fbpx Medikamentregning: – Nyutdannede skal føle seg trygge Hopp til hovedinnhold

Medikamentregning: – Nyutdannede skal føle seg trygge

Lærer og sykepleierstudent

– Det er vårt håp at det vil bidra til færre alvorlige feil ved håndtering av legemidler, skriver artikkelforfatterne, som har utviklet et nytt digitalt læringsverktøy.

­­ NTNU har utviklet et digitalt læringsverktøy innen legemiddelhåndtering: Kompetanseprofil i legemiddelhåndtering (Kpro). Hensikten med verktøyet er å hjelpe sykepleierstudenter til å oppnå nødvendig kompetanse i å håndtere legemidler.

Kan få fatale konsekvenser for pasienten

Skader som knyttes til legemidler er en av de vanligste pasientskadene i helsetjenesten og mange sykepleiere uttrykker frykt for å gjøre feil som skader pasienten. Ifølge meldeordningen for uheldige hendelser i spesialisthelsetjenesten (2017) var det registrert 1676 meldinger knyttet til legemiddelhåndtering. 1146 av hendelsene omhandlet feil ved utdeling av legemidler på post. Betydelig pasientskade var registrert i 83 hendelser. I 14 hendelser ble det meldt at pasienten døde. Det jobbes kontinuerlig i alle sektorer i helsetjenesten med systematisk forbedringsarbeid for å bedre pasientsikkerheten på området.

Tilfeldigheter avgjør hva sykepleierstudenter lærer seg

I Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning (2019) er det et mål at nyutdannede sykepleiere kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder legemiddelregning, og kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk. For å nå dette målet er sykepleierstudentene avhengig av å arbeide med teoretisk forståelse og praktiske ferdigheter innen legemiddelhåndtering gjennom hele utdanningen. Den praktiske kompetansen innen legemiddelhåndtering oppøves i praksisfeltet og er påvirket av de ulike arenaer og kontekster læringen skjer i. Halvparten av sykepleierutdanningen skjer i praksisstudier i helsetjenesten og er fordelt på flere perioder i løpet av studiet.

Utfordrende for praksisveiledere i helsetjenesten

Det er utdanningsinstitusjonen sitt ansvar å presentere hva studentene skal lære i praksis. Praksisveiledere i helsetjenesten legger til rette for læringssituasjoner og vurderer studentens kompetanse. Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å finne tid til oppfølging av studenter i en travel arbeidshverdag, og å ha oversikt over alle områder studenten skal vurderes i. Det kan også være vanskelig for praksisveiledere å ha oversikt over hva den enkelte student har av kompetanse fra tidligere, planlegge videre læresituasjoner ut fra dette og gjennomføre en vurdering av studentens samlede kompetanse.

Den praktiske kompetansen innen legemiddelhåndtering oppøves i praksisfeltet og er påvirket av de ulike arenaer og kontekster læringen skjer i.

Komplekst fagfelt å oppnå kompetanse i

Vårt håp er at Kpro skal forenkle og systematisere undervisning og veiledning i legemiddelhåndtering, ved å gi en oversikt over studentens kompetanse og være en støtte i vurdering av praksis. Vi opplever at studentene oppgir legemiddelhåndtering som noe av det skumleste å få ansvar for når de kommer ut som ferske sykepleiere. Det er et komplekst fagfelt å oppnå kompetanse i, og det er forståelig at det oppleves alvorlig når det kan ramme pasienten din om du gjør en feil. Motivasjonen til oss som står bak Kpro er et ønske om at nyutdannede helsepersonell både skal føle seg trygge, og samtidig være bevisst den kompetansen som kreves for å håndtere legemidler forsvarlig.

Fagintegrasjonen må foregå i en kontekst

Det å sette kunnskaper, ferdigheter og holdninger ut i praksis krever bevisstgjøring, dokumentasjon og integrert læring. Fagintegrasjonen må foregå i en kontekst.

Kpro er laget for å støtte studentenes læringsprosess gjennom hele studiet. Via verktøyet dokumenterer studenten systematisk egne læringserfaringer knyttet til håndtering av legemidler og oppfølging av pasienter som gis legemiddelbehandling. Studenten vurderer seg selv gjennom et enkelt graderingssystem, noe som gir utgangspunkt for dialog med praksisveileder om reell kompetanse. I tillegg inneholder Kpro quizer i legemiddelregning og refleksjonsspørsmål som læringsstøtte. Studentene bygger sin egen kunnskapsbase ved å dokumentere den kunnskapen de bruker i situasjonene de står i. Ved å lenke til artikler, prosedyrer, fagstoff etc. koples teori til praktisk yrkesutøvelse.

Implementeres i ny studieplan

Kpro implementeres nå i ny studieplan for bachelor i sykepleie ved NTNU. Implementerer vi Kpro godt, som et læringsverktøy i samarbeidet mellom student, utdanningsinstitusjon og helsetjeneste, er det vårt håp at det vil bidra til færre alvorlige feil ved håndtering av legemidler.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse