fbpx Sykepleiervakter uten sykepleiere Hopp til hovedinnhold
Skjult mangel:

Sykepleiervakter uten sykepleiere

Mangel på sykepleiere telles i årsverk og personer. Hva med ubesatte sykepleiervakter?

Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Østfold har gjennomført en kartlegging i fylket kommuner for å få svar på forskjellen mellom planlagt og faktisk sykepleierbemanning i pleie- og omsorgstjenestene. Resultatet gjør fylkesleder Karen Brasetvik alvorlig bekymret. Hun har sendt bekymringsmelding til Fylkesmannen i Østfold.

NSFs fylkesleder i Østfold Karen Brasetvik

Tillitsvalgte og ledere i kommunene har summert hvor mange sykepleiervakter turnusen var satt opp med i uke 10 og 11; hvor mange av vaktene som var ledige og hvor mange som ble erstattet med sykepleiere, ansatte med lavere kompetanse eller ufaglærte. I tillegg ble det kartlagt hvor mange ledige sykepleiervakter som ikke ble erstattet.

Les også: Sykepleiere tror kvaliteten blir dårligere i fremtiden

Færre enn planlagt

I de virksomhetene som deltok i kartleggingen, var det planlagt totalt 5 952 sykepleiervakter disse to ukene. 1 406, eller 24 prosent, av disse var ledige – hovedsakelig på grunn av sykefravær eller stillinger som ikke er blitt besatt. I 30 prosent av de ledige vaktene ble det satt inn en annen sykepleier, mens 37 prosent av vaktene ble dekket med lavere kompetanse, som helsefagarbeider. 18 prosent av vaktene ble erstattet med ufaglærte, mens 16 prosent ikke ble erstattet.

– Kartleggingen viser at det er stor sykepleiermangel i Østfolds pleie- og omsorgstjenester. Det stemmer også godt med tilbakemeldinger vi får fra sykepleiere, ledere og tillitsvalgte. Hovedregelen er at det er færre sykepleiere på vakt enn det som er planlagt. I mange av virksomhetene er bemanningen allerede i utgangspunktet på et minimum, sier fylkesleder i NSF Østfold, Karen Brasetvik.

I hjemmesykepleien sone Sentrum i Halden kommune stod for eksempel nærmere seks av ti sykepleiervakter ledige. Bare 28 prosent av dem ble erstattet med sykepleiere.

Brasetvik mener bemanningsplanleggingen i kommunene ikke er i tråd med samfunnsutviklingen, eller intensjonen i samhandlingsreformen.

Mange årsverk

Fylkesmannen i Østfold sin oversikt over personellsituasjonen i fylket som ble presentert i vår, viser at det har blitt færre årsverk i pleie- og omsorgstjenesten etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft. Det til tross for flere kommunale oppgaver og mer alvorlig syke pasienter med behov for behandling og sykepleie.

Med utgangspunkt i Fylkesmannens personelloversikt har NSFs fylkesleder regnet ut at 24 prosent ledige sykepleiervakter til sammen utgjør 356 sykepleierårsverk i løpet av året.

Det er langt høyere enn de 75 sykepleierne som kommer fram i NAVs bedriftsundersøkelse 2015 for Østfold fylke.

– Denne skjulte sykepleiermangelen kan heller ikke erstattes med nyutdannete sykepleiere. I år ble det utdannet 140 sykepleiere ved sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Østfold, sier Brasetvik.

Bekymringsmelding

– Hva håper dere å oppnå med bekymringsmeldingen dere har sendt til Fylkesmannen om saken?

– Vi ønsker at Fylkesmannen skal gå inn og følge opp hvilke tiltak kommunene gjør for å skape tilstrekkelig bemanning. For å holde på flinke ansatte er det viktig å tilby god lønn, fulle stillinger, videre- og etterutdanning og et godt fagmiljø. I dag er det blant annet altfor mange deltidsstillinger i kommunene, sier fylkeslederen.

I sitt svar til NSF Østfold skriver Fylkesmannen at de «vil bruke den der den er relevant i vår tilsynsvirksomhet».

Ingen bedring

Tidligere kartlegginger i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i Østfold viser at det er liten endring i hvordan kommunene løser utfordringene med å fylle opp sykepleiervaktene i turnusene. Fjorårets kartlegging viste at kun 25 prosent av ledige sykepleiervakter ble dekket opp med andre sykepleiere.

– Kartleggingene viser at det er stor manko hele uken og ikke bare i helgene, sier Brasetvik. Hun mener kommunene kan starte med å ta høyde for et stabilt sykefravær på rundt ti prosent, når de lager vaktplaner.

«Temperaturmåling»

– De årlige kartleggingene er en måte «å ta tempen på» bemanningssituasjonen i pleie- og omsorgstjenesten. Selv om dette ikke er forskning, viser tallene at ledere daglig står overfor store utfordringer med å fylle ledige sykepleiervakter. Det er krevende for både ledere og ansatte, ifølge fylkesleder Karen Brasetvik.

Hver tredje vakt i Troms

En tilsvarende kartlegging NSF Troms har gjennomførte om planlagt og faktisk bemanning i sykepleiervaktene i 12 av fylkes 24 kommuner i år, viser at hver tredje sykepleiervakt i snitt var ubesatt.

I løpet av to-ukersperioden kartleggingen ble gjennomført varierte mangelen ved kommunenes sykehjem fra 10 prosent og helt opp til 59 prosent i de verste kommunene. Alle hadde avvik.

Les mer:

Tema: Eldreomsorg 2035

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse