fbpx KS: For en stilling med krav om mastergrad er garantilønn fra 514 600 til 623 300 Hopp til hovedinnhold

KS: For en stilling med krav om mastergrad er garantilønn fra 514 600 til 623 300

Sykepleiere som har en stilling som krever master, skal være trygge på å få betalt for det. Det svarer KS.

(Artikkelen ble endret 25. oktober, med oppdaterte tall for garantilønn.)

Kun fem prosent av kommunene sier at de ikke finner det utfordrende å rekruttere sykepleiere.

Det opplyser KS i et høringssvar om spesialistgodkjenning for en ny masterutdanning i avansert klinisk sykepleie (AKS). KS er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon.

(Se hele høringssvaret fra KS her.)

Høringsfristen om spesialistgodkjenningen var 1. oktober. Høringsfristen om selve masterutdanningen var 1. juli.

I høringsnotatet (med høringsfrist 1. oktober) blir det understreket at formålet med den nye masterutdanningen i avansert allmennsykepleie er å styrke kompetansen i kommunehelsetjenesten.

Bidrar til å beholde og rekruttere

KS mener at en spesialistgodkjenning vil bidra til at det er lettere å beholde og rekruttere sykepleiere:

«En offentlig spesialistgodkjenning vil gi en klinisk karrierevei i kommunehelsetjenesten som vil være attraktiv både med tanke på å beholde dyktige sykepleiere og for å rekruttere nye medarbeidere. Bredden i spesialiseringsløpet vil kunne gi et særdeles viktig kompetanseløft inn i de kommunale tjenestene», skriver KS i sitt svar.

– Viktig å tilrettelegge for desentralisert utdanning

KS trekker også frem de små kommunenes behov:

«For at også mindre kommuner skal kunne prioritere utdanningen, og dermed skaffe seg denne viktige kompetansen, er det viktig å tilrettelegge for desentraliserte utdanningsløp.»

Det må følges opp med økonomiske virkemidler, mener KS:

«Dette vil ikke bare dreie seg om lønnstilskudd, men også støtte til å gjennomføre veiledet praksis.»

Garantilønn i kommunene

Sykepleien lurer på hva sykepleierne med master og spesialistgodkjenning kan forvente av KS når det gjelder lønn.

– Vil KS eventuelt legge føringer for kommunene for å sikre at sykepleiespesialistene vil få en lønn som monner?

 – Lønnssystemet i kommunal sektor er basert på garantilønn for stillinger i ulike kategorier. Det vil si at lønna ikke skal være under dette nivået, men det er ikke fastsatt noen øvre grense. For en stilling med krav om mastergrad, er garantilønn fra 514 600 til 623 300 kroner – avhengig av ansiennitet, skriver seniorrådgiver Liv Overaae i avdeling for helse og velferd i en e-post.

– Kommuner kan søke Helsedirektoratet om lønnstilskudd

Seniorrådgiveren i KS skriver videre:

– Per i dag kan kommuner søke Helsedirektoratet om lønnstilskudd for sykepleiere som tar denne utdanningen. Det er i budsjettforslaget for 2020 foreslått videreføring av lønnstilskuddet. Det forutsettes at det er kommunenes behov for kompetanse som ligger til grunn for at medarbeiderne tilbys denne utdanningen, med andre ord at det er i henhold til kommunens kompetanseplan.

Hun viser til hovedtariffavtalens punkt 3.2 om lokal lønnspolitikk, der det står:

«Det gjennomføres årlige drøftinger om rekrutteringssituasjonen og om framtidig kompetansebehov/kompetanseutviklingsbehov for ulike stillingsgrupper i kommunene/fylkeskommunene/bedriften.»

Les også:  Mastertillegg: Noen får i Vestre Viken, andre får kanskje

Trygg med en stilling som krever master

– Kan sykepleiere som tar en slik utdanning, være trygge på at de får betalt for det?

– Ja, dersom de har en stilling hvor det kreves master, skriver Overaae.

 – Og hvem skal gi økonomisk støtte til veilederne i distriktene?

 – KS ønsker at mer av praksis, både grunn- og videreutdanning innen de helse- og sosialfaglige utdanningene, skal tas i kommunal sektor og at det kommer en finansieringsordning med friske midler på plass, skriver Liv Overaae i KS til Sykepleien.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse