fbpx Sykepleierstudenter øver på legevisitt i en digital løsning Hopp til hovedinnhold

Sykepleierstudenter øver på legevisitt i en digital løsning

Bildet viser et interaktivt pasientrom, der brukeren kan klikke på elementer og bevege seg rundt blant fire pasienter.

Universitetet i Stavanger har utviklet en interaktiv 360-graders visuell løsning av et pasientrom. Der lærer studentene tverrprofesjonelt samarbeid på legevisitt.

Hovedbudskap

Artikkelen beskriver hvordan vi utviklet og implementerte en 360-graderscase, der målet var å øke sykepleierstudentenes kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på legevisitt. Studentene synes det er interessant og morsomt å lære ved å bruke en interaktiv 360-graders visuell løsning. De rapporterer at de får bedre kunnskap om og nye refleksjoner i tverrprofesjonelle samarbeid.

I Erasmus+ Knowledge Alliance-prosjektet «360ViSi» (se faktaboks), som pågikk fra 2020 til 2023, utviklet Universitetet i Stavanger (UiS) i samarbeid med en nasjonal partner og flere europeiske partnere en interaktiv 360-graderscase til bruk i helsefaglige utdanninger. 

Fakta
Erasmus+ Knowledge Alliance

Et Erasmus+ Knowledge Alliance-prosjekt er et internasjonalt partnerskap mellom utdanningen, næringslivet og andre aktører. Prosjektet er støttet gjennom EU-programmet Erasmus+. 

«360ViSi» ble ledet av Universitetet i Stavanger ved Avdeling for utvikling av digitale læringsressurser (NettOp) og Det helsevitenskaplige fakultet (HV). Andre partnere er University of Nottingham (Storbritannia), Catholic University of Valencia (Spania), Turku University of Applied Sciences (Finland), Screen Story (Norge), Quasar Dynamics (Spania) og ADE Animations, Designs & Effects (Finland).

Hensikten med denne artikkelen er å beskrive hvordan vi utviklet og implementerte denne casen. Målet var å øke sykepleierstudentenes kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på legevisitt. Derfor utviklet Det helsevitenskapelige fakultet (HV) og Avdeling for utvikling av digitale læringsressurser (NettOp) ved UiS en 360-graderscase som tok utgangspunkt i legevisitten.

Studentene har mulighet til å navigere rundt i dette rommet og klikke på interaksjonselementer.

Casen består av et 360-graders stillbilde av et pasientrom med fire pasienter (se illustrasjonsbildet). Studentene har mulighet til å navigere rundt i dette rommet og klikke på interaksjonselementer, såkalte hotspots. Hotspotene inneholder en fortellerstemme, en voiceover, som presenterer de fire ulike pasienthistoriene samt refleksjonsspørsmål om tverrprofesjonelt samarbeid som er knyttet til hver pasienthistorie.

I tillegg har studentene mulighet til å se en film der en lege og en sykepleier simulerer en legevisitt. Filmen viser et eksempel på beste praksis for en legevisitt. Se hvordan pasientrommet fungerer her.

Legevisitten er en arena for tverrprofesjonelt samarbeid 

Bachelorutdanningen i sykepleie skal gi teoretisk og praktisk kompetanse til å utøve sykepleie. Den er underlagt forskriften om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanningen fra 2019 (1). Ifølge EU-direktivet skal 50 prosent av sykepleierutdanningen bestå av praksisstudier. 

 

Legevisitten er en sentral arena for tverrprofesjonelt samarbeid i spesialisthelsetjenesten.

Et viktig aspekt i praksisstudiene er sykepleierstudentenes rolle i det tverrprofesjonelle samarbeidet i helsetjenesten. Legevisitten er en sentral arena for tverrprofesjonelt samarbeid i spesialisthelsetjenesten. Manglende kommunikasjon fører til et dårlig tverrprofesjonelt samarbeid. Forskning viser at kommunikasjonsfeil er den vanligste årsaken til uønskede hendelser (2, 3). 

Disse kommunikasjonsfeilene er relatert til både psykologiske og sosiologiske forhold (2–5), der begrep som hierarki, roller og stereotypier danner grunnlaget for å forstå kommunikasjonsproblemene (4). 

Selv om legevisitten er sterkt forankret i klinisk praksis, får denne tematikken liten plass i utdanningen av sykepleiere. Tradisjonelt sett lærer studentene om legevisitten i praksisstudier. Hvilken rolle sykepleieren tar under en legevisitt, vil være forskjellig fra avdeling til avdeling og påvirke hva som læres videre til studentene. På denne måten kan læringen om legevisitten bli personavhengig og tilfeldig. 

Vi utviklet en interaktiv 360-graderscase om legevisitt 

Da vi utviklet casen, måtte vi gjøre oss kjent med det tekniske utstyret for opptak samt utarbeide et detaljert manuskript. Dette manuskriptet inneholdt alt som er avgjørende for produksjonen av casen, slik som beskrivelse av de fire pasienthistoriene, film av beste praksis for en legevisitt, refleksjonsspørsmål om tverrprofesjonelt samarbeid samt relevante læringsutbytter. I prosjektet laget vi en mal for fremgangsmåten og beskrivelsen av casene vi produserte.

Da vi utviklet 360-graderscasen, veiledet ekspertene fra NettOp i enkel 360-graders kamerateknologi. I dette tilfellet brukte vi et GoPro Fusion 360-kamera og en Ipad. 

Bildet viser et GoPro-kamera og en Ipad.

Vi har erfart at det er tidkrevende med god planlegging og forberedelse. Imidlertid forenkler det produksjonsfasen betydelig og sikrer at man oppnår det planlagte resultatet.

For å gjøre produksjonen effektiv og ressurssparende rekrutterte vi kolleger til å spille pasienter, sykepleiere og lege. Deltakerne ble informert om de rollene de skulle spille, og hvordan de skulle opptre. Læringsutbyttet avhenger ikke nødvendigvis av skuespillet, men i større grad av innholdet. Det er mulig at dramatiseringen av casen blir vel så realistisk ved å bruke profesjonelle helsearbeidere som kjenner situasjonen, i stedet for skuespillere, som vil trenge mer instruksjon. 

Løsningen av casen ble ferdigstilt i programvaren 3DVista med hjelp av teknisk ekspertise fra NettOp.

Slik implementerte og evaluerte vi 360-graderscasen

Implementering

Etter å ha produsert casen ønsket vi å implementere den i studieprogrammet «Bachelor i sykepleie». I samarbeid med studieprogramledelsen bestemte vi å implementere casen for studentene i forberedelsesuken før de skal ha medisinsk praksis.

Casen samt informasjon om hvordan studentene kunne jobbe med den og tilhørende spørsmål, ble publisert på Canvas, UiS’ digitale læringsplattform (LMS, learning management system). Under forberedelsesuken før medisinsk praksis blir studentene oppfordret til å bruke casen som læringsverktøy, enten på egen hånd eller i studentgrupper mens de er i praksis. 

Studentene har imidlertid hevdet at de ikke ville benyttet dette læringsverktøyet uten at det aktivt ble brukt av læreren i veiledningsgruppene. Derfor har vi også informert og oppfordret lærerne til å bruke verktøyet når de veileder i praksisstudiene. 

Evaluering

Vi benyttet en modifisert versjon av et spørreskjema fra Fokides og Arvaniti (6) samt et kvalitativt fokusgruppeintervju med to studenter for å få tilbakemeldinger på og evaluering av studentenes erfaring med den interaktive 360-graderscasen om legevisitt. I fokusgruppeintervjuet hadde vi invitert mer enn sju studenter, men det var bare to som møtte. Det har vært utfordrende å få tilbakemelding og evaluering fra studentene ved bruk av fokusgruppeintervju. 

Spørreskjemaet til Fokides og Arvaniti (6) inneholdt spørsmål om brukerglede, subjektiv brukervennlighet, subjektiv nytte og fordypning. Alle spørsmålene er basert på en fempunkts Likert-skala.

Det var 33 tredjeårsstudenter som svarte på spørreskjemaet. Disse studentene hadde deltatt på legevisitt under tidligere praksis i spesialisthelsetjenesten. Vi har ikke kunnskap om hvordan resultatene hadde vært dersom andreårsstudenter, som skal ha praksis på sykehus for første gang, hadde gjennomført undersøkelsen. 

Casen var enkel å bruke og fanget studentenes oppmerksomhet og interesse for temaet.

Resultatene viser at flertallet av studentene mente at den interaktive 360-graderscasen om legevisitt var en nyttig, interessant og morsom måte å lære på. Casen var enkel å bruke og fanget studentenes oppmerksomhet og interesse for temaet. Likevel erfarte de at de lett kunne bli distrahert av andre ting når de arbeidet med den. 

Resultatene fra spørreskjemaet viser at elleve studenter (36 prosent) beskrev at de fikk bedre kunnskaper av å arbeide med casen, ti studenter (30 prosent) var usikre, mens fire studenter (12 prosent) rapporterte at de ikke fikk økt kunnskap. På den annen side anga 18 studenter (55 prosent) at de ville bruke kunnskapen de hadde fått gjennom å arbeide med den aktuelle casen, ni studenter (27 prosent) beskrev at de var usikre, mens seks studenter (18 prosent) rapporterte at de ikke ville anvende kunnskapen. 

Resultatene fra fokusgruppeintervjuet viser at studentene opplevde at casen om legevisitt var realistisk samt ga god forståelse og læring. I tillegg beskrev studentene at casen hadde oppmuntret dem til videre refleksjoner og diskusjoner om tverrprofesjonelt samarbeid på legevisitt basert på studentenes egne erfaringer fra praksis. En student uttrykte følgende: «Veldig oversiktlig og en veldig fin måte å lære om en legevisitt. Lærerikt og mye kjekkere enn å bli undervist på tavla.» 

Studentene likte den visuelle løsningen

I denne artikkelen har vi beskrevet hvordan vi utviklet og implementerte en interaktiv 360-graderscase, der målet var å øke sykepleierstudentenes kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på legevisitt. Selv om det er få studenter som har evaluert bruken av casen, indikerer resultatene at de som har brukt den som læringsverktøy, har fått mer kunnskap og nye refleksjoner om tverrprofesjonelt samarbeid.

 

Studentene synes at det både er interessant og morsomt å lære ved å bruke en interaktiv 360-graders visuell løsning.

Resultatene viser også at studentene synes at det både er interessant og morsomt å lære ved å bruke en interaktiv 360-graders visuell løsning. Bruk av interaktive 360-graderscaser er forholdsvis nytt i helseutdanninger, og det er nødvendig med mer kunnskap om bruken og nytten av denne typen læringsverktøy (7, 8). 

Vi er tilfreds med at vi har publisert den interaktive 360-graderscasen med tilhørende brukerinstruksjon samt refleksjonsspørsmål i det aktuelle bacheloremnet i sykepleie på UiS’ LMS i Canvas. I tillegg blir andreårs- og tredjeårsstudenter og aktuelle lærere i praksisforberedende uke til medisinsk praksis informert og oppfordret til å bruke casen i gruppeveiledninger under praksisperioden. 

Forfatterne oppgir ingen interessekonflikter.

Referanser

1.            Forskrift 15. mars 2019 nr. 412 om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-03-15-412 (nedlastet 23.11.2023).

2.            Reid J, Bromiley M. Clinical human factors: the need to speak up to improve patient safety. Nurs Stand. 2012;26(35):35–40. DOI: 10.7748/ns2012.05.26.35.35.c9084

3.            Ginsburg L, Bain L. The evaluation of a multifaceted intervention to promote «speaking up» and strengthen interprofessional teamwork climate perceptions. Journal of Interprofessional Care. 2017;31(2):207–17. DOI: 10.1080/13561820.2016.1249280

4.            Cook K, Stoecker J. Healthcare student stereotypes: a systematic review with implications for interprofessional collaboration. Nurs Educ Today. 2014;31(2):208–13. DOI: 10.22230/jripe.2014v4n2a151

5.            Aase I. Interprofessional teamwork training for nursing and medical students in Norway [doktoravhandling]). Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet; 2016. Tilgjengelig fra: http://hdl.handle.net/11250/2428326 (nedlastet 25.11.2023).

6.            Fokides E, Arvaniti PA Evaluating the effectiveness of 360 videos when teaching primary school subjects related to environmental education. Journal of Pedagogical Research. 2020;4(3):203–22. DOI: 10.33902/JPR.2020063461 

7.            Blair C, Walsh C, Best P. Immersive 360 videos in health and social care education: a scoping review. BMC Med Educ. 2021;21:1–28. DOI: 10.1186/s12909-021-03013-y

8.            Ulrich F, Helms NH, Frandsen UP, Rafn AV. Learning effectiveness of 360 video: experiences from a controlled experiment in healthcare education. Interactive Learning Environments. 2021;29(1):98–111. DOI: 10.1080/10494820.2019.1579234

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse