fbpx Vi styrker Sykepleien Forsknings vitenskapelige kvalitet Hopp til hovedinnhold

Vi styrker Sykepleien Forsknings vitenskapelige kvalitet

Bildet viser en svart studentlue som ligger på en bokstabel på en gammel trepult

Høyere krav gir bedre kvalitet på publiserte artikler. Det øker sjansen for at artiklene blir sitert, og forfatternes bidrag anerkjent og anvendt.

Sykepleien Forskning ble etablert i 2007 og har etter formålet blitt en foretrukket norskspråklig kanal for sykepleiere, studenter, lærere og forskere som søker oppdatert kunnskap om sykepleie som fag- og forskningsfelt.

Både forskerspirer og anerkjente forskere publiserer sine vitenskapelige arbeider på sitt eget språk og gjør dem dermed tilgjengelig for en bred lesergruppe. Alle publiserte artikler oversettes i tillegg til engelsk og er tilgjengelig i databasen CINAHL.

Vi står på skuldrene til dyktige redaktører og redaksjoner før oss når vi nå tar tidsskriftet et steg videre, men i samme retning redaktørene før oss har pekt ut.

Vi satser på bredere indeksering

En viktig oppgave for nåværende redaktør og redaksjon er å fortsette arbeidet med å indeksere Sykepleien Forskning i flere anerkjente vitenskapelige databaser, blant andre PubMed. Indeksering reflekterer kvalitet, og denne databasen stiller strenge krav til de inkluderte tidsskriftene. Bredere indeksering gjør også tidsskriftets artikler mer synlige – nasjonalt og internasjonalt.

Vi vil derfor arbeide målrettet med å styrke Sykepleien Forsknings vitenskapelige kvalitet. Det betyr ikke at artiklene som publiseres, skal bli vanskeligere å lese eller forstå. Vi vil fremdeles bistå forfatterne med språkbearbeiding, for god forskningsformidling er en viktig del av oppdraget og arbeidet vårt som vitenskapelig tidsskrift.

Høyere kvalitetskrav gir økt kvalitet på publiserte artikler.

Men målet om økt vitenskapelig kvalitet betyr at det kan bli vanskeligere å publisere i Sykepleien Forskning fremover. Slik vi ser det, er ikke dette en ulempe, men heller en fordel for potensielle forfattere. Høyere kvalitetskrav gir økt kvalitet på publiserte artikler, som igjen styrker sjansen for at artiklene blir sitert, og forfatternes bidrag anerkjent og anvendt.

På denne måten vil studiens resultater bidra til å styrke kunnskapsbasen for sykepleieutøvelsen, sykepleierutdanningen og den sykepleievitenskapelige metodeutviklingen.

Forfatterveiledningen er revidert

Som et tiltak for å nå målet om økt vitenskapelig kvalitet har vi gjort en betydelig revisjon av forfatterveiledningen. Blant annet krever vi nå at forfatterne aktivt bruker EQUATOR-nettverkets retningslinjer for rapportering av studier når manuskriptet klargjøres for innsending.

Hensikten er å sørge for at manuskriptet inneholder et minstekrav av informasjon for at artikkelen skal være forståelig for leseren, for å sikre sikre transparens og etterprøvbarhet og kvalifisere for å kunne bli inkludert i systematiske kunnskapsoversikter.

Retningslinjene fungerer som en sjekkliste eller et flytskjema som veileder forfatterne, og bidrar til en kvalitetssikring ved rapportering av studier med ulike studiedesign. I tillegg til å være til hjelp for forfatterne vil bruken av slike retningslinjer også gi fagfellene et bedre grunnlag for å vurdere manuskriptet.

Videre innfører vi et krav om at forfatterne fremhever studiens kunnskapsbidrag, gjennom tre kulepunkter: hva visste vi fra før, hva ble gjort, og hva betyr studiens resultater – for hva eller hvem?

Fagfellene må følge etiske retningslinjer

Et annet tiltak er at vi fra 2021 ber våre fagfeller om å følge etiske retningslinjer for fagfeller for å sikre en høy kvalitet i vurderingsfasen. COPE-retningslinjene beskriver grunnleggende prinsipper og standarder for fagfellevurdering.

Foruten å sikre rettferdig fagfellevurdering gir retningslinjene nyttig veiledning til fagfeller og er en ressurs i utdanningen av sykepleiere på master- og ph.d.-nivå.

Vi vil kåre beste vitenskapelige artikkel

Fra høsten 2021 vil vi dele ut en årlig artikkelpris for beste vitenskapelige artikkel. Artikkelen som vinner prisen, skal holde høy forskningskvalitet. Det innebærer at artikkelen skal ha faglig nyhetsverdi knyttet til en tematikk, og/eller nyskapende bruk av metode eller teori i forskningen.

Nyhetsverdien kan også bestå i en videreutvikling av metode eller teori som er sentral for sykepleiefaget. Kvaliteten på datagrunnlaget skal være god, forfatterne skal ha brukt anerkjente vitenskapelige metoder og vise god praksis med hensyn til referansebruk. Det skal være sammenheng mellom resultater og påstander som fremsettes. Forfatterne skal ha en kritisk holdning til metoder, materiale og resultater.

Fra høsten 2021 vil vi dele ut en årlig artikkelpris for beste vitenskapelige artikkel.

Artikkelen skal både ha et kumulativt bidrag og en overføringsverdi. Den skal fylle hull i tidligere forskning, flytte forskningsfronten fremover og legge til rette for fremtidig forskning gjennom å utvikle hypoteser eller ved å åpne nye områder innenfor faget.

Forskningen som er gjort, skal ha en bred og overgripende betydning som avdekker viktige, generelle prinsipper, eller som gir nye forskningsverktøy og metoder som har ringvirkninger for sykepleiefaget. I tillegg til høy vitenskapelig kvalitet skal artikkelen være godt formidlet gjennom god struktur og lesbarhet.

Forskningen som er gjort, skal ha bidratt til, eller skal ha potensial til å bidra til, diskusjon innad i fagmiljøet eller i offentligheten for øvrig.

Sykepleiere trenger tilgang til den beste kunnskapen

Året 2020 var sykepleiens og jordmødrenes år, og vi kan vel si at det virkelig ble det, i et år preget av koronapandemien. Aldri før har sykepleiere og sykepleiefaget fått så stor oppmerksomhet. Fjoråret gjorde det ekstra tydelig at sykepleiere har avgjørende kompetanse for nytenking, utvikling og levering av helsetjenester, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Med det er vi en viktig bidragsyter når de store helsespørsmålene settes på dagsordenen, ikke bare under normale omstendigheter, men også i ekstraordinære krisetilstander. Derfor er det viktig at sykepleiere blant annet har tilgang til den beste kunnskapen som til enhver tid er tilgjengelig som utgangspunkt for faglige avgjørelser.

Å gjøre forskningsbasert kunnskap tilgjengelig er noe vi i Sykepleien Forskning vil fortsette å bidra til i årene som kommer. Vi håper og tror at endringene vi innfører, vil bidra til enda mer solid forskning som raskt kan komme pasientene og de pårørende til gode.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse