fbpx 70 sykepleiere mistet autorisasjonen i 2017 Hopp til hovedinnhold

70 sykepleiere mistet autorisasjonen i 2017

Bildet viser Jan Fredrik Andresen.

Rusmisbruk er vanligste årsak.

70 sykepleiere mistet autorisasjonen i 2017, mot 52 i 2016 og 53 i 2015. Det viser tall fra  Statens helsetilsyn.

– Det er litt høyere enn tidligere år, men det kan være naturlige svingninger, og vi ser ingen dramatikk i dette, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet til Sykepleien.

– At 70 sykepleiere mister autorisasjon er 70 for mange, men samtidig er det et lavt tall sett opp mot det totale antallet sykepleiere.

48 sykepleiere mistet autorisasjonen på grunn av rusmiddelbruk. Som tidligere år er dette den vanligste grunnen til at sykepleiere blir fratatt autorisasjonen.

Som folk flest

Andresen peker på at sykepleiere og annet helsepersonell er utsatt for de samme utfordringene som folk flest.

– De kan bli syke, og de kan komme i situasjoner hvor de begynner å misbruke rusmidler. Men de har en jobb som krever aktsomhet og samfunnet har en særlig forventning til dem. Derfor har vi sanksjonsmuligheter, som å frata autorisasjonen når noen opptrer på en måte som kan være til fare for helse og sikkerhet.

De fleste kommer tilbake

Han peker på at det er viktig med et system som fanger opp og som hjelper enkeltindivider som kommer skjevt ut.

– I en del av sakene ser vi at det er kolleger og ledere som reagerer på for eksempel atferd, og vi ser at den som har problemer har fått hjelp.

Direktøren i Helsetilsynet forteller at de fleste som mister autorisasjonen, får den tilbake. Noen i begrenset form.

– I noen forhold, som ved vold og overgrep mot barn, vil veien tilbake være lukket for alltid, sier han.

– Men det er unntaksvis at det ikke er noen mulighet for å komme tilbake til yrket.

Lov å gjøre feil

Totalt mistet 155 helsepersonell autorisasjonen i 2017.

For 5 av dem var årsaken uforsvarlig virksomhet i form av svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter eller kunnskaper. Ingen av disse var sykepleiere.

Andresen sier det skal mye til av faglige feil for at helsepersonell mister autorisasjonen sin.

– Her er det en løpende debatt, påpeker han.

– Noen mener nok at det er for vanskelig å sanksjonere mot faglige feil, mens andre mener det er for lett. Vi må hele tiden rette vår praksis og vårt skjønn etter prinsipielle og rettslige avgjørelser. Men man mister ikke autorisasjonen på grunn av en enkeltstående feil, med mindre den er svært grov. Det skal være mulig å gjøre feil, også i helsevesenet.

Rus og seksuell utnytting

– Det er rusmisbruk og sex som lettest fører til tap av autorisasjon, sier Andresen.

7 sykepleiere mistet autorisasjonen på grunn av seksuell utnytting av pasient eller bruker. Også 7 leger mistet autorisasjonen for dette.

– Å innlede intime relasjoner til pasienter og brukere er det lang forvaltningsmessig og rettslig praksis for å sanksjonere mot, understreker Andresen.

– I møte med helsevesenet skal pasienter og brukere være helt trygge på at de som jobber der er opptatt av å ivareta dem og ikke oppfylle egne behov. 

– Det store bildet er bra

Totalt mistet 47 leger mistet autorisasjonen. 12 fikk begrenset autorisasjon eller lisens, 59 fikk advarsel og 7 mistet retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B (narkotiske og vanedannende) helt eller delvis.

18 sykepleiere og 1 jordmor fikk advarsel, og i tillegg fikk 3 sykepleiere begrenset sin autorisasjon.

Ifølge direktør Jan Fredrik Andresen handler reaksjonene mot helsepersonell i prinsippet om å sørge for et helsevesen som er så trygt som mulig.

– Nå befatter jeg meg med sakene der ting ikke går så bra. Men i det store og hele vil jeg si at vi har et helsevesen av enestående kvalitet. Ja, det er hendelser og atferd som er uønsket, noe disse tallene om blant annet tap av autorisasjon viser, men tallene er lave, og de holder seg stabile, sier han.

– Kan det være mørketall?

– Det kan være, men vi har gode tilsyns- og klageordninger, en velfungerende tjeneste og gode fag- og yrkesorganisasjoner som jobber for best mulig kvalitet, så jeg vil ikke tro de er store.

Personlige tragedier

Også Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, peker på at antall reaksjoner er lavt i forhold til det totale antallet sykepleiere.

– Men vi må likevel ta dette på det aller største alvor, understreker hun.

– I ytterste konsekvens hander dette om forhold som er en fare for pasientsikkerheten.

By peker også på at det å miste autorisasjonen veldig ofte også er en personlig tragedie.

– Derfor er det viktig at sånne saker blir tatt tak i tidlig, slik at den det gjelder kan få hjelp, endre atferd og unngå å miste autorisasjonen, sier hun.

– Det kan være vanskelig, både for kolleger og ledere, for eksempel å ta opp mistanke om rus. Men desto viktigere, både av hensyn til pasienter og brukere og av hensyn til arbeidstakeren.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse