fbpx Overføring av rusproblemer mellom generasjoner Hopp til hovedinnhold

Overføring av rusproblemer mellom generasjoner

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

<< Substance dependent women becoming mothers – breaking the intergenerational transference of substance use disorders >>

  • Doktorand: Eli Marie Wiig
  • Disputas: 11. september 2018
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin

For sin avhandling har sykepleier Eli Marie Wiig intervjuet rusavhengige småbarnsmødre og ansatte på en rusinstitusjon, samt mødrenes nærmeste støttepersoner. Wiig har studert hvordan utenforskap kan bidra til overføring av rusproblemer mellom generasjoner og utfordringer rusavhengige småbarnsmødre kan ha knyttet til å bygge støttende sosiale nettverk og trygge, forutsigbare familiemiljø.

3 svar fra Wiig

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen bidrar til forståelse av hvilke utfordringer rusavhengige småbarnsmødre står overfor. Vi fant fem store utfordringer: 1) Bli rusfri, 2) bli mamma (med en oppvekst med mangel på gode rollemodeller), 3) bearbeide traumer, 4) bygge et rusfritt sosialt nettverk, 5) bli en integrert samfunnsborger (for eksempel med utdanning og jobb). I andre delstudie gikk vi nærmere inn på utfordringene med sosial støtte, og i tredje delstudie gikk vi nærmere inn på hvordan ansatte som arbeider med denne pasientgruppen, hvorav en stor andel sykepleiere, forstår sine roller og utfordringer med tanke på å støtte familiene.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Dette er en kvalitativ studie, der jeg har benyttet individuelle dybdeintervju og fokusgruppeintervju for å samle data. Analysemetodene har vært systematisk tekstkondensering (Malterud 2012) og tematisk analyse (Braun & Clarke 2006). Rusavhengige småbarnsmødre er vanskelige å nå for hjelpeapparatet og for forskere, så det finnes lite kunnskap om hvordan de selv forstår og opplever sin livsverden og sine utfordringer og muligheter. Derfor var det nødvendig med et utforskende design og en fenomenologisk-hermeneutisk vinkling.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Sykepleiere i rusinstitusjoner er selvsagt en tydelig målgruppe for denne forskningen. Men jeg ønsker virkelig å nå frem til sykepleiere og andre i kommunenes helse- og sosialtjenester og barnevern. Helsesøstre, sykepleiere i psykisk helse, sosialtjeneste, rustjeneste og barnevern i tillegg til administrativ og politisk ledelse i kommunene. Forhåpentlig vil denne forskningen også bidra til mer innsikt for andre i oppvekstsektoren og familietjenester, for eksempel barnehageansatte, PPT og skoleansatte.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse