fbpx Pasientperspektivet i tverrprofesjonell samarbeidslæring Hopp til hovedinnhold

Pasientperspektivet i tverrprofesjonell samarbeidslæring

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Hvordan oppleves det å være pasient når studenter fra ulike helsefag skal lære seg tverrprofesjonelt samarbeid?

«The patient´s role in undergraduate health students' interprofessional clinical placements»

I sin doktorgradsavhandling har sykepleier Catrine Buck Jensen sett nærmere på pasientenes rolle i forbindelse med kliniske praksisstudier med tverrprofesjelle studentteam.

  • Doktorand: Catrine Buck Jensen
  • Disputas: 16. juni 2023
  • Utgått fra: Universitetet i Tromsø

3 svar fra Jensen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen gir innsikt i pasientens rolle når studenter fra ulike helsefag, deriblant sykepleierstudenter, skal lære seg tverrprofesjonelt samarbeid i kliniske praksisstudier. I studien har vi sett på følgende: 1) hvordan pasientrollen og pasientdeltakelse skrives om i forskningen på slike praksisperioder, 2) hva som skjer i møter mellom tverrprofesjonelle studentteam og pasienten og 3) hvordan praksisveiledere bringer inn pasientperspektivet i veiledning av de tverrprofesjonelle studentteamene.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Prosjektet ble, på grunn av covid-19, metodisk todelt. Den første delen består av en oversiktsstudie som gir innsikt i forskningen på feltet. Den andre delen er en empirisk del basert på deltakende observasjon og intervju med studenter, pasienter og praksisveiledere. Ettersom mye av forskningen gjort på dette feltet, baserer seg på selvrapporterte data fra studenter og veiledere, var det identifisert et behov for å utforske hva som faktisk skjer i slike praksisstudier gjennom en fokusert etnografisk tilnærming. Dette innebar at jeg observerte og fulgte ulike tverrprofesjonelle studentteam i deres møter med pasienter i praksisstudier i ulike deler av helsetjenesten.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Først og fremst bringer denne forskningen inn pasientperspektivet i tverrprofesjonell samarbeidslæring, noe som det er forventet at alle helsefagutdanninger skal implementere i utdanningsløpet i henhold til RETHOS. Forskningen har videre nytte for dem som initierer og organiserer tverrprofesjonelle praksisperioder for at ulike helseprofesjonsstudenter skal kunne lære av, med og om hverandre – enten de allerede gjør det eller planlegger dette i fremtiden. Forskningen har også nytteverdi for praksisveiledere som skal følge opp tverrprofesjonelle studentteam, noe som ofte er veiledere med sykepleierbakgrunn.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse