fbpx – Vi må gi sykepleierstudenter digital medvind i praksis Hopp til hovedinnhold

– Vi må gi sykepleierstudenter digital medvind i praksis

Bildet viser en jente i profil foran en tavle. Hun blåser på en krittegning av en vindturbin

– Under pandemien har sykepleierutdanningen tatt et digitalt kvantesprang. Videre må man sikre gode digitale løsninger som bidrar til økt læringsutbytte for studentene, skriver innleggsforfatteren.

Søren Kirkegaard har lært oss at livet leves forlengs, men forstås baklengs. De siste årene har bruken av digitale løsninger i veiledning og vurdering av sykepleierstudenter i praksisstudier økt markant. Intensjonene er utvilsomt gode og har bidratt til å opprettholde studieprogresjonen i en krevende tid.

Digitale plattformer og læringsverktøy har kommet for å bli, men hvordan kan vi sikre at disse faktisk bidrar til økt læringsutbytte?

Nå er det viktig at utdanningene og praksisfeltet sammen utvikler kunnskap om hva digitale løsninger har å si for kvaliteten på praksisstudier.

Tap av noe viktig

Med pandemien forsvant den fysiske samhandlinga, og virtuelle møter og digital undervisning ble plutselig hverdagskost for både sykepleierstudenter og undervisere. Også praksisfeltet måtte snu seg fort og få på plass digitale kommunikasjonsløsninger slik at studentevalueringer og møter mellom praksisplass og utdanningsinstitusjon kunne finne sted.

Faktorer som sviktende teknologi, mangel på teknisk utstyr eller digital kompetanse kan i seg selv være et hinder. Men selv der alt dette er på plass, ser vi at digitale ressurser og møteplasser gir nye utfordringer.

Det er nok mange som sitter på erfaringer om hvordan digitale møtepunkt påvirker samhandlingen. Vi vet ikke nok om følgene av disse endringene, men kunnskapen vår øker når det gjelder hvordan dette kan påvirke studentene i negativ retning.

Visst kan det være mye å vinne på å ta i bruk digitale løsninger, for eksempel når det gjelder effektivisering og tilgjengelighet. Samtidig er det fare for å tape noe viktig på veien, nå som digitaliseringen skyter fart.

Lære, ikke være

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) har i handlingsplanen for digitalisering (2020-2021) klare mål for læringsprosesser som utnytter teknologi: Studentene skal bli presentert for varierte lærings- og vurderingsformer der digitale muligheter blir utnyttet. Lærerne skal få et bredt tilbud av ulike digitale verktøy og applikasjoner som kan heve kvaliteten i utdanningen.

Samtidig understreker handlingsplanen behovet for mer kunnskap om hvordan digitale løsninger kan bli brukt på en god måte. Et viktig første trinn er å vite hvor skoen trykker for studentene i dag.

Under emneknaggen #læreikkevære har Norsk Sykepleierforbunds studentorganisasjon (NSF Student) påpekt ulike utfordringer sykepleiestudenter kan møte i praksishverdagen, som for eksempel mangelfull organisering og for liten tid til veiledning. Dette kan føre til at læringspotensialet ikke blir utnyttet godt nok.

Studentene etterlyser økt kvalitet for at de skal få mulighet til nå læringsmålene. I jakten på kvalitet finnes det et uforløst potensial i digitale løsninger.

Kvalitet versus kvantitet

Regjeringen har nylig vedtatt å øke kapasiteten på sykepleierutdanningene med 500 studieplasser fra høsten 2022. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sier samtidig at vi er avhengig av bedre tilgang på praksisplasser.

Vel og bra, men dette handler ikke bare om kvantitet. Kvalitet i sykepleieutdanningen er en forutsetning for å kunne utdanne kompetente sykepleiere for fremtidens helsetjeneste. Siden praksisstudier i dag utgjør 50 prosent av utdanningsløpet, er dette en svært viktig læringsarena. Flere studieplasser fordrer økt finansiering, og da må også praksisundervisningen få prioritet. Det må bli satt av nok ressurser til lærerne og praksisstedene som følger opp studentene. Videre utvikling, utprøving og evaluering av digitale løsninger må også få prioritet.

Grundig, ikke bare nytt

Digitalisering skal ikke bare gjøre oppfølging og veiledning i praksisstudier enklere, men også bidra til å heve kvaliteten på denne læringsarenaen. Dette er viktig for alle som direkte eller indirekte er med på å utdanne morgendagens sykepleiere. Det er derfor gledelig å se at det nasjonalt er mye engasjement og spennende prosjekter på gang, og vi håper det kommer enda flere fremover.

Som stipendiater i forskningsprosjektet Kvalitet i praksisstudier (QUALinCLINstud), er vi med å utvikle en digital utdanningsressurs som skal være et supplement i praksisstudier på sykehjem. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og har fokus på samskaping mellom praksisfeltet, utdanningen og studentene. Målene våre er å fremme studentenes læring i praksis, bidra til et godt samarbeid mellom partene, samt støtte praksisveilederne og lærerne i deres oppfølging av studentene.

Våren 2022 er flere studenter, praksisveiledere og lærere i gang med å teste og evaluere den digitale utdanningsressursen vår. Slik vil prosjektet bidra med å øke kunnskapen fra alle brukerperspektivene.

Gjennom forskning og kunnskapsutvikling kan innovative og gode digitale løsninger løftes frem. I dette arbeidet må alle gode krefter dra sammen med arenaer for samarbeid og delingskultur på tvers av institusjoner og regioner. Morgendagens sykepleiere vil stå sterkere rustet hvis vi sammen tenker grundig, og ikke bare nytt, om digitale løsninger i praksisstudier.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse