fbpx Gode grunner til ikke å forhaste nedleggelsen av Ullevål sykehus Hopp til hovedinnhold

Gode grunner til ikke å forhaste ned­leggelsen av Ullevål sykehus

Bildet viser Ullevål sykehus

Oslo trenger nye sykehus. Spørsmålet er hvor sykehusene skal ligge. NSF Oslo mener at Helse Sør-Øst bør vurdere et «utvidet Ullevål» som alternativ til nye sykehus på Gaustad og Aker, skriver fylkesleder i NSF Oslo Line Orlund i denne kronikken.

Oslo trenger nye sykehus for å kunne dekke fremtidens behov. Spørsmålet er hvor dette eller disse sykehusene skal ligge. Helseministeren ba om at det ble utredet et forslag om å bygge nye sykehus på Gaustad og Aker. Spørsmålet nå er om de planene som er lagt frem er gjennomførbare eller om risikoene ved prosjektet gjør at man må revurdere.

Med knapt flertall valgte styret i Oslo universitetssykehus å anbefale Helse Sør-Øst å gå videre med planene og igangsette forprosjekt. NSF Oslo mener det er så store risikoer knyttet til dette prosjektet, at det er helt nødvendig med en «plan B», der man utreder en alternativ lokalisering. Helse Sør-Øst skulle behandlet vedtak om man skulle gå videre med et forprosjekt på Gaustad og Aker den 13. desember. Nå er denne beslutningen utsatt til slutten av januar 2019.

Mange blir berørt

På Oslo universitetssykehus har NSF Oslo nesten 6700 medlemmer. Totalt er vi over 17 000 medlemmer i Oslo. Så å si samtlige, vil på en eller annen måte berøres av fremtidige sykehusbygg i Oslo. For oss er det viktige vedtak som fattes i Helse Sør-Øst de nærmeste ukene. For Oslos nesten 700 000 innbyggere er det viktig at sykehusene i Oslo samlet sikrer at de kan få den pleien og hjelpen de trenger, når de trenger det. Oslos sykehus dekker også viktige regions- og landsfunksjoner, så det å ha gode, hensiktsmessige sykehus med nok areal er helt avgjørende for en stor andel av Norges befolkning.

Når vi skal fatte en beslutning som er så viktig for så mange, må vi være sikre på at den beslutningen vi tar er den riktige. Vi må være sikre på at alle de titalls milliardene vi skal bruke, brukes best mulig og at vi har vurdert de ulike alternativene måtene vi kan gjøre dette på.

Ekstremt høy risiko

Da administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein, la frem konseptfaserapporten for styret forrige uke, altså den rapporten der man har gjort en vurdering av om det er mulig å bygge et nytt sykehus ved å bygge på Gaustad og Aker, sa han at «Det vil bli vanskelig, men det er mulig». Hans vurdering og styrets flertall vurderte at de risikoene som konseptfasen har avdekket, er på et nivå, som gjør det forsvarlig å gå videre til et forprosjekt for bygging på disse to områdene.

NSF Oslo vurderer risikoene ved dette prosjektet som ekstremt høye, og sammen med de andre ansattrepresentantene i styret, stemte NSF mot planene om å gå i forprosjekt. Slik vi ser det er det seks overordnede grunner til å be Helse Sør-Øst om også å utrede et alternativ til Gaustad og Aker.

Seks grunner til å utrede et alternativ

1. Ikke stort nok areal.

For det første er vi svært bekymret for det arealet man planlegger å bygge på. Vi ser at det kan bli vanskelig å få plass til alle de funksjonene man ønsker inn i et nytt sykehus. Slik vi ser planlegges dette sykehuset for lite helt fra start. Gjennomgående i gruppe etter gruppe har vi sett at det vil bli vanskelig å få plass til det man bør for å kunne tilby Oslos innbyggere gode, moderne helsetjenester.

2. Vil splitte fagmiljøer.

Når vi nå skal bygge nye sykehusbygg har vi en unik mulighet til å samle fagmiljø. Den muligheten klarer man etter vår mening overhodet ikke å benytte seg av som man burde. Det man nå legger opp til vil på nytt splitte fagmiljøer, men nå på en ny måte. Det synes vi er synd.

3. Vi tror ikke det er mulig å effektivisere på det nivået det legges opp til i konseptfaserapporten.

Oslo universitetssykehus legger opp til en effektiviseringsgevinst som vi mener det er helt usannsynlig at man kan få gjennomført. Ja, det kommer ny teknologi. Ja, det kommer nye behandlingsmetoder. Men det er ikke sikkert det er mulig å effektivisere Olga på 94 år som legges inn med en urinveisinfeksjon fullt så mye som man planlegger. Det er ikke mulig for oss sykepleiere å stadig jobbe raskere, løpe fortere eller håndtere flere ting samtidig, uten at vi også øker risikoen for at vi gjør feil. Til syvende og sist er det mennesker som skal behandles og vi i NSF Oslo, tror ikke det er mulig å effektivisere på det nivået det legges opp til i konseptfaserapporten.

4. Planene som Oslo universitetssykehus har for overføring av pasienter til andre deler av helsetjenesten er ikke realistiske.

Det er planlagt å overføre mye til kommunehelsetjenesten. En kommunehelsetjeneste som allerede har store utfordringer med å bygge opp tilstrekkelig kompetanse til å ivareta de oppgavene som har kommet som en følge av samhandlingsreformen. En kommunehelsetjeneste som har store rekrutteringsutfordringer og som ikke må få overført oppgaver før man har rukket å bygge opp en tjeneste som er klar til å ta dem imot. Vi opplever at de planene som Oslo universitetssykehus har for overføring av pasienter til andre deler av helsetjenesten ikke er realistiske.

5. NSF Oslo er bekymret for at man vil bruke flere milliarder kroner på kjøp av tomt.

Så er det en sak som er krevende. Vi vet at Aker sykehus betyr utrolig mye, for veldig mange i Oslo. Men – den byggingen som nå er planlagt på Aker, krever at man kjøper tomt av Fredensborg Eiendom og det vil trolig koste flere milliarder kroner. NSF Oslo er bekymret for at man bruker så mye penger på en tomt, vi er bekymret for at tomtekjøp på Aker gjør at denne byggingen blir så dyr at vi vil slite med å dekke det inn i mange, mange år. Vi skulle nok ønsket at planene for Aker ble justert ned slik at man klarer seg med tomten man allerede har til disposisjon.

6. Det er så å si ikke utvidelsesmuligheter på tomtene man har på Gaustad og Aker.

Den siste store risikoen vi ser, er den planlagte høyden på byggene. Særlig på Gaustad der det er planlagt bygg på 17 etasjer, 72 meter, men også på Aker der bygninger vil rage 60 meter opp. Og la meg være klar på en ting. Vi er ikke bekymret for å ha sykehus i høyden, vi er ikke bekymret for at høyden i seg selv vil gi dårlige vilkår for pasientbehandling. Det er mye forskning som viser at sykepleiertjenesten drives mer effektivt i høyden enn i lange bygg. Det vi er bekymret for er at man legger opp til at både Plan- og bygningsetaten og Riksantikvaren skal gi omfattende dispensasjoner som avviker fra alt de tidligere har tillatt av høybygg i Oslo. Grunnen til at det bekymrer oss er at dersom man får et nei til den planlagte høyden, så er det så å si ikke utvidelsesmuligheter på de tomtene man har på Gaustad og Aker.

Fornuftig å ta seg tid

Vi vet godt at mange svarer at man på sikt må planlegge et nytt sykehus i Oslo Sør som et svar på for dårlig kapasitet enten ved at man får større behov enn det er forutsatt eller at man ikke får bygget så høyt som planlagt. Det er sikkert behov for et nytt sykehus i Oslo-Sør på sikt, men det vil ikke løse det umiddelbare arealbehovet man vil få allerede om noen få år. Vi vet alle at det tar lang, lang tid å få finansiert sykehus.

Dette bringer meg rett over i et annet motargument som mange har kommet til oss med siden vi for noen uker siden gjorde det kjent hva vi mener i denne saken; hvis vi ikke slår til nå vil det ikke komme penger til bygging av sykehus i Oslo. Da vil andre prosjekter prioriteres først og det er mange motkrefter mot at Oslo skal få penger. Til dere har NSF Oslo en klar tilbakemelding. Det sitter mange veldig fornuftige mennesker i Helse Sør-Øst. De lytter til saklige argumenter og de vil også respektere at man er nødt til å gå videre med «det riktige» og vi legger derfor til grunn at de vil se det som seriøst at man tar seg tid til å utrede også et utvidet Ullevål alternativ.

Da sier det seg selv at man ikke kan unnlate å utrede et helt åpenbart alternativ, altså et ʻutvidet Ullevålʼ før man gjør et endelig valg.

At man vil tape inntekter ved at man ikke får solgt Ullevåltomten er et argument mange også kommer med. Vel – nå er de planlagte salgsinntektene nedjustert kraftig og dessuten har man ikke vist regnestykker på hva man eventuelt vil kunne spare ved at man trenger å bygge mindre nytt fordi det allerede er mange bygg på Ullevål som er så nye at de fortsatt kan brukes i mange, mange år.

Det er viktig at de planene Helse Sør-Øst til slutt velger å gå videre med, er planer som er realistiske og som både i et faglig og et samfunnsøkonomisk perspektiv er det beste. Da sier det seg selv at man ikke kan unnlate å utrede et helt åpenbart alternativ, altså et «utvidet Ullevål» før man gjør et endelig valg.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse