fbpx Nei, Michaelsen. Dårligere vilkår gir ikke flere sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Nei, Michaelsen. Dårligere vilkår gir ikke flere sykepleiere

For få sykepleiere

Eldreministeren Åse Michaelsen tar feil når hun hevder at hyppigere helgearbeid vil løse rekrutteringsutfordringene i helsetjenesten. Trusselen om at sykepleiere må jobbe annenhver helg, er heller demotiverende.

I rapporten Helse-Norge 2040 som nylig ble lagt frem for Helsedirektoratet, viser analyser at det vil være bruk for minst dobbelt så mange sykepleiere som det jobber i dag. I sin utregning har Samfunnsøkonomisk analyse tatt utgangspunkt i at det i dag er 98 000 sykepleiere ansatt (ikke årsverk), og de har beregnet et behov ut ifra fire forskjellige scenarioer. Behovet for sykepleiere i 2040 varierer fra 167 000 til 224 000 i de ulike scenarioene. Det er vanskelig å spå for fremtiden, men uansett hvilket scenario man velger, er behovet for sykepleiere i fremtiden svært stort, trolig mye større enn SSB tidligere har meldt.

Les også:– Kan bli behov for dobbelt så mange sykepleiere

Økende sykepleiermangel

Det er ingen grunn til å tro annet enn at det framover vil by på store utfordringer å rekruttere nok sykepleiere, slik rapporten peker på. Uansett hvilket anslag som slår til, vil mangel på sykepleiere øke år for år. Et økende antall eldre vil føre til vekst i aldersrelaterte sykdommer som kreft, sansetap, demens og hjerte- og karsykdommer. I tillegg krever sykdomsbildet hos eldre ofte høy kompetanse, fordi sykdomsbildet er sammensatt. Det blir viktig for kommunene å sikre kompetanse som kan følge opp de aldersrelaterte lidelsene. De må sette i gang gode rekrutteringstiltak for å trekke til seg nok sykepleiere. I dag opererer kommunene og sykehusene i samme arbeidsmarked for å rekruttere sykepleiere. Sykehusene er de som rekrutterer best. Men to av ti sykepleiere forsvinner ut av helsevesenet de ti første arbeidsårene, og inn i andre jobber.

Kan Helse-Norge da fortsette å utdanne to sykepleiere for hver sykepleier som jobber? I DN fredag 16. februar gjentar Ulltveit-Moe, leder for Arbeidstidsutvalget, argumentasjonen fra flertallet i utvalget. Ulltveit-Moe argumenterer for å frata ansatte avtalerett på turnus. Hennes ønske er en forskyvning av makt i favør arbeidsgiver. Det taler også Anne-Kari Bratten i Spekter varmt for. Man må anta at de mener at flere vil jobbe heltid bare de får mindre innflytelse over egen hverdag.

Demotiverende

I dag kan det se ut som mange arbeidsgivere ønsker ansatte i deltid, selv om det både er bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt å ansette på heltid. Deltid representerer en arbeidskraftreserve som i stor grad brukes til å dekke kort- og langtidsfravær i helse- og omsorgssektoren. Det koster ikke noe for arbeidsgiver å ha denne arbeidskraftreserven tilgjengelig, men den er demotiverende og virker ikke rekrutterende.

Den nye eldreministeren Åse Michaelsen følger opp. Etter en måned i jobben har eldreministeren funnet to kampsaker: Tøffere turnuser i eldreomsorgen og reformen «leve hele livet» som kommer i form av en stortingsmelding til våren. I et intervju med Fedrelandsvennen sier hun blant annet at «dersom sykepleieren jobber annenhver helg rundt fire ganger i året, i stedet for hver tredje, kan nesten alle stillinger bli fulltidsstillinger». Så enkelt er det ikke; regnestykket viser at med en økning til jobbing annenhver helg, øker stillingsstørrelsen med bare cirka ti prosent. Det blir det ikke heltidsstilling av.

Les også: Eldreminister vil ha tøffere turnus for sykepleiere i eldreomsorgen.

Tar feil

Det er positivt at eldreministeren er opptatt av god faglig kvalitet i eldreomsorgen, og at mer heltid åpenbart bidrar til dette. Men Norsk Sykepleierforbund mener at både eldreministeren, vår arbeidsgivermotpart og Ulltveit-Moe tar feil når de hevder at hyppigere helgearbeid vil løse rekrutteringsutfordringene. Våre medlemmer ønsker ikke å jobbe oftere enn tredje hver helg. De jobber i dag nok natt, helger og helligdager. Det er ubekvem arbeidstid som er svært belastende, både sosialt og helsemessig. Når man ser hva både fremtidens sykepleiere og arbeidende sykepleiere hevder, så er deltid og annenhver-helg-trusselen demotiverende. Med et fremtidsscenario med behov for minimum dobbelt så mange sykepleiere enn dagens nivå – hvordan tenker politikere og arbeidsgivere at de skal kunne bemanne fremtidens kompetansekrevende helsevesen?

Må ikke spørsmålet være: Vi må få flere til å jobbe heltid, hvordan skal vi sammen få det til?

 

0 Kommentarer

Annonse
Annonse