fbpx Vi må bryte ned stereotypier om kjønn Hopp til hovedinnhold

Vi må bryte ned stereotypier om kjønn

En mannlig sykepleier sammen med et barn i rullestol

Verdien av flere menn i kvinnedominerte yrker ligger ikke i deres tilsynelatende evne til å heve verken lønnsnivået eller status. Den ligger i at menn kan være vel så gode omsorgsgivere som kvinner.

«Slutt å fokusere på kjønn», oppfordrer sykepleier Jo Stuve i kronikken «Hei, du machomann» som først ble publisert av NRK Ytring. Stuve er sykepleier, mannlig sådan, og han ønsker at vi skal flytte blikket bort fra kjønn og over på personlige egenskaper og egnethet.

Stuve reflekterer rundt seiglivede kjønnsstereotypier innen helsesektoren og advarer mot å resirkulere stereotypier om sykepleiere og kjønn. Han ber oss i stedet snakke om stereotypiene.

Et kjønnsdelt arbeidsmarked

Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har kvinner og menn nesten like høy deltakelse i det norske arbeidsmarkedet. Men arbeidsmarkedet er kjønnsdelt: Kvinner jobber i stor grad innen undervisning, helse og sosial, mens menn hovedsakelig jobber i privat sektor innen industri og bygg og anlegg. Kvinner jobber oftere deltid enn menn. Kvinner og menn er også ulikt plassert i stillingshierarkiet.

Arbeidsmarkedet er altså delt etter kjønn både når det gjelder hvilke yrker menn og kvinner velger, hvor stor stillingsbrøk de har og hvorvidt de er ledere innen sine felt.

Tradisjonelle valg

Et fåtall velger utradisjonelle yrker. Kun fem prosent av elevene i videregående skole velger på tvers av det deres kjønn vanligvis gjør. I kvinnedominerte næringer er menn representert med kun 12 prosent. Den vedvarende, såkalte tradisjonelle, kjønnsdelingen kan lure oss til å tro at det bare er slik og at det er slik det være.

Er det på tide med et oppgjør som har vært?

Forsker Liza Reisel understreker at yrkesvalg ikke ligger i genene våre. Hva vi velger derimot er påvirket av blant annet kulturelle forestillinger om hvem som passer til å gjøre hva, sosialisering i oppveksten, politiske satsinger, lønns- og arbeidstidsbetingelser og rekrutteringsmåter. Det vil si at veien pekes ut for oss, ut fra hvilket kjønn vi tilhører snarere enn at vi finner veien selv. Det er vel verdt å spørre seg om disse tradisjonelle retningene er gode tradisjoner, eller om det er på tide med et oppgjør med det som har vært.

Kvinner lønnes dårligere

At kvinners arbeid lønnes dårligere blir noen ganger forklart med hvordan de ulike typene arbeid verdsettes, for eksempel at arbeid innen offentlig sektor er dårligere lønnet enn arbeid i privat sektor. Denne forklaringen henger ikke på greip om man undersøker lønnsutviklingen for yrker som endrer kjønnssammensetning.

Jacob Danbolt Ajer skrev i 2016 – under tittelen «Kvinner skaper lavlønnsyrker » – om en amerikansk studie som viste at ett yrkes lønnsnivå ser ut til å synke i takt med hvor kvinnedominert yrket var. Kvinners arbeid er mindre verdt – uavhengig av hva det er kvinner velger å gjøre.

Er du mann nok?

Kvinner ser ut til å velge noe mindre kjønnstradisjonelt enn menn, og yngre velger noe mindre kjønnstradisjonelt enn eldre, ifølge forsker Kjersti Misje Østbakken. Forskeren etterlyser at flere menn må velge pleie- og omsorgsyrker eller innta andre kvinnedominerte yrker. Lengselen etter menn innen pleie- og omsorg uttrykkes av andre også.

Are you man enough to be a nurse?

Siden 2015 har Norsk Sykepleierforbund (NSF) hatt som mål å rekruttere menn til sykepleieryrket, ifølge et notat til likestillingsministeren i 2018. Det store spørsmålet er; «Are you man enough to be a nurse?» (Er du mann nok til å bli sykepleier?). Dette budskapet har prydet amerikanske kampanjeplakater, mens i Norge har kampanjeslagordet vært «Mann kan bli sykepleier».

Et bedre arbeidsmiljø?

Den norske kampanjen tar utgangspunkt i at behovet for antall sykepleiere øker, og at sammensetningen av profesjonsutøverne bør avspeile befolkningen. NSF tror også at arbeidsmiljøet blir bedre når det er en likere fordeling av menn og kvinner på en arbeidsplass.

Selv om de viser til forskning (om enn uten kilder oppgitt), kan en undres over om dette er en variant av fordommen om at kvinner er kvinner verst, at kvinner trenger menn til stede for å oppføre seg skikkelig mot hverandre. En kan også undre seg over om forskningen bærer i seg en idé om at de primitive mennene ikke klarer å oppføre seg før det er kvinner til stede.

Stereotyp rekruttering

Prosjektet «Menn i helse » spiller på den samme utfordringen som vi finner i den amerikanske kampanjen. «Er du mann nok?», spør prosjektet som ønsker å rekruttere menn til å ta fagbrev som helsefagarbeider. Rekrutteringsstrategiene bygger på stereotypiske forestillinger om mannlighet og prøver å overbevise om at det er i tråd med maskulinitetsidealet å forville seg inn i helse og omsorg.

Den amerikanske kampanjens mannlige sykepleiere er ekte menn som bærer hodet høyt, ikke drar på smilebåndet og er ikledd sportsklær, dress eller uniform. Det krever intelligens, mot og ferdigheter for å gjøre karriere innen sykepleie, må vite.

Hvilket kjønn har verdien omsorg?

«Vi må alle slutte å fokusere sånn på omsorg og varme hender og heller bruke begrep som stolt og profesjonell», oppfordrer Gunhild Thunem som leder et prosjekt ved NTNU Ålesund. Prosjektet har som siktemål å bidra til at flere menn trives på studiet og forblir i yrket, og det kan se ut til at prosjektledelsen ikke tror at menn trives med fokuset på den varme og kjærlige omsorgen.

Også menn både verdsetter og evner å utøve omsorg.

Andre kan imidlertid ha tanker om at også menn både verdsetter og evner å utøve omsorg – en verdi som vanskelig kan motsies å være en kjerneverdi i sykepleie, om ikke sentralt for alt helse- og sosialarbeid.

Fortellinger forandrer verden

Jeg har stor tro på resirkulering og sirkulær økonomi, men når det gjelder kjønn og tilhørende stereotypier, har jeg en enda større tro på nedbrytning. Og som Stuve, mener jeg at det er gjennom fortellinger at vi forandrer verden. Ironisk nok må man snakke enda mer om kjønn for at kjønnsstereotypiene skal brytes ned og bli mindre.

Verdien av flere menn i kvinnedominerte sektorer som helse og sosial ligger ikke i deres tilsynelatende evne til å heve lønnsnivået eller statusen til profesjonen. Verdien ligger ikke i å la kjønnsstereotypier få flere arenaer å boltre seg på.

Verdien av menn ligger i at de, på lik linje med kvinner, kan være gode omsorgsgivere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse