fbpx Sykepleiere er også privatpersoner Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere er også privatpersoner

Gi sykepleierne helsefremmende arbeidsvilkår, turnus til å leve med og heltidsstilling. For sykepleiere har også krav på et privatliv.

Sykepleiere er hos pasienten 24/7. De har kompetanse til å observere, identifisere, iverksette sykepleietiltak og forordnet medisinsk behandling, evaluere effekt, koordinere og dokumentere. Sykepleiere representerer en etterspurt kompetanse i helsetjenesten, og det er stor sykepleier- og spesialsykepleiermangel.

Forskning viser til sammenheng mellom sykepleierkompetanse og pasientsikkerhet, effektivitet og kvalitet på helsetjenestene. Men sykepleiere er også privatpersoner.

Negativ omtale

Mediene har, gjennom lengre tid, vært preget av saker hvor sykepleiere for eksempel forventes å jobbe oftere i helger, jobbe delte vakter med oppmøte fra 7.30–12.00 og fra 18.00–23.00 samme dag, og at de skal påta seg flere oppdrag/ansvar for flere pasienter ved redusert grunnbemanning.

Negativ omtale av sykepleieres arbeidsvilkår kulminerer i saken om sykehuset som saksøker fire av sine sykepleiere for å kreve fortrinnsrett på en utlyst stilling i egen avdeling med den hensikt å øke sin egen deltidsstilling til heltid. Hva er det som fremprovoserer slike tiltak og forslag fra ledelsens side? Hvilke konsekvenser kan det få?

Reflekter over egen jobb

Først vil jeg be eventuell leser – som er leder/politiker/beslutningstaker – om å reflektere over følgende: Tenk deg en uke av ditt liv. Hvilke aktiviteter har du utenfor jobb? Når gjennomfører du disse aktivitetene: Hvilke mennesker er viktig for deg? Når er du sosial? Tenk deretter hvordan en deltvakt (7.30–12.00 og 18.00–23.00)/helgevakt/sen-tidligvakt/nattevakt vil påvirke disse aktivitetene.

Tenk på hvordan det ville føles for deg å bli saksøkt av egen arbeidsgiver.

Tenk på hvordan det ville føles for deg å bli saksøkt av egen arbeidsgiver. Hva ville du tenkt var årsaken? Hvilken betydning ville det få for dine nærmeste? Hvilken effekt ville det ha for ditt forhold til din arbeidsgiver og jobben din for øvrig? Vil det få økonomiske konsekvenser for deg?

Skremmer vekk sykepleiere

Hva blir konsekvensen av slike forhold? Jo, sykepleiere slutter mest sannsynlig i jobben. Det innebærer liten individuell risiko idet sykepleiere er etterspurt kompetanse og får jobb et annet sted. Men hvilke konsekvenser får det for arbeidsplassen? Svaret er at de mister erfarne sykepleiere, og de får negativt omdømme.

Negativ omtale i mediene svekker nyrekruttering. For mye negativ omtale av sykepleieres arbeidsforhold medfører svekket rekruttering til sykepleiestudier. For belastende arbeidssituasjon over tid medfører at ansatte blir sykmeldte, og flere slutter. Tilsynssaker viser til at det – igjen – medfører en trussel for pasientsikkerheten og innebærer ikke-forsvarlige helsetjenester.

Hvilken konsekvens vil det ha for en avdeling med en overvekt av nyansatte sykepleiere? Patricia Benners modell «fra novise til ekspert» er basert på omfattende studier av 1200 sykepleiere. En novise har ingen erfaringer og er avhengig av prosedyrer og retningslinjer for å kunne fungere i kliniske situasjoner.

Fra novisens ståsted

Novisen mangler evnen til å vurdere den enkelte situasjonen og har ikke evne til å individualisere og nyansere sin utførelse av oppgaver. Først etter 3–5 års praksis ved samme praksissted defineres sykepleier som «kyndig» og kjennetegnes ved sin grundige helhetsforståelse av kliniske situasjoner.

Omfattende erfaringer fra samme praksisfelt bidrar, ifølge Benner, til at den kyndige sykepleier i noen grad kan forutsi endringer i pasientens tilstand før det inntreffer. Først etter fem års praksis ved samme sted defineres sykepleieren som ekspert.

Benner beskriver eksperten som en som «vet eller kjenner hva han/hun må gjøre, men kunnskapen om det er vanskelig eller umulig å sette ord på, såkalt taus eller innforstått kunnskap». Det gir assosiasjoner til «ikke-tekniske ferdigheter» som situasjonsbevissthet – det å ligge i forkant og kunne forutse.

Det finnes også bred forskning på at ikke-tekniske ferdigheter har sammenheng med pasientsikkerhet, effektivitet og kvalitet. Videre viser oppsummert forskning til at kompetanseutvikling påvirkes av mange faktorer, deriblant arbeidserfaring, omgivelser, oppnådd utdanningsnivå, motivasjon og personlige faktorer.

Trenger stabilitet

Pasientenes sykdomsbilde er mer komplekst, de er sykere, behandlingsmetodene er mer avansert, mye høyteknologi er implementert og omgivelsene er utfordrende.

Vi trenger kyndige/ekspert-sykepleiere i helsetjenesten i dag og stabile sykepleier som jobber samme sted over flere år.

Sykepleiere både er profesjonelle yrkesutøvere samtidig som de er privatpersoner.

Det må da være mulig for ledere og politikere å innse at sykepleiere både er profesjonelle yrkesutøvere samtidig som de er privatpersoner? Gi dem helsefremmende arbeidsvilkår, turnus som gjør det mulig å være privatperson, og mulighet for heltidsstilling i tråd med Norsk Sykepleierforbunds landsmøtevedtak 2019. På denne måten rekrutterer og beholder vi sykepleiere!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse