fbpx Sykepleiere må tåle at alvorlige feil kan få konsekvenser Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere må tåle at alvorlige feil kan få konsekvenser

IKKE SYSTEMSVIKT: Hvor havner varsler? Det er ikke systemet som håndterer dem, det er de ansatte, skriver innleggsforfatteren. (Illustrasjonsfoto: Mostphotos)

Det er lov å gjøre feil. Men vi må tåle at når vi gjør alvorlige feil med bakgrunn i sviktende kompetanse, kan det få konsekvenser, skriver Tanja Vatnås. 

Dette er et leserinnlegg. Innholdet gir uttrykk for forfatterens egne synspunkter og holdninger. Innlegg sendes til meninger@sykepleien.no. Les også veiledningen.

Debatten går etter at FrPs helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen uttalte til NRK at enkeltpersoner i større grad må stilles til ansvar for feil. Hun er inne på noe svært viktig: Selvfølgelig må helsepersonell og ledere i helsetjenesten i større grad stilles personlig til ansvar etter at det er begått grove feil. Noe annet vil svekke hele samfunnets tillit til helsetjenesten. 

Få sykepleiere mister autorisasjonen

I 2017 mistet ingen sykepleiere autorisasjonen på grunn av faglige feil. Da uttalte direktørene i Statens helsetilsyn at det skal mye til for å miste autorisasjonen. I 2018 mistet 59 sykepleiere autorisasjonen på grunn av helsefaglig svikt. 

Det er et svært lavt tall med tanke på hvor mange feil som begås i helsevesenet, og ikke minst hvor mange sykepleiere som daglig går på jobb. Ingen ble stilt strafferettslig til ansvar for de feilene de hadde gjort. Det er jo nettopp dette som er trusselen mot pasientsikkerheten.

Selvfølgelig skal vi få lov til å være mennesker, og selvfølgelig skal vi få lov å gjøre feil. Allikevel må vi tåle at når vi gjør alvorlige feil med bakgrunn i sviktende kompetanse, kan det få konsekvenser. Når feilene er grovt uaktsomme, må vi tåle at det kan få strafferettslige konsekvenser.

Helsepersonell må stilles mer til ansvar

Politiet har lenge hatt en spesialenhet som etterforsker når polititjenestemenn er involvert i hendelser der det kan ha forekommet brudd på loven. Det er med på å styrke din og min tillit til politiet.

Som helsepersonell må vi tåle at også vi settes under lupen. Vi må tåle at eksterne personer vurderer om de feilene vi gjør, er så grove at det ikke er forenlig med å være sykepleier, og ikke minst om feilen er så uaktsom at den skal etterforskes strafferettslig. 

Så lenge du ikke ruser deg, har sex med en pasient eller stjeler, er det nærmest fritt frem.

Det blir helt feil å si at det å stille helsepersonell mer til ansvar vil være et tilbakeslag for pasientsikkerheten. Det som faktisk setter pasientsikkerheten i fare, er dagens praksis. Så lenge du ikke ruser deg, har sex med en pasient eller stjeler, er det nærmest fritt frem. 

At det i de aller fleste tilsynssaker hos Helsetilsynet konkluderes med systemsvikt som årsak, er den faktiske trusselen mot pasientsikkerheten. Å bruke systemsvikt som en forklaring på det aller meste truer ikke bare pasientsikkerheten, det insinuerer også at vi er en gjeng med hodeløse høner som går i en hvileløs ring uten evne til å tenke selv eller stille kritiske spørsmål ved virksomhetens praksis.

Underbemanning og stort arbeidspress

Eksemplene begynner dessverre å bli mange. Sykepleiere og leger i akuttmottaket på Haukeland sykehus har hittil i år varslet om underbemanning og for stort arbeidspress i snitt 2,81 ganger per uke og over 130 ganger de siste årene. De har vært tydelige på at driften var en trussel for pasientsikkerheten. De fikk dessverre rett til slutt. 

Hvem er det som til syvende og sist ignorerer disse varslene? Hvor havner de? Rettere sagt: På hvilken pult havner de? Det er ikke systemet som håndterer varslene, det er de ansatte. Jeg tror dessverre at det er på tide at vi tåler at foten settes ned. Vi må få noen eksempler som viser oss hvilket ansvar vi faktisk har, og hvilke konsekvenser det får å være grovt uaktsom. 

Det vil ikke berøre alle oss som går på jobb hver dag og gjør jobben vår på en skikkelig måte. Det vil utelukkende bety at det fåtallet av helsepersonell og ledere som utgjør den faktiske trusselen mot pasientsikkerheten, lukes ut.

Les også:

Tre av ti sykepleiere frykter ukentlig å gjøre feil som skader pasienten

Bildet viser en apoteker/hjemmesykepleier/sykepleier som legger medisiner oppi en dosett. Ved siden av står flere pilleesker.
KAN BLI FEIL: Sykepleierne peker blant annet på for mange oppgaver eller for høyt pasientbelegg når de kjenner på frykt for å gjøre feil som kan skade pasienten. Foto: Erik M. Sundt

Skam, skyldfølelse og tap av autorisasjon er noen av konsekvensene sykepleiere er redde for.

Det kommer frem i en undersøkelse Sykepleien har gjort blant sykepleiere som er medlemmer i Norsk Sykepleierforbund. (Se faktaboks nederst)

I undersøkelsen forteller sykepleierne blant annet om angsten for å gjøre feil og når de sist gjorde en feil som potensielt kunne skadet pasienten.

Flere av sykepleierne forteller også om hendelser som førte til personskade, for noen med døden som følge. 

Frykter skadelige feil

I undersøkelsen svarte 1782 sykepleiere på spørsmålet: «Kjenner du ofte frykt for å gjøre feil som kan skade pasienten i jobben din som sykepleier?» 

Slik svarte de:

 • Ukentlig eller oftere: 3 av 10
 • Flere ganger i måneden: Nærmere 2 av 10
 • Månedlig eller sjeldnere: Drøyt 4 av 10
 • Aldri: Rundt 1 av 10

​​​​​​Peker på lav bemanning

Er det så noe spesielt som kjennetegner de situasjonene hvor sykepleierne ofte frykter å gjøre feil? På spørsmålet «Tenk på arbeidssituasjonen din nå. Når du opplever redsel for å gjøre feil, er da noen av følgende forhold til stede?»   kunne sykepleierne krysse av på flere alternativer.

Om lag halvparten krysset av på «for lav bemanning» eller «for høyt pasientbelegg», eller det at de har for mange arbeidsoppgaver som forhold som er til stede når de kjenner på denne redselen. Her kunne sykepleierne sette flere kryss.

1 av 10 svarte at det ikke er noen spesielle forhold til stede.

Drøye 3 av 10 (35 prosent) i utvalget som helhet svarte at det siste året hadde gjort en feil – inkludert forglemmelser – som potensielt kunne påført en pasient skade. Halvparten av sykepleierne svarer at de har gjort en slik feil for mer enn ett år siden, og 15 prosent oppgir at de aldri har gjort dette. 

Halvparten av dem som minst ukentlig ofte kjenner på frykt for å gjøre feil som kan skade pasienten, sier også at de selv har gjort en potensielt skadelige feil det siste året.

Les mer: NSF-leder Eli Gunhild By: – Svarene overrasker meg ikke

Hadde for mange arbeidsoppgaver

Sykepleierne ble videre bedt om å tenke tilbake på sist gang de gjorde en feil, inkludert forglemmelse, som potensielt kunne påført en pasient skade.

De fikk så en liste med elleve påstander, samt spørsmålet: «Var noen av disse faktorene til stede da?»

De fleste krysset av på at de hadde for mange arbeidsoppgaver. Deretter at det var for stort pasientbelegg på avdelingen i forhold til bemanningen.

Skyldfølelse, skam og rettslig ansvar

Sykepleierne fikk videre spørsmålet: «Tenk deg at du har gjort en feil som har skadet en pasient. Hva slags konsekvenser for deg selv er du mest redd for?»

Her kunne de med egne ord beskrive konsekvenser de er redde for dersom de hadde gjort en feil og skadet en pasient. Vel 1200 sykepleiere valgte å svare på dette spørsmålet.

Skyldfølelse etter å ha påført noen skade gjentas av mange av sykepleierne. Rettslig ansvar, miste jobben og det å miste autorisasjonen er konsekvenser sykepleierne i undersøkelsen frykter. 

Mange skriver at de er redde for ikke å klare å jobbe mer etter en slik tenkt hendelse og beskriver at de frykter å miste troen på egen vurderingsevne eller egen fagkunnskap.

Noen frykter for eget rykte, dårlig selvtillit, kjeft eller å bli uglesett. «Oppslag i TV med stemme», beskriver en av sykepleierne som den konsekvensen vedkommende er mest redd for dersom pasienten hadde blitt skadet ved en feil.

Flere svarer at de tenker mer på pasienten eller pårørende enn hva det vil ha å si for dem selv.

«I forbindelse med anestesi kan jo feil bli fatalt»

Dette skriver noen av sykepleierne om konsekvenser de frykter:

 • «Dersom min feil gir pasienten uopprettelige skader, så tror jeg at jeg blir så psykisk knekt at jeg ikke lenger greier å jobbe som sykepleier.»
   
 • «Det verste er å leve videre med visshet om at en har skadet noen. I forbindelse med anestesi kan jo feil bli fatalt.»
   
 • «Skammen over å være en som har gjort en alvorlig feil. Dårlig samvittighet for å ha påført skade.»
   
 • «Tanken på at dette er noens sønn, bror, venn eller kjæreste. Samtidig er jeg redd for min lisens.»
 • En annen skriver at vedkommende ikke er redd for konsekvenser for seg selv, men peker samtidig på den personlige ansvarsfølelsen:

  • «Er ikke redd for konsekvenser for meg. Jeg ville hatt store problemer med å leve med at jeg har skadet noen fordi jeg var stressa, hadde sovet lite mellom vakter eller fordi vi var for få på jobb. Ville aldri tilgitt meg selv for å ha skadet en pasient på jobb. Om jeg gjør en feil, så skal jeg straffes for det, for det skal ikke skje, og det er mitt ansvar å gi forsvarlig behandling/pleie i det jeg gjør. Om jeg hadde gjort en feil, så hadde jeg nok sluttet i jobben, jeg har ingen tiltro til at arbeidsgiver ville sagt «men det var kanskje fordi vedkommende hadde jobbet lange tunge skift, dårlig bemannet, uten mulighet til å spise, ha flere pauser».

  De som oftest frykter å gjøre feil som kan skade pasienten, oppgir å jobbe i somatiske sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleie. De som oppgir at de jobber i helsestasjon og skolehelsetjeneste, eller med psykisk helsevern og rus, frykter sjeldnere å gjøre slike feil.

Hvor jobber du/Kjenner du ofte frykt

Svarene Hvor jobber du? koplet med spørsmålet med Kjenner du ofte frykt for å gjøre feil som kan skade pasienten i jobben din som sykepleier? N=1782

Snakker om feilene på jobben

Blir feil snakket om, og blir pasientene grundig opplyst om feil? Flertallet av sykepleierne mener det. Flertallet mener at de selv er flinkere til å snakke om egne feil enn det andre er.

Ta stilling til påstandene.

Ta stilling til disse påstandene. 1 er helt uenig i påstanden, mens 10 er helt enig. N=1438

Les mer: Direktør i Norsk pasientskadeerstatning: – Bra man forsøker å finne årsakene til feilene

Vurderer de å slutte i jobben?

Sykepleien har også bedt sykepleierne vurdere påstandene: 

«Tanken på at jeg kan gjøre feil som kan få alvorlige konsekvenser for pasienten, tynger meg psykisk» og 

«Tanken på at jeg kan gjøre feil som kan få alvorlige konsekvenser for pasienten får meg til å vurdere å slutte i jobben». 

På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er aldri og 10 er ofte, lå gjennomsnittet for sykepleierne  3,6 på hvor enige de var i påstanden om at tanken  tynget dem psykisk

På påstanden om at tanken om at de kunne gjøre feil som kunne få alvorlige konsekvenser for pasienten, fikk dem til å vurdere å slutte i jobben, var gjennomsnittet  2,6 for sykepleierne på skalaen fra 0 til 10.

Om undersøkelsen:

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 10 000 sykepleier fra et randomisert uttrekk av Norsk Sykepleierforbunds medlemsregister.

2008 personer har besvart undersøkelsen, 1410 av dem har besvart den fullstendig.

Undersøkelsen ble sendt ut på e-post. Det ble sendt ut to påminnelser. Det ble gitt informasjon om at undersøkelsen var helt anonym og at redaksjonen tar ansvar for at kommentarer eller fortellinger som blir gjengitt ikke skal kunne føres tilbake til aktørene.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.