fbpx – Bemanningen på sykehjem kan påvirke medisineringen Hopp til hovedinnhold
Geriatri- og demensleder:

– Bemanningen på sykehjem kan påvirke medisineringen

Dosett til medisiner

– Gode sykepleier-observasjoner er det viktigste man kan gjøre for å få ned bruken av psykofarmaka på sykehjem, mener Tor Engvik, leder i faggruppen for geriatri og demens.

Det er første gang den vedvarende bruken av psykofarmaka hos sykehjemsbeboere er undersøkt i Norge, ifølge forsker og sykepleier Anne-Sofie Helvik.

Vel 1 000 sykehjemsbeboere er inkludert i studien, som gikk over 6 år.

I studien brukte 3 av 4 sykehjemsbeboere minst ett psykofarmaka ved første registrering.

Svakt fallende, men fremdeles høy bruk

Tall fra en upublisert studie viser at bruken av psykofarmaka på sykehjem er svakt fallende, antakeligvis fordi bruken av antipsykotika har gått noe ned.

– Men det generelle bildet er at det fremdeles er svært høy bruk av psykofarmaka i norske sykehjem. Den omfattende bruken står ikke i forhold til det vi vet om sparsom effekt og plagsomme bivirkninger, sier Geir Selbæk, forskningsleder ved Kompetansesenter for aldring og helse.

Tor Engvik er leder i faggruppen for geriatri og demens. Han har lest studien til Anne-Sofie Helvik. 

– Hva tror du er årsakene til den høye bruken av psykofarmaka i sykehjem?

– Jeg tror, i likhet med det undersøkelsen beskriver, at noen blir satt på medisiner som kanskje kan være nødvendig i det øyeblikket de blir ordinert av lege. Etter en tid blir gjerne symptomene svakere, men pasienten blir stående på medikamentet uten at man er flink nok til å prøve ut om pasienten fremdeles har behov for legemiddelet, sier han.

– For høy bruk

– Er bruken av psykofarmaka i sykehjem for høy?

– Undersøkelsen til Anne-Sofie Helvik konkluderer med at langtidsbruken av psykofarmaka i sykehjem er høy. De fleste medisiner som har en virkning, har også bivirkninger. Slik jeg leser studien, viser den at noen av de eldre går på medisiner der det ikke er godt nok utredet om de har behov for medisinen etter en tid, og da blir min konklusjon at medisinbruken på sykehjem er for høy.

– Bemanning kan påvirke

– Flere nevner bemanningssituasjonen på sykehjem som en forklaring, og at medisinene i noen tilfeller gis for å gi de ansatte en akseptabel arbeidshverdag – hva tror du om det?

– Jeg mener helt klart at bemanningssituasjonen på et sykehjem kan påvirke medisineringen, sier Engvik.

– Er det for lite personale totalt, og er det for få sykepleiere på et sykehjem, mener jeg dette helt klart påvirker om man får gjort gode nok sykepleierobservasjoner, slik at man kan endre medisineringen samtidig som symptombildet endrer seg. Undersøkelser gjort av Norsk Sykepleierforbund viser at mange sykepleiere opplever at sykepleierbemanningen på sykehjem er for lav i forhold til de mange oppgavene som skal løses. 

Aktivitet og trening

– Hva mener du kan gjøres for å få ned bruken?

– Det viktigste er gode sykepleierobservasjoner, der man hele tiden vurderer medisinbruk i forhold til atferd og symptomer. 

Hyppige legemiddelgjennomganger er også et tiltak Engvik har tro på.

– I Bergen er det innført en regel om at det skal være legemiddelgjennomgang for hver enkelt pasient hver sjette måned, der lege og sykepleier deltar. At det er mange nok med sykepleierkompetanse på sykehjemmet er en forutsetning for å gjøre de gode observasjonene, dokumentere og komme med gode tiltak for å redusere medisinbruk, sier han.

– Vi kan også redusere medisinbruk ved at alle beboere får tilbud om gode fysiske aktiviteter hver dag. Det er dokumentert i andre undersøkelser at styrketrening gjør at mennesker med demensdiagnose, som 80 prosent har på sykehjem, blir dratt ut av apatien slik at de blir mer våkne om dagen og dermed sover bedre om natten. Dette kan redusere bruk av sovemedisiner og derav også minske fall, sier Engvik.

– Gode aktiviteter på dagtid i fellesskap med andre vil også kunne redusere behovet for angstdempende legemidler og antidepressiva. Fordøyelsen vil også bedres av aktivitet.

Les også:

Etterlyser oversikt over medisinbruk

Bytter ut medisiner med omsorg

Prioriteringsrådet skal se på medisinbruk hos eldre

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse