fbpx Jordmødre kan forebygge vold mot kvinner og barn Hopp til hovedinnhold

Jordmødre kan forebygge vold mot kvinner og barn

Gravid kvinne undersøkes av en jordmor
VOLDSKARTLEGGING: Jordmødre må snakke like naturlig om vold som om tobakksbruk, alkoholvaner og psykisk helse, skriver innleggsforfatteren. (Illustrasjonsfoto: Mostphotos)

Vold i svangerskapet kan forårsake alvorlige helsekomplikasjoner både for den gravide og det ufødte barnet. Jordmødre kan styrke sårbare familier og forberede dem på foreldrerollen, skriver Hanne Charlotte Schjelderup.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

FNs internasjonale dag for avskaffing av vold mot kvinner markeres i slutten av november. Rapporter viser at kvinner er mer utsatt for grovere vold, og i større grad frykter å bli skadet eller drept. Voldsutsatte mødre kan være i en særlig vanskelig situasjon. Frykten for at en voldelig og ustabil partner skal gjøre noe mot barna, kan også bidra til at kvinner ikke tør å bryte ut av forholdet.

Jordmødrenes arbeid under svangerskapet med å styrke sårbare familier og forberede dem på foreldrerollen står sentralt i arbeidet med forebygging av vold mot kvinner og barn.

Vold i svangerskapet kan forårsake alvorlige helsekomplikasjoner både for den gravide og det ufødte barnet og innebærer en økt risiko for dødelig utfall for dem begge. Voldseksponering i fosterlivet kan påvirke hjerneutviklingen og resultere i ulike funksjons- og utviklingsforstyrrelser for barnet.

Nye retningslinjer for svangerskapsomsorg

Som en del av regjeringens nasjonale innsats rundt vold i nære relasjoner og tidlig intervensjon ble det våren 2014 publisert nye nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen som anbefaler rutinemessig voldskartlegging av alle gravide. Jordmødre har en viktig rolle i dette kartleggingsarbeidet.

De fleste ønsker å få spørsmål om og anledning til å snakke om den vanskelige situasjonen.

Ifølge Helsedirektoratet blir om lag fire prosent av gravide kvinner utsatt for vold under svangerskapet. I retningslinjene for svangerskapsomsorgen står det som en sterk anbefaling at alle gravide bør få spørsmål om de har erfaringer med vold så tidlig som mulig, og skal henvises videre ved behov.

En eller flere konsultasjoner bør gjennomføres uten partneren til stede. Jordmora bør sørge for riktig hjelp til gravide som er utsatt for vold, via samarbeid med fagpersoner med særskilt kompetanse på vold. Når spørsmål om vold stilles, understrekes det at alle gravide blir spurt og informert om ulike typer vold og mulige konsekvenser.

Tidligere erfaring med vold gir økt risiko

Studier viser at kvinner er spesielt utsatt for vold under graviditet, fødsel og barsel. Derfor er det viktig at kvinner blir spurt om vold i svangerskapsomsorgen. De fleste kvinner opplever at det er positivt å få spørsmål om temaet. Kvinner som har erfaring med vold, kan oppleve slike spørsmål som belastende, men likevel ønsker de fleste å få anledning til å snakke om den vanskelige situasjonen.

Ved blant annet søvnmangel, frustrasjon, sinne, stress og mangel på andre mestringsstrategier kan det være risiko for voldsbruk.

Hvis mor eller far har vært utsatt for vold nå eller tidligere i livet, vet vi at det gir økt risiko for voldsbruk. På hjemmebesøket like etter fødselen skal jordmødrene også spørre om hvordan mødrene og fedrene håndterer sinne og irritasjon for eksempel når babyen gråter.

Ved blant annet søvnmangel, frustrasjon, sinne, stress og mangel på andre mestringsstrategier kan det være risiko for voldsbruk. Det ufødte barnet er i seg selv en stor motivasjonsfaktor til endring i skadelig atferd hos vordende foreldre.

Stor jordmormangel i kommunene

Oppfølgning etter avdekking av vold er et tverrfaglig samarbeid. Jordmødre er likevel i en særstilling når det gjelder å hindre at barn fødes inn i vold, gjennom tidlig livsstilssamtale i graviditetsuke 8–12 som grunnlag for oppfølgning av paret i svangerskapet, under fødselen og i barselperioden.

Jordmorforbundet mener at vi må snakke om vold like naturlig som vi spør om tobakksbruk, alkoholvaner og psykisk helse. Ved avdekking av vold må jordmødrene bidra til videre oppfølgning av familien i den tverrfaglige tiltakskjeden i kommunen.

Regjeringen ønsker å styrke jordmortjenesten. Lav jordmordekning hindrer oppfyllelse av faglige retningslinjer for svangerskaps- og barselomsorgen. Det skjer positive endringer, men med dagens tempo vil det ta 30 år før jordmordekningen i kommunen beregnes å være tilstrekkelig.

Det er i dag ansatt 464 kommunejordmødre som 56 000 gravide må dele på årlig. I tillegg bygges barselomsorgen ned med kort liggetid på sykehus etter fødsel på tross av stor jordmormangel i kommunene. Det fører til at mange mødre og fedre ikke får den foreldrestøtten de trenger av jordmor under svangerskapet, og heller ikke når de reiser hjem med et lite spedbarn.

Jordmorforbundet NSF mener at regjeringen må satse på en forpliktende opptrappingsplan for å øke antall jordmødre i kommunen som er ansatt i hele stillinger. Bygg opp en helsetjeneste for fremtiden som har kompetanse og ressurser til å forebygge, avdekke og ivareta mennesker som utsettes for vold og krenkelser.

Les også:

Undersøkelse: Over 200 jordmødre vurderer å slutte

Et prematurt barn som holdes i sin fars hender.
JORDMORMANGEL: – Det er alarmerende at så mange vurderer å slutte på de store sykehusene. Vi kan havne i en situasjon der vi mangler erfarne jordmødre, og vi ikke har personell til å fylle hullene, sier leder Kari Aarø i Den norske jordmorforeningen Illustrasjonsfoto: Shutterstock

En ny undersøkelse viser at over 200 jordmødre ved landets største fødeavdelinger, vurderer å slutte. Grunnen er sprengt kapasitet.

Undersøkelsen som  VG omtaler ble gjort av Den norske jordmorforeningen blant deres 700 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssjukehus, Akershus universitetssykehus og Drammen sykehus Vestre Viken.

Av de 442 som deltok, svarte hele 52 prosent at de vurderer å slutte i jobben. Flere oppgir høyt arbeidspress som årsak.

Gruer seg

– Det er alarmerende at så mange vurderer å slutte på de store sykehusene. Vi kan havne i en situasjon der vi mangler erfarne jordmødre, og vi ikke har personell til å fylle hullene, sier leder Kari Aarø i Den norske jordmorforeningen til avisa.

Bakgrunnen for undersøkelsen var tilbakemeldinger om at mange gruet seg til å jobbe på sommeren, på grunn av lav bemanning og turnusvakter som ikke ble dekket.

I undersøkelsen svarte 42 prosent at de gruet seg mer i år enn tidligere.

NSF har sett det samme

– Jeg synes dette er alvorlige funn, sier leder i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup til Sykepleien.

Hun forteller at Jordmorforbundet har fått mange telefoner fra jordmødre i løpet av sommeren, der de rapporterer om økt antall avvik, økt arbeidspress, og om at bemanningssituasjonen i løpet av sommerferien har vært for utfordrende.

– Det har vært en strøm av henvendelser fra jordmødre og fortvilte kvinner som ikke har fått tilstrekkelig oppfølgning verken under fødsel eller barsel. Dette er en konsekvens av sommerstengingen på en rekke fødeavdelinger. Den har ført til økt press og kapasitetsutfordringer ved de større enhetene, noe som igjen gjør at fødselsomsorgen blir forringet, sier Schjelderup.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.