fbpx – Sykepleiere må få opplæring i blodprøvetaking Hopp til hovedinnhold

– Sykepleiere må få opplæring i blodprøvetaking

Bildet viser at det blir tatt blodprøver av et menneske. Ved siden av armen ligger tre prøveglass.

– Å undervise i blodprøvetaking på sykepleierstudiet handler ikke om å belaste en allerede hardtarbeidende yrkesgruppe med flere arbeidsoppgaver. Det handler om å møte virkeligheten, skriver innleggsforfatterne.

Desentralisert blodprøvetaking blir mer vanlig i norske sykehus, og det er spesielt sykepleiere som tar over arbeidsoppgaven. Likevel er det mange sykepleierutdanninger som ikke tilbyr praktisk eller teoretisk opplæring i blodprøvetaking.

Ikke god nok kunnskap

I artikkelen «Desentralisering av blodprøvetaking – økt opplæringsbehov i sykepleierstudiet?» publisert i den nyeste utgaven av Bioingeniøren, kommer det frem at 38 prosent av respondentene i spørreundersøkelsen – som var sykepleiere og sykepleierstudenter – tok blodprøver av pasient én eller flere ganger i uken.

Over halvparten av de totalt 528 respondentene som deltok, mente at de ikke hadde god nok kunnskap om preanalytiske forhold. Disse forholdene omfatter blant annet identitetssikring og riktig merking av prøveglassene, stasing før stikket, riktig rekkefølge på prøveglassene og blanding like etter prøvetaking. Blant respondentene var det 89 prosent som ønsket mer undervisning om preanalytiske faktorer ved sin utdanningsinstitusjon.

Kan få fatale følger

70 prosent av analysefeil skyldes feil i preanalytisk fase (1) og kan få store konsekvenser for pasientens prøvesvar og videre behandling. For å gjøre behandlingstilbudet bedre er det viktig at helsepersonell som tar blodprøver forstår de bakenforliggende årsakene til at prosedyrene for blodprøvetaking må følges nøye.

Av respondentene oppga 68 prosent at de hadde utført venøs blodprøvetaking tidligere, og til sammen 60 prosent hadde tatt venøs blodprøve av pasient.

Bør forberede studentene

Ettersom sykepleiere i større grad enn tidligere tar blodprøver, burde dette kunnskapshullet fylles allerede under studiet for å sikre at sykepleieren er klar for det som venter dem videre i yrkeslivet. Det er spesielt aktuelt ved sykehus som har desentralisert prøvetaking, men også i mindre sentrale strøk hvor sykehus, legekontor og bioingeniører ikke er tilgjengelig for å utføre blodprøvetaking.

68 prosent opplevde at de fikk for lite opplæring på studiet.

Hele 68 prosent opplevde at de fikk for lite opplæring på studiet. Studentene som fikk opplæring i blodprøvetaking, oppga at de var mer tilfredse med opplæringen (20 prosent) enn studentene som oppga å ikke ha fått opplæring (1 prosent).

Det kan virke selvfølgelig at de som får opplæring er mer tilfredse, men dersom man mener at blodprøvetaking ikke er en sykepleieroppgave, vil man være fornøyd med lite eller ingen opplæring.

Mange føler seg utrygge

Å gi sykepleierstudentene muligheten til å bli trygge før blodprøvetaking av pasienter er også et viktig argument. Kun 11 prosent av respondentene som hadde utført venøs blodprøvetaking tidligere, oppga at de følte seg trygge da de tok prøve av en pasient for første gang. For 39 prosent ble en pasient den første personen de fikk utført en venøs blodprøvetaking på.

Dette er foruroligende tall og peker igjen i retning av at studiet bør gi dem relevant kunnskap og mulighet til praktisk øving før de må stikke pasienter. Med kunnskap og erfaring kommer tryggheten. For av dem som svarte at de følte seg utrygge, var det 80 prosent som oppga at de ikke utførte venøs blodprøvetaking jevnlig.

Må møte virkeligheten

I den nye forskriften om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, gjeldende fra høsten 2020, er ikke blodprøvetaking nevnt. Flere utdanningssteder som forfatterne har vært i kontakt med, oppga at de ikke underviser i blodprøvetaking fordi det ikke er nevnt i retningslinjene.

Det handler om å ivareta pasientsikkerheten.

Det ser likevel ut til at opplæring av sykepleierstudenter i blodprøvetaking skal opp i en ny overordnet debatt da både Bioingeniørfaglig institutt (BFI) og nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) nylig har ytret et ønske om å samarbeide om dette temaet.

Å undervise i blodprøvetaking på sykepleierstudiet handler ikke om å belaste en allerede hardtarbeidende yrkesgruppe med flere arbeidsoppgaver. Det handler derimot om å møte virkeligheten og følge trenden med desentralisert blodprøvetaking. Aller mest handler det om å ivareta pasientsikkerheten med korrekte analysesvar og riktig behandling. Det er et felles mål på tvers av yrkestittel.

Referanser

1. Husøy A-M. Blodprøvetaking i praksis. 2. utg. Oslo: Cappelen Damm; 2012. s.17. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse