fbpx Hold den «åpne dør» åpen Hopp til hovedinnhold

Hold den «åpne dør» åpen

- Kjære beslutningstakere, det er billigere å bygge friske barn enn å reparere syke voksne.

Regjeringen har bevilget rundt 200 millioner kroner i 2014 og 2015 for å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten. De har også for 2016 vedtatt en ytterligere styrking av tjenesten med 200 millioner kroner gjennom vekst i kommunens frie inntekter. Det er sterke føringer fra statlig hold om å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten i tråd med bemanningsnorm fra helsedirektoratet.

Vi ser at uten øremerking av disse pengene har kommunene frihet til å disponere pengene som det passer dem, og da kommer de ikke barn og unge til gode. Bare 30 prosent av midlene har så langt gitt nye helsesøster stillinger i kommunene rundt om i landet. Dette viser tall fra Sykepleien, Sykepleierforbundet og SSB. Pengene forsvinner i det store pengesluket, og det store underskuddet til kommunene.

Som leder for NSF/landsgruppen av helsesøster i Nordland (LaH) og på vegne av styret, er min oppgave i å være talsperson for barn og unge.

Investere i barn og unge

Foruten å være det kjæreste vi har, er barn og unge vår viktigste ressurs i fremtiden. De har en viktig rolle i å skape et lokalsamfunn der mennesker trives og skaper verdier. Men for at denne ressursen skal forvaltes på best mulig måte, må man våge å gjøre investeringer i barn og unges oppvekstsvilkår. Helsesøster er den eneste profesjonen som har en videreutdanning rettet mot målgruppen barn og unge 0–20 år, i forhold til fagområdet helsefremmende og forebyggende arbeid.

Skolehelsetjenesten opplever stor pågang av barn og ungdom med utfordringer knyttet til depresjon, angst, atferdsvansker, spiseforstyrrelser, selvskading, prestasjonspress, mobbing, søvnvansker, rus, to-hjems problematikk mm. Psykisk helse er den viktigste grunnen til Drop-out i videregående skole.

Treffer 100 prosent

Barn og unge har rett på en egen lovpålagt helsetjeneste. Vi er den eneste tjenesten som regelmessig og systematisk treffer 100 prosent av barn og ungdomsbefolkningen, der vi kartlegger og utfører helsemessige vurderinger hos hver enkelt

Det er viktig for barn og unge at vi er helsepersonell med taushetsplikt. Videre at vi representerer nøytrale fagpersoner og at tjenesten er gratis. Gjennom variert undervisning og helseopplysning møter vi alle barn og unge over tid, der hovedfokus er egen helse og mestring. Vår rolle er å styrke barn og unges egne ressurser, og hjelpe til når ressursene svikter. Det unike med vår tjeneste er «åpen dør» med ingen ventelister, og rask hjelp.

En viktig samarbeidspart

Med eget kontor på den enkelte skole er vi til stede på deres arena. Barn og ungdom får tilbud om veiledning og råd, med fokus på hvordan mestre livet sitt best mulig. Vi hjelper og støtter dem i å kjenne seg « gode nok» i en tid med press fra ulik hold. Helsesøster er også en viktig samarbeidspart inn i skolen. Tjenesten er opptatt av å jobbe tverrfaglig til det beste for barn og ungdom, og bidrar i stor grad til å utjevne sosiale ulikheter.

Helsesøster er barn og unges lokale barneombud. Vårt samfunnsansvar er bla å si ifra på vegne av barn og ungdom når vi opplever at forebygging og helsefremming blir en salderingspost til tross for tydelige føringer fra regjering og storting. Kommer ikke disse midlene barn og unge til gode, risikerer vi at møysommelig tillit og tilgjengelighet bygges ned, flere barn som lever under omsorgssvikt og vanskelige forhold blir oppdaget tidlig. Helseproblemer blir oversett, vaksiner gitt for sent, tilbud om helseopplysning blir redusert, forebygging når det gjelder frafall og psykisk helse blir nedprioritert, bare for å nevne noe.

Et bredt folkehelsefokus

Kjære politikere og kommuneledere i alle kommuner, prioriter midlene som er satt av til å styrke helsetjenesten til barn og unge i 2016. Det er viktig å demme opp for de tøffe utfordringene som vi ser i samfunnet med å være til stede på skolene med «åpen dør» og med et bredt folkehelsefokus. Tjenesten har de siste årene fått mange nye lovpålagte oppgaver, og er per i dag ikke dimensjonert for den store samfunnsutfordringen når det bla gjelder psykisk helse. Barn og ungdom blir dessverre tapere i dette. På landsbasis har bare 1,4 prosent av skolene helsesøster til stede hver dag. Barn og ungdom trenger flere.

Kjære beslutningstakere, det er billigere å bygge friske barn enn å reparere syke voksne.

(Kronikken er skrevet på vegne av alle NSF/Landsgruppen av helsesøstre i Nordland)

Les: Helsesøsterkronene som forsvant

Uten øremerking av pengene har kommunene frihet til å disponere bevilgningene som det passer dem, og da kommer de ikke barn og unge til gode.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse