fbpx Jordmødre kan forebygge vold mot kvinner og barn Hopp til hovedinnhold

Jordmødre kan forebygge vold mot kvinner og barn

Gravid kvinne undersøkes av en jordmor

Vold i svangerskapet kan forårsake alvorlige helsekomplikasjoner både for den gravide og det ufødte barnet. Jordmødre kan styrke sårbare familier og forberede dem på foreldrerollen, skriver Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet i NSF.

FNs internasjonale dag for avskaffing av vold mot kvinner markeres i slutten av november. Rapporter viser at kvinner er mer utsatt for grovere vold, og i større grad frykter å bli skadet eller drept. Voldsutsatte mødre kan være i en særlig vanskelig situasjon. Frykten for at en voldelig og ustabil partner skal gjøre noe mot barna, kan også bidra til at kvinner ikke tør å bryte ut av forholdet.

Jordmødrenes arbeid under svangerskapet med å styrke sårbare familier og forberede dem på foreldrerollen står sentralt i arbeidet med forebygging av vold mot kvinner og barn.

Vold i svangerskapet kan forårsake alvorlige helsekomplikasjoner både for den gravide og det ufødte barnet og innebærer en økt risiko for dødelig utfall for dem begge. Voldseksponering i fosterlivet kan påvirke hjerneutviklingen og resultere i ulike funksjons- og utviklingsforstyrrelser for barnet.

Nye retningslinjer for svangerskapsomsorg

Som en del av regjeringens nasjonale innsats rundt vold i nære relasjoner og tidlig intervensjon ble det våren 2014 publisert nye nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen som anbefaler rutinemessig voldskartlegging av alle gravide. Jordmødre har en viktig rolle i dette kartleggingsarbeidet.

De fleste ønsker å få spørsmål om og anledning til å snakke om den vanskelige situasjonen.

Ifølge Helsedirektoratet blir om lag fire prosent av gravide kvinner utsatt for vold under svangerskapet. I retningslinjene for svangerskapsomsorgen står det som en sterk anbefaling at alle gravide bør få spørsmål om de har erfaringer med vold så tidlig som mulig, og skal henvises videre ved behov.

En eller flere konsultasjoner bør gjennomføres uten partneren til stede. Jordmora bør sørge for riktig hjelp til gravide som er utsatt for vold, via samarbeid med fagpersoner med særskilt kompetanse på vold. Når spørsmål om vold stilles, understrekes det at alle gravide blir spurt og informert om ulike typer vold og mulige konsekvenser.

Tidligere erfaring med vold gir økt risiko

Studier viser at kvinner er spesielt utsatt for vold under graviditet, fødsel og barsel. Derfor er det viktig at kvinner blir spurt om vold i svangerskapsomsorgen. De fleste kvinner opplever at det er positivt å få spørsmål om temaet. Kvinner som har erfaring med vold, kan oppleve slike spørsmål som belastende, men likevel ønsker de fleste å få anledning til å snakke om den vanskelige situasjonen.

Ved blant annet søvnmangel, frustrasjon, sinne, stress og mangel på andre mestringsstrategier kan det være risiko for voldsbruk.

Hvis mor eller far har vært utsatt for vold nå eller tidligere i livet, vet vi at det gir økt risiko for voldsbruk. På hjemmebesøket like etter fødselen skal jordmødrene også spørre om hvordan mødrene og fedrene håndterer sinne og irritasjon for eksempel når babyen gråter.

Ved blant annet søvnmangel, frustrasjon, sinne, stress og mangel på andre mestringsstrategier kan det være risiko for voldsbruk. Det ufødte barnet er i seg selv en stor motivasjonsfaktor til endring i skadelig atferd hos vordende foreldre.

Stor jordmormangel i kommunene

Oppfølgning etter avdekking av vold er et tverrfaglig samarbeid. Jordmødre er likevel i en særstilling når det gjelder å hindre at barn fødes inn i vold, gjennom tidlig livsstilssamtale i graviditetsuke 8–12 som grunnlag for oppfølgning av paret i svangerskapet, under fødselen og i barselperioden.

Jordmorforbundet mener at vi må snakke om vold like naturlig som vi spør om tobakksbruk, alkoholvaner og psykisk helse. Ved avdekking av vold må jordmødrene bidra til videre oppfølgning av familien i den tverrfaglige tiltakskjeden i kommunen.

Regjeringen ønsker å styrke jordmortjenesten. Lav jordmordekning hindrer oppfyllelse av faglige retningslinjer for svangerskaps- og barselomsorgen. Det skjer positive endringer, men med dagens tempo vil det ta 30 år før jordmordekningen i kommunen beregnes å være tilstrekkelig.

Det er i dag ansatt 464 kommunejordmødre som 56 000 gravide må dele på årlig. I tillegg bygges barselomsorgen ned med kort liggetid på sykehus etter fødsel på tross av stor jordmormangel i kommunene. Det fører til at mange mødre og fedre ikke får den foreldrestøtten de trenger av jordmor under svangerskapet, og heller ikke når de reiser hjem med et lite spedbarn.

Jordmorforbundet NSF mener at regjeringen må satse på en forpliktende opptrappingsplan for å øke antall jordmødre i kommunen som er ansatt i hele stillinger. Bygg opp en helsetjeneste for fremtiden som har kompetanse og ressurser til å forebygge, avdekke og ivareta mennesker som utsettes for vold og krenkelser.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse