiteten i dagens avanserte operasjonsstuer.

– Etterspørselen i norske operasjonsstuer retter seg i dag først og fremst mot spesialutdannete operasjonssykepleiere som er blitt en mastergradsutdanning. I stedet for å lage nye utdanninger må det settes inn ressurser for å sikre denne avgjørende kompetansen som operasjonssykepleieren innehar i et team, sier hun.

Oppgaveglidning

NSF mener det kan være behov for at helsefagarbeiderne får spesialisert kompetanse i spesialrenhold, smittevern og sterilforsyning utenfor operasjonsstuene og pasientbehandlingen.

– Som følger av manglende satsing og redusert tilgang på spesialsykepleiere, er det nærliggende å tro at en helsefagarbeider med videreutdanning kan overta enkelte av operasjonssykepleierens arbeidsoppgaver knyttet til instrumentbehandling og lager, sier By.

Hun mener det kan være mye å vinne på at oppgaver som ikke inngår i selve pasientbehandlingen, men som er viktig for effektiv drift, blir ivaretatt av fagutdannet personell.

– Her kan helsefagarbeidere med videreutdanning gjøre en utmerket jobb, sier By.

Uavklarte spørsmål

Prosjektbeskrivelsen mangler imidlertid svar på noen spørsmål:

Den sier ingenting om lengden på studiet, eller hvor det er meningen at de som begynner på studiet kan jobbe etterpå og hvilke oppgaver de kan gjøre. På Faggruppen av operasjonssykepleiere sin  Facebook-side, har flere reagert på prosjektet i Østfold. En skriver:

«Dette høres som en snikinnføring av operasjonsteknikkene til det sterile feltet. Det var denne utdanningen vi ikke ville ha i Telemark i 94 og som vi sa opp jobbene våre for!»

Skal behandle kirurgiske pasienter

Fagforbundet skriver i en e-post til Sykepleien at hensikten med denne fagskoleutdanningen å gi helsefagarbeidere økt kompetanse innen det kirurgiske pasientforløpet.

– En helsefagarbeider med videreutdanning innen operasjonsvirksomhet kan bidra på sitt fagområde og innen behandlingen av kirurgiske pasienter. Utdanningen er rettet mot helsefagarbeidere som skal arbeide i helseinstitusjoner som sykehus, helsehus, legevakt, legekontorer og andre helseinstitusjoner med kirurgisk praksis, sier Iren Mari Luther i Fagforbundets arbeidslivsutvalg.

Oppgaveglidning

– Arbeidsoppgaver som tidligere har vært tilknyttet en særskilt profesjon, kan også utføres av andre yrkesgrupper for å utnytte samlet kompetanse og ressurser best mulig, sier Luther.

Fagskoleutdanningen innen operasjonsvirksomhet er tenkt gjennomført på deltid, og skal være et nettbasert studium med samlinger over 2 år. I omfang tilsvarer dette ett år som heltidsstudium.

– Alle studenter som fullfører og består utdanningen, vil få vitnemål med gradsbenevnelsen «Vocational Diploma», sier Luther.

Spørsmål

– Hva tenker dere om en slik videreutdanning?

– Offisielt har ikke NSFs Landsgruppe av operasjonssykepleiere (NSFLOS) vært involvert i denne saken. Vi har prøvd å bli part i saken uten å lykkes, men er nå lovet å bli høringsinstans når fagplanen er ferdig, sier faggruppeleder av NSFLOS, Aina Hauge.

På generelt grunnlag sier hun at NSFLOS aldri har gitt sin støtte til tidligere forsøk på å innføre studier hvor helsefagarbeidere skal utføre pasientrelaterte oppgaver inne på selve operasjonsstua, som i utøvende steril eller koordinerende roller.

– Vi mener dette krever utdannelse på dagens videreutdanning eller masternivå. Vi mener i tillegg at funksjonsdyktighet ikke kan oppnås gjennom en Fagskoleutdanning, sier Hauge.

Hun legger til at NSFLOS alltid har støttet videreutdanninger som kan bistå operasjonsavdelingene med «støttefunksjoner».

– Som for eksempel arbeid i sterilsentral og der det ellers kan være aktuelt med oppgavedeling for å frigjøre operasjonssykepleiere fra ikke pasientrelaterte oppgaver.

Om utdanningen

Ifølge prosjektbeskrivelsen er studieplanen delt inn i fem emner:

 1. Felles innholdsdel, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse
 2. Mikrobiologi, hygiene og smittevern
 3. Medisinskteknisk utstyr, kirurgiske instrumenter og instrumenthåndtering
 4. Det generelle kirurgiske pasientforløpet
 5. Hovedprosjekt

Hospiteringer

For å komme nærmere inn på temaene i studieplanen ble det høsten 2017 utført hospiteringer både for å observere pasientforløp og arbeidsprosesser ved disse lokalisasjonene:

 • Akuttkirurgisk seksjon
 • Akuttmottaket
 • Kirurgisk poliklinikk Kalnes
 • Skadepoliklinikken
 • SDI
 • Operasjonsavdelingen Kalnes
 • Sterilsentralen
 • Ortopedisk poliklinikk i Moss
 • Volvat
 • Legevakten Fredrikstad

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Hanan Ali

Helsefagarbeider
1 year siden

Jeg er helsefagarbeider og gleder meg masse og venter på om når vi han få studere slikk spennende utdanning 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse