fbpx Kartleggingsskjema og omsorg er ingen motsetning i lindrende behandling Hopp til hovedinnhold

Kartleggingsskjema og omsorg er ingen motsetning i lindrende behandling

Bildet viser kartleggingsskjema som ligger på et bord

Med gode rutiner, kunnskap og kompetanse vil kartleggingsskjema og omsorg utfylle hverandre og styrke behandlingen, pleie og omsorg for alvorlig syke mennesker.

Den 30.07.23 publiserte Sykepleien debattinnlegget Den lindrende behandlingen kan bli belastende av Kitt Irene Austgard. I innlegget forteller Austgard om sin alvorlig kreftsyke venninne som har benyttet seg av dagbehandling ved Lovisenberg Lindring og Livshjelp (LLL) – et tilbud for hjemmeboende mennesker med alvorlig kreftdiagnose.

Venninnens opplevelse av dagbehandlingen skal få stå, men Austgards beskrivelse av kartleggingsverktøyet ESAS (Edmonton Symptom Assessment System), og tilbudet ved LLL trenger en korrigering.

Et viktig skjema for personalet

Palliasjon er et fagområde der målet er å lindre og gi best mulig livskvalitet til pasienter med alvorlig og livstruende sykdom gjennom hele forløpet. I WHOs definisjon av palliasjon fremheves tidlig identifisering, riktig kartlegging og behandling av smerte og andre symptomer som kjerneområder.

Den palliative pasienten kan ha et komplekst symptombilde med et gjennomsnitt på ti symptomer. Systematisk identifisering og behandling av symptomer har vist seg å gi bedre lindring og livskvalitet.

ESAS-r (den nåværende reviderte versjonen av ESAS) ble utviklet for å kartlegge og monitorere plagsomme symptomer hos pasienter med alvorlig kreftsykdom. Det er et selvrapporteringsskjema bestående av de åtte vanligste symptomene, som er listet opp på én side supplert med et kroppskart til utfyllende opplysninger om smerter.

Skjemaet er enkelt å bruke. ESAS-r er blant annet anbefalt for det palliative fagmiljøet i Nasjonale retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen og har i mange år vært en del av oppfølgingen av pasienter både ved døgnenheten og Livshjelpssenteret ved LLL.

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling Helse Sør-Øst har tilgjengelig og god informasjon om ESAS-r på sine nettsider.  

Skal fange opp symptomendringer

Ett av tilbudene til Livshjelpsenteret er lindrende dagbehandling for hjemmeboende pasienter i Oslo og omegn med alvorlig kreftdiagnose og kronisk obstruktiv lungelidelse (kols). Tilbudet er et tremåneders opphold med oppmøte en dag i uken.

Lindrende dagbehandling er mer enn en sosial sammenkomst. Målsettingen er livsmestring gjennom undervisning, bevegelse, samtalegrupper og individuell oppfølgning fra den tverrfaglige gruppen av ansatte.

Undervisningen skal øke pasientens kunnskap om å leve med en kreftdiagnose med temaer som, for eksempel, ernæring, økonomi, hva som er viktig for vedkommende (livskvalitet), hjelpemidler, smertelindring, medikamenter og hvordan og hvorfor vi bruker ESAS-r.

Når pasientene ankommer avdelingen, blir de møtt og registrert. Videre fyller alle ut ESAS-r som leveres til ansatte før dagens program fortsetter. Som nevnt ovenfor er ESAS-r ett ark med symptomkartlegging på den ene siden og kroppskart på den andre. Det er ikke seks sider som Austgard beskriver.

ESAS-r er et nyttig verktøy for personalet til raskt å fange opp symptomendringer over tid og hvem som trenger ekstra oppfølging denne dagen.  

Nyttig når det brukes regelmessig

Det er helt riktig som Austgard skriver, at mangel på kontinuitet med ESAS-r, og at det blir et papir i bunken, er en utfordring med bruk av skjemaet. ESAS-r er et nyttig verktøy når det brukes regelmessig. Både forskning og erfaringer viser at et utfylt skjema kan fasilitere en pasientsentrert samtale, forbedre kommunikasjonen og fremme økt tilfredshet.

I lindrende dagbehandling er det pasientene som står i sentrum og ikke ESAS-r, men ESAS-r er et viktig verktøy for å gi kontinuitet i symptomkartlegging og kan være en inngangsport til samtale om temaer om psykisk helse, liv og død.

Noen få av våre pasienter opplever utfyllingen av ESAS-r som belastende. Enten bistår personalet i utfyllingen, eller pasienten slipper å forholde seg til skjemaet. Bruk av selvrapporteringsskjema og god omsorg er ingen motsetning.

Med gode rutiner, kunnskap og kompetanse kan kartleggingsskjema og omsorg utfylle hverandre og styrke behandlingen, pleie og omsorg for alvorlig syke mennesker.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse