fbpx Integrering av kommunale helse- og velferdstjenester Hopp til hovedinnhold

Integrering av kommunale helse- og velferdstjenester

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Samarbeidet og koordineringen mellom ulike aktører i kommunale helse- og velferdstjenester kan variere. Denne doktorgraden ser nærmere på hvilke faktorer som spiller inn.

«The dynamics between policy and practice: A case study on the integration of municipal health and social care services for people with mental health and substance abuse challenges»

I sin doktorgradsavhandling ser sykepleier Therese Dwyer Løken blant annet på dynamikken mellom retningslinjer og praksis når det gjelder å gi et integrert tjenestetilbud til personer med rusavhengighet og psykiske helseutfordringer.

  • Doktorand: Therese Dwyer Løken
  • Disputas: 9. februar 2024
  • Utgått fra: Universitetet i Sørøst-Norge

3 svar fra Løken

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Avhandlingen viser at økonomiske styringsprinsipper øker antall dilemmaer for ansatte og ledere i rus- og psykisk helsetjenester, og forhindrer dem i å koordinere seg og samarbeide. Når kommunene ikke lykkes med koordinering og samarbeid så blir det brudd i kontinuiteten, noe som kan føre til at behov ikke blir møtt, med den konsekvens at tjenestemottakerne risikerer flere og større helseutfordringer. Det er stor variasjon i tjenestetilbudene og graden av integrering av tjenester mellom kommunene, noe som gir grunnlag for å evaluere den desentraliserte organisasjonsmodellen og dens konsekvenser for den universelle velferdsstaten. 
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Dette er en kvalitativ enkelt-case studie med tre norske kommuner som analyseenheter. Designet og metodene er valgt for å utvikle dybdekunnskap om integrering av kommunale helse- og velferdstjenester. I tre kommuner har jeg 1) observert 12 møter hvor ansatte og ledere diskuterer og vurderer situasjonen til individuelle tjenestemottakere, 2) gjennomført individuelle dybdeintervjuer med 17 ansatte og ledere, 3) gjennomført seks fokusgruppeintervjuer med totalt 28 tjenestemottakere, pårørende, ansatte og ledere som deltakere og 4) gjennomført individuelle intervjuer med tre tjenestemottakere og tre pårørende (per telefon pga. pandemien).
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Ansatte og ledere som jobber i kommunale helse- og velferdstjenester. Både de som jobber i rustjenester og psykisk helsetjenester, men funnene er også overførbare til andre profesjonsutøvere som yter tjenester til mennesker med sammensatte og komplekse helseutfordringer.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse