fbpx – Lev ditt eget liv før du begynner et nytt liv Hopp til hovedinnhold

– Lev ditt eget liv før du begynner et nytt liv

– God seksuell helse er med på å holde oss friske og i trivsel. Derfor er Verdens prevensjonsdag 26. september fortsatt verdt å markere, både nasjonalt og internasjonalt, skriver Nypan, Giertsen og Rørtveit.

Tittelen Lev ditt eget liv før du begynner et nytt er slagordet til en verdensomspennende informasjonskampanje som Verdens prevensjonsdag.

Verdens prevensjonsdag 26.09.22 inviterer oss til å se nærmere på situasjonen både nasjonalt og globalt. Retter vi blikket mot land hvor abort ikke er tillatt og der uønskede graviditeter og farlige aborter er valget for jenter og kvinner som er blitt uplanlagt gravid, viser årets kampanje oss nedslående tall:

80 millioner kvinner verden over opplever ufrivillig graviditet og 20 millioner risikerer sitt liv ved farlige hjemmeaborter eller aborter utført av uautorisert personell. 68 000 kvinner dør hvert år som følge av abort.

Fortsatt behov for oppmerksomhet

Etter at selvbestemt abort ble en lovfestet rett i Norge i 1978, viser tall for 2021 at svangerskapsavbrudd fortsatt synker for de fleste aldersgruppene med ett unntak. I 2021 var det en liten økning i aldersgruppen 15–19 år. I 2021 ble det utført 10841 aborter i hele landet. Det er tall som forteller oss om forbedringer, men de viser samtidig at det fortsatt er behov for oppmerksomhet rundt prevensjon.

Nye tall fra en europeisk undersøkelse viser at hver femte person i alderen 15–24 år ikke bruker noen form for prevensjon. Verdens prevensjonsdag ønsker med sin årlige kampanje å fronte en visjon om at hvert svangerskap er ønsket. Videre ønsker de å styrke oppmerksomhet rundt prevensjon og sørge for at unge er rustet til å ta et informert valg rundt deres egen seksuelle og reproduktive helse.

Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten i Norge bidrar positivt i dette arbeidet. Ikke bare på Verdens prevensjonsdag, men gjennom hele året. Gjennom sitt lavterskeltilbud og ofte gunstige åpningstider kan helsepersonell være tilgjengelig både på dag- og kveldstid.

Mangel på helsesykepleiere

Helsesykepleiere, leger og jordmødre i Helsestasjon for ungdom (HFU) og skolehelsetjenesten møter mange ungdommer og unge voksne. Unge kommer til helsepersonell med små og store spørsmål. Ofte handler det om den reproduktive helsen og seksuelt overførbare infeksjoner. De tar ansvar for seg selv og indirekte også for en eventuell partner. Retten til selv å bestemme når og om man vil få barn, er anerkjent og kjent.

Etter at helsesykepleier og jordmor 01.01.2016 fikk utvidet rekvireringsrett til å foreskrive all hormonell prevensjon til kvinner over 16 år, og til å administrere langtidsvirkende, reversibel prevensjon (long acting reversible contraception-LARC) som p-stav og spiral, ser man en økt etterspørsel etter LARC som er det anbefalte prevensjonsmiddelet fordi det er tryggest.

Utfordring i dagens Helse-Norge kan være tilgang til helsehjelp. Sex og samfunns rapport Har ungdom i kommunene et likeverdig tilbud fra 2021, viser at noen kommuner kan ha lite ressurser på HFU, mens andre kommuner helt kan mangle det lovpålagte tilbudet. Mangel på helsesykepleiere kan også være en utfordring. Konstituerte sykepleiere i helsesykepleierstillinger som arbeider i skolehelsetjeneste og HFU har ingen forskrivningsrett på prevensjon, og de kan heller ikke administrere langtidsvirkende prevensjon som spiral og p-stav.

Trygg prevensjon er ikke tilgjengelig for alle

Tilgang til trygg prevensjon er heller ikke like tilgjengelig for alle. Refusjonsordningen som gir økonomisk støtte til jenter mellom 16–22 år betyr at jenter under 16 år, for eksempel, må betale full pris for trygg prevensjon, mens jenter fra 16 år kan få sin prevensjon gratis. 

Trygg prevensjon er noe som derfor kan ramme sosialt. FNs bærekraftmål handler om god helse og livskvalitet (mål nummer 3) og utjevning av sosial ulikhet (mål nummer 10). Dette har norske myndighetene forpliktet seg til og er noe som bør vises i handling – nasjonalt og internasjonalt

Årets markering av Verdens prevensjonsdag faller i år med Frivillighetens år. Sex og politikk markerer dette ved å rette oppmerksomheten mot både retten til fritt å bestemme når og hvor mange barn man vil ha samt beskyttelse mot seksuelt overførbare infeksjoner og kunnskap gjennom god seksualitetsundervisning.

I Snakk om det – Strategi for seksuell helse 2017-2022 tar Bent Høie i forordet til ordet for at man må løfte frem den positive kraften som ligger i seksualiteten vår og at god seksuell helse er med på å holde oss friske og i trivsel. Derfor er Verdens prevensjonsdag, 26. september, fortsatt verdt å markere både nasjonalt og internasjonalt. Lykke til med en viktig dag.

Forfatterne skriver på vegne av HFU ressursgruppe i Landsgruppen av helsesykepleiere NSF.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse