fbpx Kommunene tar ikke høyde for sykefravær Hopp til hovedinnhold

Kommunene tar ikke høyde for sykefravær

Sykefraværet ligger stabilt på rundt ti prosent i den kommunale omsorgs- og pleiesektoren. Det planlegges det ikke for i budsjett og vaktplaner, viser ny Nova-rapport.

Både på sykehjem og i hjemmesykepleien kan det være vanskelig å få tak i sykepleiere og annet helsepersonell når det er behov for vikarer. Resultatet er at vaktene ofte erstattes av ufaglærte, eller ingen vikarer i det hele tatt.

På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har velferdsforskningsinstituttet NOVA gjennomført et forskningsprosjekt som tar for seg bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem.  

431 av NSFs tillitsvalgte i sykehjem og hjemmesykepleien, i 215 kommuner fordelt over hele landet, har svart på undersøkelsen.
 

Høyt sykefravær

Nesten to av fire oppga et høyt sykefravær blant sykepleiere. Fire av ti oppga det samme for andre helsearbeidere. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har sykefraværet i den kommunale omsorgs- og pleiesektoren ligget på mellom ni og ti prosent de siste ti årene.

I mange tilfeller førte dette fraværet til avvik mellom planlagt og faktisk bemanning.

- Når vi vet det er et stabilt sykefravær på ti prosent, må dette tas høyde for når man legger turnusplanen. Både KS og lokale kommunepolitikere må ta tak i dette, og ta det på alvor, sier forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By.
 

Økonomi først

Flere hensyn ble trukket frem når turnusen skal settes opp i tjenestene. De viktigste var økonomi og tilgjengelig helsepersonell. Flere opplevde press fra ledelsen om å ikke hente inn vikarer av økonomiske grunner.

Mange nevnte også faglige vurderinger og hensyn til ansattes arbeidstid, men få svarte at hensynet til forventet fravær hadde betydning i planleggingen.

- Når vi ser at økonomi kommer såpass høyt opp på lista over hensyn som tas, må ledere ta ansvar for å bruke gode faglige argumenter opp mot politikerne. Dersom man får til en bedre planlagt bemanning, reduserer man også sykefraværet. Dette vil igjen bedre økonomien, sier By.
 

Faglighet må prioriteres

Under halvparten svarte at det ble satt inn vikarer ved sykefravær, og mange av disse var ufaglærte. Tillitsvalgte fra sykehjem rapporterte om større bruk av ufaglærte vikarer enn tillitsvalgte i hjemmesykepleien. By understreker at faglighet må prioriteres.

- For å skape et robust og attraktivt arbeidsmiljø i kommunesektoren er det viktig å rekruttere nok helsefagarbeidere. Vi ser at det er få sykepleiere som ønsker å jobbe i kommunen i dag, og dette må vi snu ved riktig bemanning og gode lønns- og arbeidsforhold, sier hun.


Tidspress

Mange opplever også et stort tidspress i tjenesten. Flertallet opplevde på daglig eller ukentlig basis at tiden til den enkelte pasient ikke strakk til. De tillitsvalgte som har svart i undersøkelsen mener likevel at kvaliteten i tjenesten er god når det gjelder pleie, pasientsikkerhet, faglig forsvarlighet og trygghet for pasientene.

Ernæring, hygiene og andre omsorgsbehov ser derimot ut til å bli mindre godt ivaretatt. Nærmere halvparten svarte de ikke hadde tid til å følge med på behovsutviklingen hos pasientene og sette inn egnede tiltak. Et mindretall av de tillitsvalgte oppga at pasientene ble tilbudt et godt aktivitets- og kvalitetstilbud.


- Underernæring, infeksjoner og trykksår

- Når områder som hygiene og ernæring blir lavt prioritert, kan det føre til at pasientene blir underernært, samt større forekomst av infeksjoner og trykksår. Det vil igjen bidra til at pasientene får dårligere livskvalitet, og kanskje trenger lengre behandlingstid. Dette viser hvor viktig god planlagt bemanning er, sier Eli Gunhild By.

I 2012 ble det gjennomført en lignende undersøkelse blant toppledere i administrasjonen og ledere av sykehjem og hjemmesykepleien i fem ulike kommuner. Mange av svarene herfra samsvarer med de nye funnene blant de tillitsvalgte.

Les også: Ufaglærte erstatter sykepleiervakter

 

 

 

Dersom man får til en bedre planlagt bemanning, reduserer man også sykefraværet.
Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse