fbpx – Trenger vi sykepleiere i psykisk helsevern? Hopp til hovedinnhold

– Trenger vi sykepleiere i psykisk helsevern?

Bildet viser en eldre mann som får hjelp til å reise seg opp. Mannen ser motløs ut.

 – Mange kan lære å håndtere medisinteknisk utstyr og praktiske prosedyrer, men man må ha en sykepleierutdanning for å gi en sykepleierfaglig vurdering, skriver innleggsforfatterne.

 «De kan jo HLR de også», svarte lederen da den tillitsvalgte påpekte at det var flere vakter uten sykepleiere ved en post i psykisk helsevern. Utsagnet om HLR (hjerte- og lungeredning) overrasker ikke, men gir grunn til uro. Det viser en manglende bevissthet om kompetanse innen fagfeltet.

Det er for lite oppmerksomhet rundt kompetanse innen psykisk helse og rus. Det lyses ut stillinger med tittel «sykepleier/vernepleier», og de som arbeider nærmest pasienten, har i mange tilfeller lite definerbare oppgaver selv om de har ulik utdanning og sluttkompetanse.

Et annet viktig moment er at fagfeltet har mange ansatte uten helsefaglig utdanning.

Hvem gir sykepleie?

Det er ikke til å stikke under stol at andre enn sykepleiere utfører sykepleierfaglige oppgaver. Vi mener ikke at noen sykepleierfaglige oppgaver ikke kan utføres av andre da vi i en større forståelse av begrepet ønsker at flere er med på å gi god sykepleie.

Mange kan lære å håndtere medisinteknisk utstyr og praktiske prosedyrer, men man må ha en sykepleierutdanning for å gi en sykepleierfaglig vurdering. Sykepleiere gjør mer enn prosedyrer i møte med pasienten. Vi tenker på det kliniske blikket som kan forstås som evne til å se sammenhenger og helhet i pasientmøtet. Et godt klinisk blikk forutsetter kunnskap om hele kroppen – både psykisk og fysisk.

Kunnskap om hvordan ulike tilstander kan finne sitt uttrykk hos ulike pasienter, er en del av denne kunnskapen. Sykepleiere har bred kunnskap om fysiologi, anatomi og grunnleggende behov i tillegg til forebygging og behandling av sykdom og lidelse fra vugge til grav.

Det sykepleiere har utdanning til, må sykepleiere få gjøre på lik linje som at andre profesjoner vi arbeider med, må få gjøre det de er utdannet til. Dette gagner mennesker med psykiske lidelser som trenger behandling og må legges til grunn i det tverrfaglige arbeidet.

Fag og kompetanse

Ifølge Nav, mangler Norge 7000 sykepleiere i tjenestene, og flere kommuner rapporterer om rekrutteringsutfordringer. Vi må sette inn tiltak. Vi må øke bevisstheten om hvilken kompetanse det er behov for, og vi må nyttiggjøre den kompetansen som allerede er på plass. Sykepleiere har flere ferdigheter enn hjerte- og lungeredning.

Det er viktig å tydeliggjøring sykepleierfunksjonen. Vi mener det er mye kompetanse som ikke blir utnyttet riktig. Vi tror også at mange har lite kunnskap om hva en sykepleier kan. Kunnskapen er viktig i teamarbeid så vel som i ledelse.

En annen viktig faktor er at kunnskap er ferskvare. Selv om man har gjennomført en bachelorgrad og kanskje også en mastergrad, må kunnskap vedlikeholdes, oppdateres og utvikles. Mange av våre medlemmer etterlyser fag «på gulvet» og etterspør dedikerte funksjoner til fag og tid til refleksjon. Samtidig erfarer vi at mange ledere melder om lite handlingsrom til fagutvikling. Hvem skal ta ansvaret for fag og utvikling?

Levetid og sykepleie

Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser har en markant lavere forventet levetid enn resten av befolkningen. Forekomsten skyldes i stor grad somatiske tilstander som kan forebygges.

En levetid som er 15–20 år kortere, bør få enhver av oss til å stoppe opp. Her må vi sette inn ressurser på å vedlikeholde, oppdatere og utvikle kompetansen vår om sammenhengen mellom psykisk helse, rus og somatisk sykdom. Sykepleiere er den faggruppen nærmest pasienten som lærer mest om disse sammenhengene i utdanningen.

Våre kolleger som arbeider i somatikken, etterspør flere verktøy i møte med mennesker med psykiske lidelser som behandles for somatisk sykdom. Samarbeidet på tvers kan uten tvil, slik vi ser det, bli bedre.

Satsing på psykisk helse og rus

Norsk Sykepleierforbund (NSF) satser mer enn noen gang på fagfeltet psykisk helse og rus. NSF arbeider sammen med faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR) i et prosjekt som har til hensikt å tydeliggjøre den sykepleierfaglige funksjonen innen psykisk helse og rus, utvikle og kommunisere sykepleieres særegne funksjon og tydeliggjøre behovet for sykepleierfaglig ledelse. Vi er glade for satsingen.

Vi er også spente over at utdanningsinstitusjoner nå kan tilby sykepleiere en masterutdanning innen psykisk helse, rus og avhengighet som vil gi enda mer spisset kompetanse og kunne bidra til utvikling og innovasjon i fagfeltet. Vi tror prosjektet kan bidra positivt, men ønsker også at sykepleiere allerede nå, reflekterer over og sette ord på den kompetansen de har og er stolte over det som skiller dem ut i det tverrfaglige arbeidet. Vi kan mer enn hjerte- og lungeredning.

Vi må tørre å snakke om funksjon og ansvar rundt pasienten. Årets helsebarometer viser at befolkningen ønsker at det satses mer på psykisk helse og rus. Sykepleiere er en del av svaret på befolkningens behov.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse