fbpx Et etnografisk perspektiv på hjemmesykepleie Hopp til hovedinnhold

Et etnografisk perspektiv på hjemmesykepleie

<< Contracted care: An Ethnographic Study of Home Care Nursing Practices in Norway >>

Lausund har studert ulike sider ved forutsigbarheten til tjenester utført av hjemmesykepleien. Den offentlige omsorgen har forsøkt å utvikle redskaper som skal gjøre tjenestene mer forutsigbare, og alle tjenester skal søkes om, bli vurdert og formelt gjort vedtak på, for å kunne iverksettes. Studien viser hvordan slik kontraktfestet omsorg bidrar til etabliering av ulike praksiser; en beslutningsprakis/bestillerpraksis og en utførerpraksis.

  • Doktorand: Hilde Lausund
  • Disputas: 11. desember 2017
  • Utgått fra: VID

3 svar fra Lausund

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen bidrar til å belyse sammenhengen mellom det sykepleiefaglige og regnskapsmessige ansvaret (responsibility vis a vie acccountability) i en hjemmesykepleiepraksis organisert ut fra en bestiller-utfører modell. Bestilleransvaret og utføreransvaret bør i sterkere grad enn hva tilfelle er i dag, være et fellesanliggende. Avhandlingen argumentere for en «thicker accountability» som forener bestiller- og utføreransvaret i hjemmesykepleiepraksis. Avhandlingen argumentere derfor for at den profesjonelle kompetansen i en utførerpraksis i hjemmesykepleien i større grad må inkludere en forvaltningskompetanse som kan møte de krav og forventninger som ligger i det regnskapsmessige ansvaret (accountability) i praksis.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Hjemmesykepleiepraksis er blitt studert fra et utførerperspektiv, mer spesifikt, ut fra et sykepleieperspektiv i hjemmesykepleiepraksis. Jeg ønsket å beskrive denne praksisen så spesifikt og detaljert som mulig for å få tak i sykepleiernes praksiserfaringer. Det ble derfor benyttet en etnografisk tilnærming hvor jeg har gjort bruk av deltagende observasjon av sykepleiere, individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer med de observerte sykepleierne. I tillegg har jeg kombinert disse dataene med ulike typer dokumenter og noen supplerende observasjoner.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Forskningen er spesifikt rettet mot hjemmesykepleiepraksis og forvaltning og organisering av denne form for klinisk praksis. Klinikere, saksbehandlere og ledere på alle nivåer innenfor hjemmebasert omsorg vil derfor kunne dra nytte av forskningen. Forskningen burde også kunne gi viktige innspill til politiske beslutninger.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse