fbpx – Det er fattet et historisk vedtak Hopp til hovedinnhold

– Det er fattet et historisk vedtak

Bildet viser FN-bygget i Geneve

– For første gang er en resolusjon om sykepleie- og jordmorfag blitt vedtatt under hovedforhandlingene på Verdens helseforsamling. Nå må medlemslandene ta saken videre og omsette ord til handling, skriver Karen Bjøro.  

Norge mangler allerede 7000 sykepleiere og jordmødre (1), og mankoen forventes å øke til 28 000 innen 2035 (2). Sykepleiermangel er ikke bare merkbar i Norge. Ifølge Verdens helseorganisasjon vil verden mangle 6 millioner sykepleiere (3) og 900 000 jordmødre innen 2030 (4).

Mangelen forverres ytterligere når effekten av koronaepidemien samt økt avgang på grunn høy alder blant sykepleiere tas med i betraktning (5). Sykepleiermangelen er en global utfordring.

Pandemien har vært et stort tilbakeslag

Den økende sykepleiermangelen var også et hovedtema på Verdens helseforsamling 24.–31. mai der helsetoppene fra de 192 medlemsland i WHO samles for å beslutte overordnet helsepolitikk.

Allerede i sin innledende tale til forsamlingen viste generaldirektør Tedros Ghebreyesus til den store innsatsen som helsearbeidere, sykepleiere og jordmødre har gjort under koronapandemien (6).

Pandemien har betydd et stort tilbakeslag for arbeid med bærekraftsmål 3 om helse for alle innen 2030. Han sa også at økt investering i sykepleiere, jordmødre og andre helsearbeidere vil være helt avgjørende for å få verden på sporet igjen (6).

Innsats er avgjørende

Året 2020 var det internasjonale året for sykepleiere og jordmødre. Og i år markeres Det internasjonale året for helse- og omsorgsarbeidere. For ett år siden ble WHOs første State of the World’s Nursing Report (3) lagt frem, og i mai 2021 ble The State of the World’s Midwives (4) lansert. Rapportene gir evidensgrunnlaget for å si at verden går i feil retning med en økende mangel på sykepleiere og jordmødre. Situasjonen er ikke bærekraftig.

Strategien kan bidra til å få helsetjenesten på sporet igjen.

I 2021 fikk helseforsamlingen forelagt en resolusjon om å øke innsatsen for arbeidsstyrken for sykepleiere og jordmødre (7) samt et dokument «Strategiske retninger for sykepleie og jordmorfag i perioden 2021–2025» (8). Strategien kan bidra til å få helsetjenesten på sporet igjen i kjølvannet av pandemien.

Skal styrke fagene

Sykepleiere er den største helsepersonellgruppen og har nær kontakt med pasienter og befolkningen gjennom hele livsløpet. Sykepleiernes og jordmødrenes innsats er avgjørende for å oppnå universell helsedekning og andre helsemål.

Strategidokumentet som skal styrke sykepleie- og jordmorfag, inneholder et sett med politiske prioriteringer som er kunnskapsbaserte og kan bidra til å øke antall sykepleiere og jordmødre globalt og dermed bidra til at flere får tilgang til primærhelsetjenester. Strategien ble utarbeidet av en sentral ekspertgruppe under ledelse av WHOs sjefsykepleier Elizabeth Iro. Den internasjonale sykepleierorganisasjonen deltok også i arbeidet og det ble holdt flere webinarer for å hente innspill.

Skal ruste etterspørselen

Strategiens fire hovedmål er å utdanne nok jordmødre og sykepleiere med kompetanse til å møte befolkningens helsebehov; skape jobber, håndtere migrasjon samt rekruttere og beholde sykepleiere og jordmødre der de trengs aller mest.

Strategien skal styrke sykepleieledelse/jordmorledelse gjennomgående i hele helse og utdanningssystemene og sikre at sykepleiere og jordmødre er representert også i utforming av helsepolitikk. Den skal sikre at sykepleiere og jordmødre er støttet, respektert, beskyttet, motivert og utstyrt til optimal ytelse i tjenestene (8).

Resolusjonen om sykepleie- og jordmorfag ble enstemmig vedtatt av helseforsamlingen.

Resolusjonen om sykepleie- og jordmorfag ble enstemmig vedtatt av helseforsamlingen. Det er første gang i historien at en resolusjon om sykepleie og jordmorfag er tatt opp og behandlet under hovedforhandlingene på verdens helseforsamling.

Viderefører strategidokumentet regionalt

Sykepleie- og jordmorteamet på det regionale kontoret for Europa er i gang med å videreføre de globale føringene med en egen veiviser eller Roadmap for Europa – som omfatter de 53 WHO medlemsland som utgjør WHOs Europa region.

I april ble det holdt et innspillsmøte med nasjonale sjefsykepleiere, nasjonale sykepleier- og jordmororganisasjoner og WHO Euro samarbeidende sentra for sykepleie- og jordmorfag.

En arbeidsgruppe arbeider videre med Roadmap som også skal ha gode eksempler til inspirasjon. Norsk Sykepleierforbund har bidratt inn i de ulike prosesser i WHO Euro.

Oppfølging blir viktig

Den vedtatte resolusjonen og strategidokumentet betyr også at de enkelte medlemsland i WHO forventes å vedta planen nasjonalt og implementere tiltak. Og de blir bedt om å rapportere inn om sin progresjon hvert annet år ut fra et sett med indikatorer.

Også Norge vil bli bedt om å melde inn hva som er gjort for å bidra til å bedre sykepleier- og jordmormangelen. Neste State of the World’s Nursing Report vil forhåpentlig kunne vise at verden har kommet videre med flere sykepleiere og jordmødre – og en styrket helsetjeneste.

Referanser

  1. Nav. Navs Bedriftsundersøkelse 2021. Oslo: Nav; 2021.
  2. Roksvaag K, Texmon I. Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell frem mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2012. Oslo: SSB; 2012.
  3. The State of the World’s Nursing 2020: investing in education, jobs and leadership. Geneva: World Health Organization; 2020.
  4. The State of the World’s Midwifery 2021. New York: United Nations Population Fund (UNFPA); 2021.
  5. Buchan J, Catton H, Shaffer FA. Ageing Well? Policies to support older nurses at work. Philadelphia: International Center on Nurse Migration; 2020.
  6. Ghebreyesus T. Opening remarks at the 74th World Health Assembly 24 May 2021.
  7. World Health Assembly Resolution A74/13. Health Workforce. Geneva: World Health Organization; 2021.
  8. World Health Organization. Draft WHO Global Strategic Directions on Strengthening Nursing and Midwifery 2021–2025. Geneva: World Health Organization; 2021.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse