fbpx – Bra valg, sykepleierstudent! Hopp til hovedinnhold

– Bra valg, sykepleierstudent!

Bildet viser en sykepleier med tomlene opp
MANGE MULIGHETER: – I tillegg til enormt mange valgmuligheter med tanke på arbeidssted, har du også enormt mange muligheter til videre utdanning som igjen utvider omfanget av jobbmuligheter, skriver innleggsforfatteren. Foto: Mostphotos

– Gratulerer og velkommen til nye sykepleierstudenter. Om du på noe tidspunkt skulle lure på om du har valgt riktig, vil jeg her trekke frem noen av de mange positive sidene ved sykepleierutdanningen, sett fra mitt perspektiv, skriver Ann-Chatrin L. Leonardsen.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Både min mann og jeg er utdannet anestesisykepleiere. Mannen min jobber i en anestesiavdeling og vil fortsette med det ut sin yrkeskarriere. Jeg har i tillegg tatt ulike videre- og masterutdanninger, og jeg har tatt en doktorgrad. Nå jobber jeg blant annet med forskning og utdanning av spesialsykepleiere.

Vi har hatt en del år med hektisk småbarnsliv og trang økonomi, turnuser som må tilpasses og unger som «bytter forelder» i garderoben på sykehuset. Ingen av oss ville valgt annerledes. Nå har to av fem barn (hvorav tre i studentalder) valgt å studere sykepleie. De positive sidene ved utdanningen og yrket har tydeligvis smittet over.

Spennende utdanning

Sykepleierutdanningen gjør deg blant annet i stand til å utøve sykepleie for å ivareta menneskets grunnleggende behov, fremme helse, forebygge og behandle sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død.

Utdanningen skal sørge for at du kan utøve sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte sykdomsbilder, at du tar ansvar for å gjør selvstendige systematiske kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger, samt at du kritisk vurderer effekten av sykepleie og behandling.

Du vil få gode ferdigheter i kommunikasjon, veiledning og samhandling, samt kompetanse i kvalitets- og forbedringsarbeid.

For å sikre alt dette sier det seg selv at du vil få undervisning i mange ulike temaer og med ulike pedagogiske metoder. Det er mye oppmerksomhet rettet mot tett kopling mellom teori og praksis. Blant annet vil du gjennomgå ferdighetstrening, simulering og praksisperioder.

Sikker jobb

Etter endt utdanning er du sikret jobb. Til tross for at den kommende aldringen av befolkningen har vært kjent i lang tid, blir det utdannet for få sykepleiere.

Statistisk sentralbyrå har gjennomført en kartlegging av sykepleieres arbeidssted og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidslivet. Som sykepleier kan du jobbe i:

  • Spesialisthelsetjenesten, som omfatter offentlige og private sykehus, psykisk helsevern, spesialisert rusbehandling og ambulansetjeneste, både offentlige helseforetak og private institusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene. I tillegg inkluderes støttevirksomheter under helseforetak og regionale helseforetak som har andre næringskoder enn helse, som for eksempel administrasjons- og servicefunksjoner.
  • Kommunal helse- og omsorgstjeneste, som omfatter institusjonstjenester, helsetjenester i hjemmet, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. I den kommunale helse- og omsorgstjenesten inngår også private virksomheter som leverer disse tjenestene på vegne av kommunen.
  • Annen helsetjeneste, som består av virksomheter i helsetjenesten som ikke er under det offentliges ansvar eller under det såkalte sørge-for-ansvaret til de regionale helseforetakene. Virksomheter i annen helsetjeneste kan for eksempel være private kommersielle aktører som Volvat og Aleris.
  • Andre næringer, som omfatter alle andre næringer der helsepersonell jobber. For sykepleiere sin del kan dette være næringer som offentlig administrasjon, undervisning, sosiale omsorgstjenester, arbeidskrafttjenester (vikarbyrå) eller bedriftshelsetjeneste knyttet til bedrifter i ulike næringer.

Stort omfang av jobbmuligheter

I tillegg til enormt mange valgmuligheter med tanke på arbeidssted, har du også enormt mange muligheter til videre utdanning som igjen utvider omfanget av jobbmuligheter.

Om du ser på oversikten over faggrupper i Norsk Sykepleierforbund, vil du se at det eksisterer 35 ulike faggrupper, og de fleste av dem er knyttet til en egen utdanning. Det finnes også flere kurs, videreutdanninger og masterutdanninger. Det er bare å søke på Utdanning.no, så finner du en oversikt over mange av disse!

Kan oppnå god lønn

Som ny student, legger man kanskje mer merke til det som skrives om sykepleiere. I forbindelse med pandemien er det skrevet enormt mye om sykepleiere – både negativt og positivt. Lønn og arbeidstid har det vært skrevet mest om, for sykepleiere er ikke høytlønnet.

Men man kan oppnå god lønn etter min mening – gjennom en karriere sammenliknet med andre yrker. Ikke minst har man, på grunn av sikker jobb, også en sikker lønn. Ofte jobber sykepleiere turnus, helger og helligdager. Og min meninger er at dette blir en livsstil. Og jobb i helg medfører fri på hverdagen, og turnusarbeid gir også bedre lønn. Og om du ønsker det, finnes det mange jobbmuligheter som ikke innebærer turnus også.

Du vil ikke angre

Nylig kunne man lese på Sykepleien.no at danskene sliter med å fylle opp antall studieplasser. I Sykepleien kunne vi også lese at det var 3000 færre søkere til sykepleierstudiet i Norge. Men i Norge har vi likevel flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser.

Unge mennesker har fått sitt liv satt på vent i to år på grunn av pandemien, kanskje opplevd angst for smitte, sosial isolasjon og lest om den situasjonen sykepleiere har stått i. Jeg synes ikke det er så rart om noen har blitt påvirket til å ikke søke sykepleierutdanning i en slik situasjon.

Så til deg, ny sykepleierstudent, vil jeg si: stå i valget! Du vil ikke angre! Det er stort behov for deg!

Les også:

– Takk for at du valgte å bli sykepleier

BLI SYKEPLEIER: – Det er etter min mening mange gode grunner til å bli og å fortsette å være sykepleier/spesialsykepleier. Det er ingen tvil om at det er behov for oss, både i klinikk og innen forskning/undervisning, skriver Ann-Chatrin L. Leonardsen (avbildet). Foto: Privat

Til alle sykepleiere: Gratulerer med den internasjonale sykepleierdagen. Takk for at du valgte å bli sykepleier, og takk for at du blir værende, skriver innleggsforfatteren.

12. mai hvert år feires den internasjonale sykepleierdagen. Dette er datoen Florence Nightingale ble født. «The lady with the lamp» var en av de første som ga sykepleien et ansikt utad.

Nightingale var, ifølge sykepleiehistoriker Jorunn Mathisen, den første sykepleieren som bygget påstandene sine på forskning. På denne dagen synes jeg det er på sin plass å fremheve sykepleieryrket.

Masse positivt

Jeg gikk gjennom alle nyhetene på Sykepleien.no i perioden 1. april til 21. april 2022. Jeg konsentrerte meg om innlegg som fremhever yrket vårt positivt. Det var mange! Ett av innleggene viser at sykepleiernes årvåkenhet rundt en smittesituasjon førte til at et smitteutbrudd ble oppdaget og at ytterligere smitte ble forhindret.

Et annet innlegg presenterer anestesilege Andreas E. Hansen, paramedisiner Andreas Gustavsen og anestesisykepleier Hege Anita Aastrøm som er beredt til å hente ut kritisk skadde ukrainere med ambulansefly.

Vi kan også lese om sykepleier Elisabeth som bruker sine egne, tøffe erfaringer fra oppveksten til å hjelpe barn til personer med ruslidelser. Alle er gode eksempler på at sykepleiere er tydelige, modige og stolte.

I Nightingales ånd

I tillegg presenterer Sykepleien også, blant annet, resultater fra både doktorgradsstudier og andre forsknings- og kvalitetsforbedringsprosjekter gjennomført og formidlet av sykepleiere. Dette er resultater som kan bidra til, for eksempel, bedre sykepleierutdanning, bedre sykepleiepraksis, eller til bedre samarbeid

I tillegg synliggjøres den stadige utviklingen innen sykepleietjenestene. Dette er en videreføring av Nightingales tilnærming: å bygge klinisk praksis på forskningsfunn i tillegg til erfaring og brukerkunnskap: kunnskapsbasert sykepleiepraksis!

Hva er sykepleie for deg?

For å få innspill fra andre sykepleiere sendte jeg ut en åpen, anonym spørreundersøkelse til sykepleiere på Facebook. Spørsmålene tok for seg, blant annet, hvorvidt de har vært glad for yrkesvalget sitt, om de har anbefalt andre å søke sykepleierutdanning, begrunnelser for valg av utdanning og begrunnelser for at de fortsetter å jobbe som sykepleier. Totalt svarte 121 sykepleiere på undersøkelsen.

Over halvparten av dem som svarte, hadde jobbet som sykepleier i over 20 år. En liten andel (1,7 prosent) hadde jobbet under ett år. 5,1 prosent hadde jobbet mellom ett og fem år, og 40,7 prosent hadde jobbet fra seks til 20 år som sykepleier.

Hele 88,1 prosent oppga at de hadde en videre- eller masterutdanning. Dette var innen akuttsykepleie, anestesisykepleie, avansert klinisk allmennsykepleie, geriatri/demens, helsesykepleie, intensivsykepleie, jordmor, kreftsykepleie, ledelse, utdanning/fagutvikling/forskning og veiledning.

De var glade for valget

Svarene viser at flesteparten av sykepleierne var glade for det valget/de valgene de hadde tatt med hensyn til utdanning.

Bildet viser en tabell

Svaralternativene var aldri (1), svært sjelden (2), sjelden (3), verken/eller (4), ofte (5), svært ofte (6), hele tiden (7). I tabellen er verdiene 1–3 slått sammen til «sjelden», og verdiene 5–7 slått sammen til «ofte». Svar er oppgitt i prosent.

Mange gode grunner

Sykepleierne som deltok i undersøkelsen, ble bedt om å oppgi tre stikkord for hvorfor de valgte å bli sykepleier. «Spennende» var det ordet som ble brukt hyppigst. Sammenfattet handlet dette også om: et ønske om å jobbe med mennesker, trygg jobb/jobbmuligheter, nytteverdi, at det er meningsfullt, fleksibilitet, variasjon, mange muligheter, ansvar og at det er sosialt. En av sykepleierne skrev: «Et privilegium å få ha en sånn utdanning».

Den hyppigste årsaken som ble oppgitt til valg av videre/masterutdanning, var kompetanseheving/økt kunnskap. Andre årsaker var blant annet nye utfordringer, spisskompetanse, mer selvstendig funksjon, lønn, nye jobbmuligheter og interesse.

Vil fortsette som sykepleier

Alle som svarte på undersøkelsen, unntatt én, hadde tatt et bevisst valg om å fortsette som sykepleier. Dette ble forklart med stikkord som spennende, stolt, læringsrikt, trivsel, sikker jobb, meningsfylt, utfordrende og variert. Som årsaker for hvorfor de velger å anbefale andre å ta sykepleierutdanning var «spennende» det orden som gikk igjen.

Videre oppga de blant annet trygg arbeidsplass, trygg lønn, muligheter, variasjon og nytteverdi. Dette samsvarte i stor grad med anbefalingene for å ta videre-/masterutdanning.

I et innlegg i Sykepleien i april fortalte jeg om mannen min som er anestesisykepleier og om den veien han har hatt frem dit han er i dag. Det er etter min mening mange gode grunner til å bli og å fortsette å være sykepleier/spesialsykepleier. Det er ingen tvil om at det er behov for oss, både i klinikk og innen forskning/undervisning.

Så til alle sykepleiere: Gratulerer med den internasjonale sykepleierdagen. Takk for at du valgte å bli sykepleier, og takk for at du blir værende!

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.