fbpx Karmøy: Sykepleiere sier opp i protest mot turnus Hopp til hovedinnhold

Karmøy: Sykepleiere sier opp i protest mot turnus

bildet viser Steindal og Paulsen
NOK ER NOK: Hilde-Terese Hærem Steindal (til venstre) og Karine L. Paulsen er to av flere sykepleiere som har sagt opp sine stillinger i protest mot Karmøy kommunes nye turnuser. (Foto: Arild Berland)

«Du får bare si opp», var ledelsens svar til Hilde-Terese Hærem Steindal, da hun sa fra om at den nye turnusen medførte større belastninger og mer faglig utrygghet. Hun tok dem på ordet.

Seks sykepleiere har sagt opp i Karmøy kommune i februar. Ifølge NSF Rogaland begrunner flertallet av de seks oppsigelsene med nye turnuskrav som Sykepleien tidligere har skrevet om.

Hilde-Terese Hærem Steindal har jobbet sin siste nattevakt i Karmøy kommune på Løftentunet, en bolig for demenssyke og personer med psykisk utviklingshemming.

– Den nye turnusen fra kommunen ga for stor belastning og for mye faglig utrygghet, mener sykepleieren, som har videreutdanning i palliasjon og klinisk sykepleie og fungerte som ressurssykepleier i palliasjon på Løftentunet.

Mindre fri og ingen hvilende nattevakt som sikkerhet

I den nye turnusen har nattevaktene fått færre fridager i en arbeidsperiode, og arbeidsgiver har blant annet fjernet hvilende nattevakt. Steindal sier den nye turnusen medførte større belastning, og at hun ikke fikk snudd døgnet tilbake før hun måtte gå på vakt igjen. 

– Endringene har medført økning i sykefravær for alle sykepleierne på natt, sier hun.

De har en bruker som på dagtid har oppfølging 2–1. På natt er de kun to personal, som skal ha ansvar både for denne brukeren og for et titalls andre pasienter, mange med demensdiagnoser. 

– Samtidig hadde en av oss to et fast oppdrag et annet sted 50 minutter om morgenen – noe som innebar at den gjenværende var alene med alle brukerne. Var vi utrygge fra før, ble vi i alle fall ikke mer trygge da ledelsen fastholdt at den hvilende nattevakten skulle vekk. Dermed forsvant vårt sikkerhetsnett om ting skulle skje på natt, opplyser Steindal.

Tok arbeidsgiver på ordet

Hun beskriver en arbeidsgiver hun oppfattet som altfor arrogant da hun og kollegene uttrykte at den nye turnusen medførte større belastninger og mer utrygghet.

– Vi fikk tilbakemeldinger som «du har selv valgt å jobbe her» og «du får bare si opp», og som det sto i arbeidsboka på avdelingen: «Dere må bare se til å bli trygge». Etter min oppfatning vitner det om en arbeidsgiver som ikke har tatt inn over seg ansvaret for ansattes arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidstidsordninger. Det virker ikke som om Karmøy ønsker å rekruttere og beholde kompetanse, sier Steindal.

Nå har sykepleieren tatt sin arbeidsgiver på ordet og sagt opp. I stedet har hun takket ja til et vikariat i Helse Fonna. For henne veide den faglige utryggheten og belastningen med å gå i «Karmøy-turnus» tyngre enn utryggheten forbundet med ikke å ha en fast ansettelse.

– Det er akkurat som arbeidsgiver i Karmøy kommune har glemt at de trenger oss, det er ikke vi som trenger dem, sier hun og legger til:

– Den dårligere turnusen har ikke noe økonomisk gevinst for kommunen. Det er likt antall vakter, så å bytte tilbake til slik vi hadde det, burde kunne blitt gjort kjapt og enkelt.

Bedre betingelser og lønn i nabokommunen

For Karine L. Paulsen som var NSFs tillitsvalgte ved hjemmetjeneste Nord i Karmøy, var det en liknende dråpe som fikk begeret til å flyte over: Nemlig det varslede kravet om økt helgebelastning, deltvakter og færre sykepleiere i ukedagene. 

– Jeg opplevde ikke et samsvar mellom oppgaver og ressurser og har tidvis vært helt utslitt etter en vakt, sier hun. 

Paulsen begynte derfor å se seg om etter ny arbeidsgiver.

Snart hadde hun akseptert et tilbud fra nabokommunen Tysvær, som innebar arbeid hver tredje helg med normale vaktlengder, samt høyere sykepleierdekning og flere titusener kroner mer i lønn.

– Dermed ble det lett å takke ja til stilling i nabokommunen. Reiseveien blir bare et par minutter lengre, men den blir billigere, siden jeg slipper å kjøre gjennom tunnelen og betale bompenger for det, sier Paulsen.

Kommunalsjefen beklager oppsigelsene

Nora Olsen-Sund, kommunalsjef for helse og omsorg i Karmøy kommune, beklager at disse to sykepleierne har valgt å si opp sin stilling i Karmøy kommune. 

– Karmøy kommune har 3200 medarbeidere, og det vil alltid være ulik opplevelse av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. Det må vi som ledere akseptere, sier hun til Sykepleien.

Hun legger til at Karmøy har et uttalt mål om å øke antall heltidsstillinger i kommunen til beste for den enkelte. Satsingen er vedtatt i overordnede politiske organ.

– Hva tenker du om at Steindal oppfatter arbeidsgiver som arrogant når hun og kollegene har fått de tilbakemeldingene de har fått?

– Vi vet at mange, både sykepleiere og helsefagarbeidere, ønsker som andre yrkesgrupper å jobbe heltid. For å være en attraktiv kommune i et fremtidsperspektiv legger vi til rette for dette. Det er alltid slik at endring på arbeidsplassen, enten det gjelder oppgaver eller turnus, oppleves av enkelte som svært krevende. Andre tilpasser seg raskere endring. Det er trist, men naturlig at enkelte velger å bytte arbeidssted i en endringsprosess.

Forhandler med mål om å lykkes

– Vil dere gjøre noe spesielt for å få tilbake sykepleierne som sier opp eller beholde de dere fremdeles har igjen?

– Vi er nå i forhandlinger med tillitsvalgte om en tilfredsstillende turnusordning for medarbeiderne i Karmøy og har mål om å lykkes. Vi ønsker ikke å kommentere utspillet fra Sykepleierforbundet ytterligere. Forhandlinger mellom partene pågår. Det er viktig å presisere at Karmøy er og skal være en attraktiv arbeidsplass som gir faglig gode tilbud til innbyggerne, sier etatssjef Olsen-Sund.

Kilde: Arild Berland i NSF Rogaland

Les også:

Åpnet øynene til kommunepolitikerne om følgene av ny turnus

Bildet viser HTV Janett Gustavsen
FRYKTER AT MANGE KOLLEGER SIER OPP: Hovedtillitsvalgt Janett Gustavsen frykter lekkasje av sykepleiere fra Karmøy til Haugesund hvis NSF sier ja til kommunens turnusforslag. (Foto: Privat)

De nye turnusforslagene til Karmøy kommune hadde oftere helg, delte vakter og færre sykepleiere på ukedagene. NSF har sagt nei, og Janett Gustavsen skrev brev til alle kommunepolitikerne om hvorfor.

Karmøy kommune har foreslått nye turnuser for sykepleierne. Et par av turnusene har Norsk Sykepleierforbund (NSF) sagt nei til. NSF fryktet at økt helgebelastning og færre sykepleiere på ukedagene kunne føre til at flere sykepleiere ville si opp.

Men hovedtillitsvalgte Janett Gustavsen opplevde at arbeidsgiver ikke delte NSFs bekymring. For å bøte på det, skrev hun et åpent brev til samtlige politikere som ble trykket i lokalavisa Karmøynytt torsdag 20. februar.

Brevet forklarte konsekvensene en slik turnus kunne ha for sykepleierdekningen i kommunen.

Etterpå ble hun intervjuet om saken i både Karmøynytt og Haugesunds Avis, hvor hun advarte mot at svært mange vil si opp hvis turnusforslaget ble vedtatt.

Del av omstillingsprosess

Ap-styrte Karmøy kommune er i en omstillingsprosess.

– Kommunen har hatt en ryddeprosess etter at det ble klart at de hadde over 80 millioner kroner i overforbruk på helse og omsorg, sier Gustavsen.

Samtidig har man en samhandlingsreform og et ønske om at flere skal bo hjemme lengst mulig. Det stiller større krav enn før til kommunens bemanning og kompetansesammensetning.

– Vi fikk beskjed om at kommunen måtte omstille. Alle turnuser ble sagt opp i høst, og de lokale plasstilleggene ble fjernet. Ingen personer ble oppsagt, men alle overflødige stillinger ble flyttet til virksomheter der det var mangler, forteller Gustavsen.

Så begynte det å ulme.

Oftere helg og delte vakter

Tilbakemeldingene til Gustavsen fra medlemmene har vært at de allerede i dag mangler sykepleiere i hverdagen, og at ressursene ikke samsvarer med oppgavene. I tillegg ligger Karmøy kommune på minstelønnssatsene til KS.

– Når vi ikke kan være konkurransedyktige på lønn, må vi i hvert fall være konkurransedyktige på arbeidstidsordninger, sier Gustavsen.

Men den gang ei.

Karmøy er med i et heltidsprosjekt der målet i 2020 er å øke antallet heltidsstillinger og stillingsbrøker. For å få til dette, har kommunen altså forslått et par nye turnuser som NSF har sagt nei til.

De går blant annet ut på å jobbe hyppigere helg, gå delte vakter i helgene og ha færre sykepleiere på vakt i ukedagene. Kommunen har foreslått delt vakt hver niende helg som et tillegg til å jobbe hver tredje helg.

– Hvordan fungerer delt vakt?

– Et eksempel kan være at du har arbeidstid fra klokken 07.30 – 12.00, så en pause, og så tilbake til jobb klokken 18.00–23.00. Denne typen vakter er ikke vanlige, men har vært praktisert blant helsefagarbeiderne i Karmøy kommune i omstillingsprosessen, mot at de fikk økt stillingene sine. Det vil ikke vi få, sier Janett Gustavsen.

Flere vil slutte

Hun opplever at arbeidsgiver mener det er viktig at alle ansatte arbeider like mye ubekvemt og helg, uansett hvilken kompetanse de har, og hvilke behov pasientene har.

– NSF mener at arbeidstidsordningen skal bygges rundt en kompetanse- og bemanningsplan som tar utgangspunkt i pasientens behov, mens arbeidsgiver mener tilsynelatende at det er viktigere at sykepleiere arbeider oftere helg enn at det er nok sykepleiere på jobb i ukedagene. Men det er jo på hverdagene vi har mest press.

Gustavsen sier i lokalavisa at det er svært stor frustrasjon blant sykepleierne nå. Hun frykter at svært mange vil si opp.

– Hvor mange vil si opp?

– Jeg har ikke noe eksakt tall, men denne uka har det sluttet to sykepleiere i hjemmetjenesten på grunn av dette. Ved sykehjemmet er det sju av ni sykepleiere som jobber dag og helg, som har sagt de kommer til å si opp stillingene sine dersom de ikke får en turnus med arbeid maks hver tredje helg. Jeg vet også om flere enn dette som vurderer stillingen sin. Det er et masseopprør på gang.

Men kommunen tar det med ro, ifølge Karmøynytt:

– Vi opplever ikke større turnover enn tilsvarende periode i 2019, skriver kommunen i sitt svar i lokalavisa.

Begge parter ønsker enighet

Gustavsen sier de er i dialog med arbeidsgiver og håper å komme til enighet. De kan akseptere hver tredje helg for ordinære vakter, mens et alternativ for noen enheter kan være langvakter hver fjerde helg, forutsatt at det er basert på frivillighet.

– Men nå er vi kommet dit at vi har valgt å ikke godkjenne et par av turnusene. Det er ganske alvorlig, for da går medlemmene uten turnusavtale, sier hun.

Da er det Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen som gjelder. For NSF-medlemmene betyr det at arbeidsgiver ikke kan gjennomsnittsberegne turnus. Regelen blir da maks ni timers vakter, minimum elleve timer hviletid mellom vaktene og maks 35,5 timers arbeidsuke i full stilling.

– De reglene vil gjøre det til en stor utfordring å opprettholde et faglig og forsvarlig tilbud, tror Gustavsen.

Kommunen svarer i Karmøynytt:

– Det vil kreve litt ekstra arbeid for ledere som sitter med dette arbeidet, men det er ikke uhåndterlig. Målet vårt er fremdeles å komme til enighet med NSF.

– Dårlig omdømme

Janett Gustavsen mener Karmøy kommune har fått et dårlig omdømme på grunn av denne saken.

– Problemet er at det vil bli vanskelig å rekruttere inn nye sykepleiere til de stillingene som vil miste sykepleiere i denne prosessen.

– Hva ville du oppnå med å skrive brev til alle kommunepolitikerne?

– Kommunestyret er øverste arbeidsgiverorgan for ansatte i Karmøy kommune. Det er disse politikerne som har lagt føringer for innsparingene overfor administrasjonen. Jeg ønsket å synliggjøre hvilke konsekvenser dette har fått for kommunens arbeidstidspolitikk. Samtidig har jeg et lønnlig håp om at de tar sin del av ansvaret for å løse en svært utfordrende situasjon, og bidra til å unngå at vi mister sårt tiltrengt sykepleierkompetanse.

– Hvordan har responsen vært?

– Foreløpige tilbakemeldinger tyder på at de tar situasjonen på største alvor. Jeg har hatt telefonmøter med enkelte, og alle partiene har respondert på brevet de fikk fra NSF, avslutter Gustavsen.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.