fbpx Stress blant pårørende til personer med demens Hopp til hovedinnhold

Stress blant pårørende til personer med demens

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Å være pårørende til personer med demens kan være en stor belastning, og en ny doktorgrad ser blant annet på hvilke symptomer som bidrar til mest stress.

«Neuropsychiatric disturbances in persons with Alzheimer's disease and dementia with Lewy bodies, carer distress and time until nursing home admission»

Apati, aggresjon, irritabelhet og andre nevropsykiatriske symptomer hos personer med demens kan være svært belastende for deres pårørende. I sin doktorgradsavhandling har sykepleier Toril Marie Terums sett nærmere på hva som genererer mest stress.

  • Doktorand: Toril Marie Terum
  • Disputas: 5. november 2021
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

3 svar fra Terum

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? I tillegg til å identifisere apati som ein viktig bidragsytar til stress blant pårørande, identifiserer dette doktorgradsprosjektet aspekt med stress som er assosiert med kortare tid til innlegging i sjukeheim. Funn frå denne delstudien framhevar tydinga av å ta vanskelege følelsar, i form av frustrasjon, på alvor, og at det er viktig for pårørande å kunne leve eit aktivt liv utanfor heimen, få nødvendige avbrekk og å oppleve meistring. 
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Artikkel to og tre baserer seg på data frå Demensstudien på Vestlandet (DemVest) og undersøker samanhengen mellom nevropsykiatriske symptom ved demens og stress, og mellom aspekt ved stress og tid til innlegging i institusjon ved hjelp av PLS-regresjonsanalyse. I begge studiane ser vi bak sum-scoren i desse kartleggingsverktøya, då vi meiner det har kliniske verdi.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Auka forståing for kvifor pårørande opplever stress, og på kva måte stress bidrar til innlegging i sjukeheim, hjelper oss skreddersy tenester til familiar ramma av demenssjukdom. Funn frå dette doktorgradsprosjektet har slik eg ser det derfor verdi for både beslutningstakarar og tilsette i kommunehelsetenesta.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse