fbpx – Med felles innsats kan vi beskytte flokken Hopp til hovedinnhold

– Med felles innsats kan vi beskytte flokken

Bildet viser en voksen dame som blir vaksinert. Hun viser "tommel opp"

– En av årsakene til at vaksinasjonsprogrammet har så god dekning, er at helsesykepleiere i alle år har fremsnakket vaksinasjonsprogrammet. Det må vi gjøre også nå, skriver helsesykepleieren.

Sosial påvirkning er av stor betydning for å oppnå flokkimmunitet mot covid-19. Som sykepleiere har vi et særskilt ansvar for å være gode ambassadører for vaksinasjonsarbeidet. Vi skal være beredt på å avkrefte myter, informere om bivirkninger og argumentere med faglig tyngde 24/7.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er mellom 20 og 30 prosent av befolkningen usikre på om de ønsker å la seg vaksinere. Samtidig vet vi at vi må ha over 70 prosent vaksinerte for å oppnå flokkimmunitet i befolkningen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har nylig publisert en rapport om hvilke forutsetninger som skal til for å få befolkningen til å vaksinere seg. Sosial påvirkning blir fremhevet som en svært viktig forutsetning.

Beslutningstaking rundt vaksinasjon påvirkes i stor grad av folks sosiale nettverk som inkluderer familiemedlemmer, venner og ikke minst helsepersonell. Sykepleiere har derfor et spesielt ansvar for å være gode ambassadører for vaksinasjonsarbeidet.

Folkehelsa står på spill

Argumentet for å ta covid-19-vaksine handler om mer enn at enkeltindividet får redusert risiko for sykdom. Først og fremst er det en måte å begrense smittespredning på og – i dette tilfellet – utrydde et virus. Vårt felles ansvar for folkehelsa, og målet om å «beskytte flokken», er kanskje noe underkommunisert.

Å redusere presset på helsetjenester – og dermed redusere dødeligheten for andre livstruende tilstander – var et viktig budskap i starten av pandemien, men har blitt et mindre synlig argument underveis.

Folkehelseperspektivet i vaksinedebatten må tydeliggjøres.

Noen begrunner skepsisen til vaksinen med at det hersker en usikkerhet rundt dens beskyttelse mot å bli smittet eller å smitte andre og at den primært reduserer risikoen for alvorlig sykdom.

Hvis man utelukker vårt felles ansvar for folkehelsa, vil den enkelte kunne tenke at vaksinen kun er relevant for dem med høy risiko for alvorlig forløp. Folkehelseperspektivet i vaksinedebatten må derfor tydeliggjøres. Dette bør være sykepleieres beste argument for å overbevise skeptikerne.

Sykepleiere må avkreft mytene

Vaksineskepsis og -motstand brer om seg på sosiale medier. Vaksinemotstand handler om en grunnleggende mistillit til myndighetene og er en trussel i kampen mot covid-19. Sykepleiere må være beredt på å avkrefte mytene og bekymringene rundt vaksinen.

Ja, covid-19-vaksinen er utviklet på rekordtid. Nei, det betyr ikke at man har slurvet. Hver enkelt av de aktuelle vaksinene er testet ut i store studier hvor flere tusen personer har fått vaksinen.

Vaksinen godkjennes kun om nytten vurderes som langt større enn risikoen. Global prioritering og god organisering rundt arbeidet er årsaken til at dette har gått fort. Ikke at man har tatt snarveier i utprøvingen.

Det er tilstrekkelig grunnlag for å si at denne vaksinen er trygg.

Vaksinen fra AstraZeneca har fått hard medfart i diskusjonsforaene. Blant annet fordi den ikke bør gis til eldre over 65 år. Det betyr ikke at den da er farligere og dårligere, men at man foreløpig har begrenset kunnskap om vaksinens virkning på eldre.

For gruppene under 65 år er det derimot tilstrekkelig grunnlag for å si at denne vaksinen er trygg og like god som Pfizer- og Moderna-vaksinene.

Vi må ha tiltro til myndighetene

Det vil forekomme bivirkninger av covid-19-vaksinen. Da er det viktig å kommunisere at disse reaksjonene er en naturlig reaksjon fra immunsystemet og en ønskelig respons på vaksinen.

Helsemyndigheter verden over har nøye vurdert balansen mellom fordeler og ulemper. Det gjøres hver gang det kommer en ny vaksine. Sykepleiere må ha tiltro til at myndighetene har gjort denne vurderingen for oss.

Helsepropaganda må overdøves

Det kan for mange være utfordrende å forholde seg til det som formidles av forskning. Rådene fra helsemyndighetene kan av og til fremstå som bombastiske, og det som gjelder den ene uka er kanskje ikke gjeldende uka etter.

Dominerende fortellinger i mediene kan forvrenge folks oppfatning av hva flertallet tror. Det er naturlig at oppmerksomheten vår trekkes mot den ene skremmende historien om vaksinasjon og ikke informasjon om de positive resultatene.

For å ivareta egen helse, vet vi at vi må ha evne til å søke etter og lese informasjon samt vite hvor vi henvender oss hvis vi får symptomer. Vi må også ha evnen til å kritisk analysere og anvende den informasjon som er tilgjengelig.

Feil, eller misvisende informasjon, har gjennomgående florert under hele pandemien.

Feil, eller misvisende informasjon, har gjennomgående florert under hele pandemien. Tilliten til myndigheter og mediene er generelt svært lav i enkelte grupper i Norge. Det kan skyldes økende individualisering og økte sosiale forskjeller samt desinformasjon via sosiale medier.

Det er en av grunnene til at også covid-19-smitte rammer skjevt med hensyn til sosial status og utdanning. Her har også sykepleiere, og helsepersonell for øvrig, en sentral rolle. Vi har en plikt til å sette oss inn i kunnskapsgrunnlaget rundt vaksinasjon. Sykepleiere må utgjøre en motsats mot all misvisende informasjon i mediene.

Vi er rollemodeller 24/7

Norsk Sykepleierforbunds spørreundersøkelse fra desember viser at bare halvparten av sykepleierne svarte ubetinget ja på om de vil ta vaksinen. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen kommenterte resultatet med at det viser at sykepleiere er en del av normalbefolkningen og at undersøkelsen speiler behovet for mer kunnskapsbasert informasjon til befolkningen generelt.

Det er sjelden jeg er uenig med vår kloke forbundsleder, men her synes jeg at hun «sikter for lavt». Sykepleiere skal ha mer kunnskap enn normalbefolkningen, og vi har kompetanse til å søke tilgjengelig forskning. Heldigvis har senere undersøkelser vist at åtte av ti sykepleiere vil vaksineres.

Som helsepersonell har vi selvsagt rett til å ytre oss, men vi er forpliktet til å formidle anerkjent medisinsk kunnskap. Vi må vise at vi har tillit til det arbeidet som er gjort med utprøving, testing og godkjenning. Den etiske plikten til å formidle at dette er det eneste alternativet til å bekjempe denne pandemien, bør stå sterkt hos alle sykepleiere. Vi skal bidra til å beskytte flokken!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse