fbpx Psykososiale behov hos hjemmeboende eldre med demens Hopp til hovedinnhold

Psykososiale behov hos hjemmeboende eldre med demens

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Fysiske behov gis gjerne prioritet på bekostning av psykiske med hensyn til tilgang og fordeling av omsorgstjenester, ifølge en ny doktorgradsavhandling.

« Managing the Psychosocial Needs of Older Home-Dwelling Persons with Dementia – from the Perspectives of Health Care Professionals »

Mer kunnskap blant helsepersonell om psykososiale behov hos eldre med demens, kan styrke denne pasientgruppens livskvalitet og deres muligheter for å bo hjemme, ifølge Anette Hansens doktorgradsarbeid.

  • Doktorand: Anette Hansen
  • Disputas: 5. juni 2019
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn

3 svar fra Hansen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen tilfører ny innsikt om hvordan psykososiale behov til eldre hjemmeboende personer med demens forstås og ivaretas i vurderingen, tildelingen og utøvelsen av hjemmebaserte tjenester.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Studien har en kvalitativ tilnærming med et utforskende og beskrivende design. Fokusgruppeintervjuer ble gjennomført med helsepersonell som tildeler kommunale helsetjenester, og med helsepersonell i hjemmebaserte tjenester som utøver tjenestene. Fokusgruppeintervju var en hensiktsmessig datainnsamlings metode for å få rike og varierte data om helsepersonellets forståelse av og erfaringer med psykososiale behov hos hjemmeboende personer med demens og ivaretakelsen av disse behovene. I tillegg til fokusgruppeintervjuer inngikk dokumentgjennomgang av 246 enkeltvedtak som innvilget hjemmetjenester og dagsenter til eldre hjemmeboende personer med demens.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Helsepolitikere og ledere som beslutter og legger føringer for kommunale helsetjenester vil kunne dra nytte av denne forskningen. Videre vil studiens resultater være aktuelle for helsepersonell som arbeider med å tildele tjenester til hjemmeboende personer med demens, samt de som utøver tjenestene. I tillegg vil forskningen kunne ha relevans for utdanningsinstitusjoner som utdanner helsepersonell, som i fremtiden, på ulike måter, skal arbeide med tjenester til personer med demens.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse