fbpx Sykepleiere på vei bort fra eldreomsorgen Hopp til hovedinnhold
Ny rapport:

Sykepleiere på vei bort fra eldre­omsorgen

Bildet viser en eldre dame i rullestol sett bakfra og en yngre dame som sitter og lytter til henne.

Halvparten av sykepleiere ansatt i sykehjem og hjemmesykepleien oppgir at de vil eller vurderer å slutte, ifølge ny undersøkelse. De mener at det er for få sykepleiere på jobb.

I en spørreundersøkelse gjennomført blant 4 945 sykepleiere svarer halvparten (2 435 sykepleiere) at de vil slutte eller er usikre på om de ønsker å fortsette å jobbe i sykehjem eller hjemmesykepleien.

Hovedgrunnen til at de vurderer å slutte er at det er for få sykepleiere på jobb (67 prosent). Det fører til stort tidspress som gjør at sykepleierne ikke har mulighet til å gi pasientene tjenester som de mener er etisk og faglig forsvarlig (77 prosent).

I tillegg til å gå på akkord med hva de opplever er en faglig forsvarlig tjeneste, gir 8 av 10 også uttrykk for at tidspresset går ut over dem selv.

Ny undersøkelse

Undersøkelsen « Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem» (se pdf nederst i artikkelen) som Velferdsforskningsinstituttet NOVA har gjennomført på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF), viser at det er en klar sammenheng mellom mangel på sykepleiere i tjenestene og opplevd fysisk og psykisk arbeidsbelastning.

Større mangel på sykepleiere

Stadig flere ønsker å bli sykepleier. Tallene fra Samordnet opptak er oppmuntrende. Rekrutteringen til sykepleieryrket synes sikret. Men hva med sykepleierne som i dag jobber i sykehjem og hjemmesykepleien? Hvordan ser de på framtida? 

Undersøkelsen NOVA har gjort blant 5 000 sykepleiere viser at sykehjem og hjemmesykepleie sliter med å rekruttere nok personell, særlig sykepleiere. 7 av 10 gir uttrykk for at tjenesten hvor de jobber har problemer med å rekruttere sykepleiere. Jo større kommunene er, jo større problemer har de med å rekruttere sykepleiere og høyere er fraværet.

Og utfordringen er økende ifølge NAVs bedriftsundersøkelser, hvor man registrer rekrutteringsproblemer forskjellige virksomheter har hatt de siste tre månedene. I fjor hadde offentlig sektor problemer med å rekruttere 2 350 sykepleiere og 200 spesialsykepleiere. Bedriftsundersøkelsen for 2016, som nettopp er offentliggjort, viser at tallet er steget til 3 300 sykepleiere og 600 spesialsykepleiere.

Mer enn bare ubesatte stillinger

Mangel på sykepleiere dreier seg ikke bare om problemer med å rekruttere. I NOVAs spørreundersøkelse gav halvparten av de 5 000 undersøkte sykepleierne uttrykk for at de opplever et høyt fravær i tjenesten de jobbet i.

Hele 16 prosent oppgav at det ofte eller alltid ikke blir satt inn annet personell når det oppstår fravær blant sykepleiere. Og når det settes inne personell svarer 4 av 10 at det ofte eller alltid var ufaglærte som tok vaktene.

Kvaliteten lider

På hvilke måte påvirker mangelen på sykepleiere kvaliteten på tjenestene?

For å finne svar ba NOVA sykepleierne om å ta stilling til en rekke utsagn rundt ulike sider ved kvaliteten på tjenesten hvor de jobber.

I overkant av 8 av 10 sa seg helt eller delvis enig i at de jobber under stort tidspress. Mer enn halvparten oppgav at de daglig eller ukentlig opplever situasjoner der kravene til forsvarlighet ikke kan møtes på grunn av for lite tid til den enkelte pasient. I tillegg svarte 2 av 10 at de opplever denne type situasjoner 1 – 3 ganger i måneden.

Hvilke konsekvenser har dette for eldreomsorgstilbudet?

Sykepleierne sa seg helt eller delvis uenig i hvert av fire følgende utsagn: det er uvanlig med legemiddelfeil (49 prosent), de får nok tid til å følge med på behovsutviklingen slik at tiltak kan settes inn og forhindre forverring i helsetilstand (50 prosent), tjenesten de jobber i ivaretar pasienter med psykiske plager og problemer godt (49 prosent) og pasientene tilbys et godt kulturtilbud (47 prosent).

Av undersøkelsen går det fram at det er en klar sammenheng mellom mangel på sykepleiere og opplevd kvalitet på tjenestene. Det gjelder både kvalitet i grunnleggende sykepleie, kvalitet i behandling og kvalitet innen forebygging og aktivitet.

Hvordan beholde sykepleierne?

Hva skal til for å snu den negative utviklingen med underbemanning på steder som har problemer med å rekruttere og beholde sykepleiere?

På bakgrunn av svarene til sykepleierne som ønsker å slutte, trekker undersøkelsen fram følgende mulige tiltak for å få dem til å bli: tilby høyere lønn, utvikle bedre ledere, tilby flere kompetansehevende tiltak og muligheter til videreutdanning, gi sykepleierne større muligheter til å slippe å jobbe på vakter de ikke ønsker, og at de som ønsker tilbys fast jobb og heltidsstillinger.

Underbemanning er selvforsterkende

– En hovedkonklusjon i studien er at underbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien er selvforsterkende. For få sykepleiere på jobb ser ut til å føre til et stort udekket fravær, og til at halvparten av de som jobber i disse tjenestene vurderer å slutte. Det er forventet en betydelig vekst i etterspørselen etter sykepleiere i hele helse- og sosialsektoren. Det er derfor rimelig å anta at sykepleiere i økende grad kan få jobb der de ønsker. Sykehjem og hjemmesykepleien kan i økende grad bli taperne i konkurransen om utdannet arbeidskraft innen helse- og sosialsektoren, heter det i rapporten.

Les også:

- Åtte har sluttet hittil i år

- Urovekkende at halvparten vurderer å slutte

En hovedkonklusjon i studien er at underbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien er selvforsterkende.
NOVA Rapport 6/2016

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse