fbpx Slik kan sykepleierstudenter bruke ChatGPT | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Slik kan sykepleierstudenter bruke ChatGPT

Bildet viser et par hender som skriver på et pc-tastatur. På pc-skjermen står det ChatGPT.

Få sykepleiestudenter sier de har brukt ChatGPT. Mange er usikre på hvordan de skal bruke verktøyet. Her er noen forslag som kan gi inspirasjon.

Hovedbudskap

Denne fagartikkelen undersøker studenter og ansattes bruk av kunstig intelligens (KI) ved mastergradsutdanningen for spesialsykepleiere ved UiT Norges arktiske universitet. Vi presenterer også noen pedagogiske forslag til hvordan kunstig intelligens kan brukes.

Bruken av kunstig intelligens (KI) er allerede utbredt i samfunnet i dag, gjerne i form av prateroboter i kontaktforumene på diverse nettsider. En oversiktsstudie har vist en stor økning i publisering av artikler som omhandler KI i høyere utdanning de siste tre årene (1).

I studien var bare seks prosent av artiklene rettet mot ansatte innen høyere utdanning, og de fleste av studiene hadde søkelys på dataprogrammering (1). Studien trekker frem fordeler ved bruk av KI, blant annet når det gjelder vurdering av studenter. Studien bemerker samtidig en mangel på kritisk refleksjon rundt risikoen ved å bruke KI. Forfatterne stiller også spørsmål ved etiske utfordringer (1).

Hvilke erfaringer har studenter og ansatte med ChatGPT?

ChatGPT er en forkortelse for chat generative pre-trained transformer. ChatGPT er en KI-basert snakkerobot som er trent på store mengder tekst. Den er modellert etter en menneskelig måte å tenke på, noe som gjør den i stand til å se sammenhenger og mønster i tekstdata. I 2022 ble ChatGPT offentlig tilgjengelig og gratis (2).

Flere sykehus i Norge bruker allerede KI i pasientbehandling.

En oversiktsstudie har spesifikt sett på bruken av ChatGPT innen helseutdanninger (3). En av fordelene som nevnes, er at studenten får en umiddelbar tilbakemelding, bedre tilpasset læring, og at studenten får utviklet kommunikasjonsferdighetene sine. I studien bidro ChatGPT for eksempel til å skrive epikriser og oppsummerende notater.

Det førte til et lavere administrativt press på helsepersonellet. En av utfordringene i studien var at ChatGPT ikke klarte å bestå en eksamen i medisin, og at snakkeroboten viste liten evne til refleksjon (3). Flere sykehus i Norge bruker allerede KI i pasientbehandling (4, 5).

Å bruke slike verktøy stiller store krav spesialsykepleiere innen ABIKO-fagene, som er en forkortelse for anestesi-, barn-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie (6–10).

Forskriftene for utdanningene vektlegger at spesialsykepleiere skal bidra til teknologisk utvikling, samhandling og samarbeid – og faglig forsvarlig bruk av teknologi (6–10). Ved UiT er ABIKO-utdanningen samlet i ett studieprogram. KI har vært introdusert i undervisning ved intensivutdanningen. For å forstå hvordan studenter og ansatte bruker slik teknologi i dag, gjennomførte vi en studie med følgende problemstilling:

Hvilke erfaringer har ansatte og studenter med å bruke ChatGPT i studiesammenheng?

Slik gikk vi frem i kartleggingen

Vi laget et spørreskjema ved hjelp av verktøyet Nettskjema, som baserte seg på egen erfaring med ChatGPT. Undersøkelsen besto av spørsmål om bruk av ChatGPT i skolearbeid utenom eksamen, i arbeid med eksamen og i pasientsituasjoner.

Spørreundersøkelsen var anonym med skalerte spørsmål og spørsmål med fritekstsvar. Studentene fikk tilgang til undersøkelsen i en digital forelesning i etterkant av en skriftlig hjemmeeksamen.

Eksamenen ble gjennomført i mai 2023 og besto i å redegjøre for en pasientsituasjon i en case. Studentene ble orientert om at det ikke var tillatt å bruke KI i besvarelsen. Ansatte svarte også på undersøkelsen, men fikk modererte spørsmål tilpasset undervisere. Ansatte fikk tilgang til undersøkelsen via e-post.

Andre ansatte ved instituttet fikk også mulighet til å delta, men det var få som deltok til slutt. Ansatte og studenter ble skriftlig informert om at undersøkelsen var anonym og at det ikke var mulig å spore svarene til en spesifikk eksamensbesvarelse.

Vi analyserte kvantitative svar ved bruk av deskriptiv statistikk. Åpne spørsmål ble analysert ved bruk av enkel tematisk analyse inspirert av Braun og Clarke (6). Vi brukte Microsoft Excel i analysen.

Så mange svarte på undersøkelsen

Totalt fikk vi 66 svar. 47 av mulige 79 studenter besvarte undersøkelsen, som gir en svarprosent på 59 prosent. Samtidig deltok 15 av 26 ansatte, noe som gir en svarprosent på 58 prosent. Det vil si at 66 av 105 studenter og ansatte – eller 63 prosent – besvarte undersøkelsen. Svarprosenten på de ulike studieretningene varierte fra 29–92 prosent.

Det var også svar fra deltakere på andre studieprogrammer, men så få at det av anonymitetshensyn ikke redegjøres for disse. Fire ønsket ikke å angi studieretning. Tabell 1 gir oversikt over deltakerne som svarte på spørsmål.

Tabell 1. Bruk av kunstig intelligens blant ansatte og studenter

På spørsmål om KI har blitt brukt i undervisning eller skolearbeid utenom eksamen, svarte fire av ti bekreftende. Av de 21 som svarte bekreftende, var tre ansatt, og 18 var studenter fra intensivutdanningen. Ingen studenter ved operasjonsutdanningen hadde brukt KI. På de øvrige studiene var det én til to studenter som hadde tatt hjelpemiddelet i bruk.

Ti deltakere svarte på spørsmål om hvordan man kan bruke KI i undervisningen. Seks av dem svarte at KI kan brukes til å finne tematikk, og at det kan brukes i brainstorming og så videre. To deltakere kunne tenke seg å bruke KI til å finne nye kilder, og to ønsket å lære mer om bruken av KI.

Studenter brukte ChatGPT under eksamen

ChatGPT var mindre brukt i pasientsituasjoner. Kun tre hadde gjort det, hvorav en ansatt og to intensivstudenter. Fire deltakerne mente at ChatGPT kan brukes som oppslagsverk.

To deltakere skrev at KI kan brukes i tolkning eller oversetting av språk i klinisk arbeid. Én ytret bekymring for personvern ved bruk at KI i pasientsituasjoner, og én nevnte bruk av KI i tolkning av for eksempel røntgenbilder.

Selv om det ikke var tillatt, opplyste tolv studenter at de hadde brukte ChatGPT på eksamen, hvorav åtte gikk på intensivutdanningen. De øvrige som brukte KI under eksamen, tilhørte andre studieretninger eller ville ikke oppgi tilhørighet.

Seks av studentene som brukte KI på eksamen, redegjorde for hvordan de hadde brukt tjenesten. To studenter oppga at de hadde brukt KI til inspirasjon eller til å danne overordnede temaer i besvarelsen. To hadde brukt den til rettskriving. Én hadde lett etter kilder ved bruk av KI. Én student hadde latt KI lese besvarelsen og brukt den til egenevaluering.

Av de 13 som valgte å svare på hvorfor de ikke hadde brukt KI under eksamen, var det bare én som svarte at det var fordi det ikke var lov. Sju studenter stolte ikke nok på KI til å bruke den, fire studenter visste ikke hvordan de skulle bruke den, og en student hadde hatt tekniske problemer.

ChatGPT ble ikke brukt til å lage eksamen

Ingen undervisere hadde brukt KI til å lage eksamen. Deltakerne ble spurt om hvordan man kunne ha brukt KI til å lage eller besvare eksamener. Av både undervisere og studenter nevnte tolv at KI kunne brukes som oppslagsverk til å finne temaer eller til generell oppgavebygging.

To studenter mente at KI kunne brukes til å oversette artikler og tekster. Fire undervisere svarte at man kan teste egne eksamener med KI og se om de var for lett å besvare ved hjelp av KI.

På spørsmål om universitetet bør begrense bruken av KI ved eksamener, svarte hver tredje respondent at de ikke vet om bruken bør begrenses. 14 respondenter mente at det ikke bør være begrensninger, og 18 mente bruken bør begrenses i noen eller stor grad.

De seks deltakerne som svarte at bruken av KI bør begrenses, ble bedt om å komme med eksempler. Tre undervisere mente at eksamensformer som muntlig bør brukes mer. To deltakere svarte at riktig bruk av KI var viktig ved for eksempel referering. En student mente det ble urettferdig om noen og ikke andre brukte KI.

Deltakerne som svarte at KI-bruk ikke bør begrenses, ble bedt om å fortelle hvorfor. Seks deltakere, hvorav tre undervisere og tre studenter, mente at en bør lære studenter riktig bruk med tanke på pålitelighet og henvisning. En underviser poengterte at det er praktisk utfordrende å vite om studenten har brukt KI.

Flest intensivstudenter brukte KI

Vi ønsket å kartlegge bruken av, og holdninger til, KI og ChatGPT. Funnene viser at det er få som har brukt verktøyet, og mange er usikre på hvordan de bruker det. Intensivstudentene hadde hatt en undervisningsøkt om bruk av KI. Av alle studieretningene var det flest intensivstudenter som opplyste at de hadde brukt KI.

Disse studentene viste også større grad av refleksjon rundt tematikken enn de andre studentene. Det kan være stor nytte i ha små undervisningsøkter om KI. Deltakerne svarte i tråd med tidligere forskning at ChatGPT kan brukes som oppslagsverk, skrivehjelp eller for å få tilbakemelding på arbeidet.

ChatGPT kan brukes som en diskusjonspartner.

ChatGPT kan også brukes i utarbeidelsen av eksamen eller som hjelp til å foreslå og belyse viktige områder innen ulike tema. ChatGPT kan brukes som en diskusjonspartner og kan relativt raskt gi studentene tilbakemelding på språk og temaer.

For å forstå svarene kreves det likevel et faglig nivå, og ChatGPT vil ikke kunne overta studentens eget tankearbeid. Slik våre studenter rapporterte at ChatGPT ble brukt, anser vi faren for akademisk uærlighet å være svært lav.

Å avdekke bruk av KI er utfordrende

Bruk av KI kan avdekkes ved å se om det er en plutselig endring i stil i teksten (7). Plagiatkontroll kan til en viss grad oppdage bruk av KI, i den forstand at svaret den har formulert, kan være likt hos flere studenter, men det er relativt enkelt for studentene å unngå.

Eventuelle oppfølgingsspørsmål kan brukes for å avdekke om ChatGPT er brukt. Samtidig er bruken som meldes fra studentene, ikke særlig forskjellig fra å gjøre gode Google-søk, lese tidligere masteroppgaver eller få hjelp med språk av en tredjepart, for eksempel en venn eller slektning.

KI er i full utvikling, og Universitetet i Oslo har allerede publisert sin egen variant av ChatGPT med styrket personvern (8). Ved UiT pågår det et utviklingsarbeid og testing av programmet (9). Det er viktig at studenter og undervisere innen spesialsykepleie er godt kjent med mulighetene og begrensningene i disse verktøyene.

Ansatte må ha en minimumskunnskap om KI

Våre resultater viser likevel at de fleste ansatte som svarte, ikke vet hvordan verktøyet fungerer, hvordan det kan brukes og mulighetene det gir. Det er en uheldig utvikling hvis studentene bruker verktøy som produsentene av undervisningsopplegg og eksamen ikke kjenner til.

Enkelte ved utdanningen ble overrasket over den høye bruken av ChatGPT, ettersom det ikke var tillatt på eksamen. Det viser at studentene er kreative, nysgjerrige og kunnskapssøkende om KI. Derfor mener vi at de ansatte må kjenne til og ha en minimumskunnskap om KI for å kunne veilede studentene i bruken.

Det er behov for mer kunnskap om KI hos de ansatte.

Funnene bekrefter at det er behov for mer kunnskap om KI hos de ansatte. Ved vår utdanning er det planer om en KI-dag, hvor vi skal lære om pedagogisk bruk av ChatGPT og bruk i pasientsituasjoner.

KI i akademia kan bidra til å utvikle oppgaver, temaer, læringsaktiviteter med mer. Vi kommer til å se store fremskritt i bruken av KI i utdanningen fremover, tror vi. Under viser vi frem noen eksempler vi har brukt i vår undervisning, som illustrerer mulighetene med ChatGPT.

Fakta
Instrukser til ChatGPT

ChatGPT forholder seg til instrukser gitt av brukeren, såkalte «prompts». Det er viktig at disse er konsise og tydelige i føringene, slik at språkmodeller som ChatGPT kan gi deg et mest mulig nøyaktig svar. ChatGPT kan tildeles en rolle som for eksempel moderator, veileder eller student og generere et svar ifra det perspektivet. Videre kan en be ChatGPT om å svare med dialekter, formelt eller uformelt. Hvis den opprinnelige instruksen ikke er presis nok, kan en få svar som ikke hjelper, og som kan være villedende. Det er derfor viktig å korrigere ChatGPT og være kritisk til innholdet i besvarelsene. ChatGPT kan også gi deg punktvise svar eller et manuskript, avhengig av hvilke føringer du legger. Bruksmåtene er mange, men krever at den som bruker tjenesten, øver.

Fakta
Pedagogisk eksempel – formulering til ChatGPT

Jeg skal utvikle en undervisning til anestesisykepleierstudentene i lungeanatomi, fysiologi og ventilatorbehandling. Lag meg en undervisning med de viktigste tematikkene for å oppnå avansert kunnskap innad tematikkene. Det skal brukes totalt to undervisningstimer som er 45 minutter hver. Mellom undervisningstimene er det 15 minutters pause. Jeg ønsker å planlegge denne undervisningen til tirsdag 26.09.23, fra klokken 09.15. Bruk gjerne en formativ pedagogisk tilnærming, og foreslå alternative læringsmetoder i den andre undervisningstimen. 

Fakta
Eksempel på pasientsituasjon – formulering til ChatGPT 

Jeg er sykepleier og skal gjennomføre en venekanylering på en eldre pasient som har svært skjør hud som følge av steroidebruk. Hva kan jeg gjøre for å unngå perforasjon av venen og øke sjansen for en vellykket venekanylering?

Fakta
Simuleringsøvelse – dialog med Chat GPT

«Bruker» er den som styrer ChatGPT i rollen som moderator og sykepleierstudent:


Bruker: Du skal fasilitere en simulering med to deltakere som har rollen Moderator og Sykepleier. Du skal kun spille pasient, og vente på innspill fra enten moderator eller sykepleieren. Jeg vil at Moderator-rollen kan oppdatere perimeterene for simuleringen du skal gjennomføre, mens sykepleieren skal responderes til som om du er en pasient. Du skal fasilitere og simulere at du er pårørende til et barn som er innlagt på barneavdelingen. Sykepleieren skal i denne simuleringen jobbe med læringsutbyttet "har avansert kunnskap om stress, krise, mestringsstrategier og følger av sykdom og sykehusinnleggelse for barn i alle aldre, deres søsken og øvrig familie". Simuleringen starter ikke før du får kommandoen "Start simulering" av Moderator. Jeg vil at du stopper simuleringen når rollen Moderator sier "Stopp simulering". Når du får kommandoen "Stopp simulering" stopper simuleringen, og du oppsummerer hva som har skjedd, tiltak som er iverksatt, og evaluerer hvordan du synes sykepleier-rollen klarte å svare til læringsutbyttet. Jeg vil at du skal gi uttrykk for fysiske bevegelser eller tegn på stress, krise og lignende ved å skrive bevegelsene i parentes, for eksempel (ser ned i bakken). Situasjonen rundt hvorfor barnet er innlagt bestemmer du selv, samt alder.   


ChatGPT: Forstått! Jeg vil sette opp simuleringen i henhold til instruksjonene dine.  

Scenario: Pasient (spilt av meg, ChatGPT): En pårørende til et barn som er innlagt på barneavdelingen. Dette barnet, la oss kalle barnet Oda, er 6 år gammelt og er innlagt på grunn av alvorlige allergiske reaksjoner som foreldrene ikke kan forstå årsaken til.  

Roller:  

  1. Moderator: Kan oppdatere parameterne for simuleringen.  
  2. Sykepleier: Skal forholde seg til pasientens respons og jobbe med læringsutbyttet "har avansert kunnskap om stress, krise, mestringsstrategier og følger av sykdom og sykehusinnleggelse for barn i alle aldre, deres søsken og øvrig familie".  
  3. Pasient (meg, ChatGPT): Pårørende til Oda, viser tegn på stress, krise og er bekymret for datterens helse.  

Jeg vil vente på "Start simulering" fra Moderator for å starte simuleringen og vil avslutte og oppsummere når Moderator sier "Stopp simulering".  

Er det noe mer du ønsker å legge til eller endre før vi starter?  


Bruker: Start simulering 


ChatGPT: Pasient (ChatGPT): (Hurtig gange inn på sykepleierens kontor, pustende tyngre og med rynket panne) "Unnskyld, jeg bare... Jeg er så bekymret for Oda. Hun har aldri reagert slik før, og jeg forstår ikke hva som har forårsaket dette! Hvordan er hun nå?" (Holder hendene stramt sammen og ser anspent ut).  

Bruker: Sykepleier: Hei! Kom inn her på kontoret mitt, hva er det som plager deg? Jeg ser du er stresset.  


Pasient (ChatGPT): (Tar et dypt pust og setter seg nølende ned på stolen) "Ja, jeg... jeg er bare så redd. Oda er alt jeg har. Hun har aldri hatt noen allergiske reaksjoner før, og nå, så plutselig... Hva skjedde? Har dere funnet ut noe? Og hvordan kan jeg hjelpe henne?" (ser opp mot sykepleieren med tårevåte øyne). 


Bruker: Sykepleier: Vi gir henne den behandlingen hun trenger, vi er gode på denne typen behandling. Oda er ikke den første pasienten vi behandler med slike symptomer, men jeg skjønner at du er bekymret, det hadde enhver forelder vært i denne situasjonen! Det viktigste for Oda nå er at du er tilstede og tilgjengelig for henne, det kan være skummelt å være innlagt på sykehus.  


ChatGPT: Pasient (ChatGPT): (Nikker sakte) "Ja, jeg forstår. Jeg vil bare være der for henne så mye jeg kan. Men det er vanskelig å se henne sånn. Hun pleier å være så livlig og glad... Er det noe jeg bør vite om hvordan jeg best kan støtte henne mens hun er her? Noe jeg kan gjøre eller unngå å gjøre?" (Knytter hendene sammen i fanget, ser ettertenksom ut).  


Bruker: Sykepleier: Hvis Oda har energi til det er det fint om du klarer å aktivisere henne litt, få henne ut av pasientrommet. Vi har en lekestue her på avdelingen som hun kan se om hun finner noe som er av interesse. Hvis ikke har vi en rekke brettspill og aktiviteter som maling, tegning og lignende.   


ChatGPT: Pasient (ChatGPT): (Lysner litt opp) "Ja, det høres fint ut. Hun elsker å tegne, kanskje det kan hjelpe henne å føle seg litt bedre. Og jeg tenker det vil være godt for oss begge å ha litt kvalitetstid sammen, spesielt i denne situasjonen. Takk for tipset. Men, jeg har også en annen bekymring... Hennes lillesøster, Emma, spør stadig hvorfor Oda er på sykehuset og når hun kommer hjem. Hvordan forklarer jeg situasjonen til henne uten å skremme henne?" (Ser oppgitt ut, tørker vekk en tåre).  


Bruker: Hvor gammel er Emma?  


ChatGPT:Pasient (ChatGPT): "Emma er bare 4 år gammel. Hun forstår ikke alt som skjer rundt, men hun merker at alle er bekymret, og det påvirker henne." (Ser ned i bakken, og man kan kjenne tyngden av bekymringen i luften).  


Bruker: Små barn kan oppleve det svært skremmende når storesøster blir innlagt, men til så små barn kan det være best å bruke enkle forklaringer, som for eksempel at Oda ble litt syk, og måtte på sykehuset, men at hun fikk masse hjelp av doktoren og sykepleierne.   


ChatGPT: Pasient (ChatGPT): (Ser lettet ut) "Takk, det er en god idé. Jeg har prøvd å beskytte Emma fra alt det som skjer, men jeg forstår at det er viktig å gi henne en enkel forklaring, så hun også kan forstå situasjonen. Jeg er takknemlig for rådet ditt. Det er virkelig en vanskelig tid for familien vår nå, og all hjelp og veiledning betyr mye." (Tar en dyp pust og smiler svakt til sykepleieren).  


Bruker: Kan jeg hjelpe deg med noe mer?  


ChatGPT: Pasient (ChatGPT): (Tenker seg om et øyeblikk) "Ja, er det noen ressurser eller støttegrupper for familier som går gjennom lignende situasjoner? Det kan være nyttig for meg å snakke med noen som forstår hva vi går gjennom." (Ser håpefullt på sykepleieren).  


Bruker: Moderator: Stopp simulering  


ChatGPT: Simulering avsluttet.

Oppsummering:  

Pasienten var bekymret og stresset på grunn av datteren, Oda, som var innlagt for alvorlige allergiske reaksjoner.  

  1. Sykepleieren ga forsikring om Odas behandling og oppfordret pasienten til å være til stede og støtte Oda. Sykepleieren foreslo også aktiviteter som kunne hjelpe Oda til å føle seg bedre. 
  2. Pasienten uttrykte bekymring for Odas lillesøster, Emma, som var forvirret av situasjonen. Sykepleieren foreslo en måte å forklare situasjonen til den yngre søsteren på.  
  3. Pasienten etterspurte også ressurser eller støttegrupper for familier i lignende situasjoner.  

Evaluering av sykepleierrollen i henhold til læringsutbyttet: Sykepleieren viste avansert kunnskap om stress, krise og mestringsstrategier. Ved å anerkjenne pasientens bekymringer, gi råd om hvordan man kan være en støtte for Oda og foreslå hvordan situasjonen kan forklares for Odas lillesøster, jobbet sykepleieren aktivt med pasientens følelser og bekymringer.  

Gjennom simuleringen klarte sykepleieren å veilede pasienten på en empatisk og kunnskapsrik måte. Sykepleieren adresserte både pasientens umiddelbare bekymringer og langsiktige behov.  

Ut ifra denne simuleringen ville jeg si at sykepleierrollen svarte godt til det gitte læringsutbyttet.

Undersøkelsen skal gjennomføres på nytt

Vi har gjennomført en liten undersøkelse, og det er utfordrende å generalisere på basis av funnene. 60 prosent av deltakerne svarte, noe som er relativt høyt til å være en spørreundersøkelse. Vi hadde likevel håpet på en høyere svarprosent.

Det kan tenkes at studentene ikke stolte på at undersøkelsen var anonym. Samtidig ser vi at noen studenter som har brukt KI under eksamen, selv om det ikke var tillatt, har svart på undersøkelsen. Det gir inntrykk av at respondentene har hatt tillit til anonymiteten. Vi kan også tenke oss at studenter som ikke har noen meninger om bruken av KI, ikke ønsker å svare på en slik undersøkelse.

KI kan være et nyttig verktøy når bruksmulighetene blir bedre kjent.

Undersøkelsen om ChatGPT skal gjennomføres på nytt, og det blir interessant å se om svarandelen øker neste gang, likedan om den faktiske bruken av ChatGPT har økt. Til neste eksamen vil det ikke være forbudt å bruke KI, men studentene må henvise til bruken som beskrevet i APA 7 (10).

KI kan være et nyttig verktøy når bruksmulighetene blir bedre kjent. KI i akademia kan være en hjelp ved utvikling av oppgaver, temaer, læringsaktiviteter og liknende. Våre resultater viser at ved å gi en liten introduksjon til bruken av slike verktøy får man et markant økt utbytte. Utviklingen foregår i et høyt tempo, og som undervisere blir det vår jobb å veilede studentene.

Vi ønsker å takke deltakende studenter, våre kolleger, studieprogramleder Randi Børresen og professor Tove Aminda Hanssen.

Forfatterne oppgir ingen interessekonflikter.

Referanser

1.            Zawacki-Richter O, Marín VI, Bond M, Gouverneur F. Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? Int J Educ Technol High Educ. 2019;16(1):39. DOI: 10.1186/s41239-019-0171-0

2.            Schulman J. Introducing ChatGPT. San Francisco: Open AI; 2022 [hentet 18.09.23]. Tilgjengelig fra: https://openai.com/blog/chatgpt#OpenAI 

3.            Sallam M. ChatGPT utility in healthcare education, research, and practice: systematic review on the promising perspectives and valid concerns. Healthcare. 2023;11(6):887. DOI: 10.3390/healthcare11060887

4.            Sundby JC. Bærum sykehus er først i Norge med å ta i bruk kunstig intelligens til behandling. Oslo: NRK; 28. august 2023. Tilgjengelig fra: https://www.nrk.no/osloogviken/baerum-sykehus-er-forst-i-norge-med-a-ta-i-bruk-kunstig-intelligens-til-behandling-1.16531977 (nedlastet 20.10.23).

5.            Topdahl RC, Mullis ME. Er vi forberedt på å la maskinene behandle oss? Oslo: NRK; 25. september 2023. Tilgjengelig fra: https://www.nrk.no/rogaland/xl/snart-vil-kunstig-intelligens-analysere-kroppen-din_-_-vi-er-for-darlig-forberedt-1.16553955 (nedlastet 20.10.23).

6.            Forskrift 26. oktober 2021 om nasjonal retningslinje for anestesisykepleierutdanning. Oslo: Kunnskapsdepartementet; 2021. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-10-26-3091?q=anestesi (nedlastet 07.11.2023).

7.            Forskrift 26. oktober 2021 om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning. Oslo: Kunnskapsdepartementet; 2021. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-10-26-3092 (nedlastet 07.11.2023).

8.            Forskrift 26. oktober 2021 om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning. Oslo: Kunnskapsdepartementet; 2021. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-10-26-3094?q=intensivsykepleie (nedlastet 07.11.2023).

9.            Forskrift 26. oktober 2021 om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning. Oslo: Kunnskapsdepartementet; 2021. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-10-26-3093?q=kreftsykepleie (nedlastet 07.11.2023).

10.         Forskrift 26. oktober 2021 om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning. Oslo: Kunnskapsdepartementet; 2021. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-10-26-3095?q=operasjonssykepleie (nedlastet 07.11.2023).

11.         Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol. 2006;3(2):77–101. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa

12.         Cotton DRE, Cotton PA, Shipway JR. Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. Innov Educ Teach Int. 3;2023. DOI: 10.1080/14703297.2023.2190148

13.         Universitetet i Oslo (UiO). GPT UiO: Personverntrygg KI-chat [Internett]. Oslo: UiO; 15. september 2023 [oppdatert 8. oktober 2023; hentet 2. november 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.uio.no/tjenester/it/aktuelt/om-it/2023/nye-gpt-uio.html 

14.         UiT Norges arktiske universitet. ChatUiT lanseres ved UiT [Internett]. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet; 29. september 2023 [oppdatert 29. september 2023; hentet 2. november 2023]. Tilgjengelig fra: https://uit.no/tavla/artikkel/826457/chatuit_lanseres_ved_uit_chatuit_is_launched_at 

15.         Kildekompasset. Kunstig intelligens (ChatGPT, Writesonic mfl.) [Internett]. Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Stavanger; 31. oktober 2023. Tilgjengelig fra: https://kildekompasset.no/references/kunstig-intelligens-chatgpt-writesonic-m-fl/ 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse