fbpx Innleie av sykepleiere fra vikarbyråer er tverrpolitisk villet pengebruk Hopp til hovedinnhold

Innleie av sykepleiere fra vikarbyråer er tverrpolitisk villet pengebruk

Klistremerker.
VIKARBRUK: – De aller fleste mener sannsynligvis at skattepengene skal brukes til faste ansettelser i heltid, skriver innleggsforfatteren. Foto: Stig Weston

Vikarbruken i det offentlige helsevesenet er god butikk for bemanningsbyråene. Kommunene er gode kunder, skriver Lisbeth Ovidie Storvik.

Som sykepleier sitter man gjerne i glasshus når man ytrer seg, enten man er ansatt i det offentlige eller i et vikarbyrå. Jeg har opp gjennom årene skrevet mange helsepolitiske innlegg, både som ansatt i det offentlige og som ansatt i vikarbyrå. Jeg er usikker på hvilket glasshus som er størst!

Temaet vikarbyrå har vært med i mange av innleggene. Helsepolitisk engasjement fordrer at man ytrer seg om helsepolitikk, selv om ytringsfriheten for sykepleiere er innskrenket i praksis.

Vil redusere bruken, gjør det ikke

Jeg er medlem i et politisk parti som har styrt min kommune i mange år. Jeg har skifta parti, men både mitt tidligere og mitt nåværende parti sier at de vil innskrenke bruken av vikarbyråer: Både Trondheim Arbeiderparti og Trondheim Senterparti ønsker en reduksjon i innleie fra vikarbyråer.

Både mitt tidligere og mitt nåværende parti sier at de vil innskrenke bruken av vikarbyråer.

På tross av dette viser oversikten i tidsskriftet Sykepleien at Trondheim kommune brukte 12 millioner kroner til innleie fra vikarbyråer i 2018, og hele 31 millioner i 2017!

Tverrpolitisk velsignet pengebruk

Kommunene i Norge er altså gode kunder av vikarbyråene. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 femte ledd sier dette om innleie fra vikarbyrå:

Tjenester som nevnt i første ledd [nødvendige helse- og omsorgstjenester], kan ytes av kommunen selv eller ved at kommunen inngår avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. Avtalene kan ikke overdras.

Både helse- og omsorgstjenesteloven og helseforetaksloven gir kommuner og sykehus adgang til innleie fra vikarbyråer. Norge bruker flere milliarder i året på innleie fra vikarbyråer til både sykehus og kommuner.

Loven gir kommunene adgang til å sette ut deler av eller hele sin eldreomsorg til vikarbyråer. Både helseforetaksloven og helse- og omsorgstjenesteloven er vedtatt med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i regjering.

Dette er en tverrpolitisk villet pengebruk av folkets skattepenger, ettersom heller ikke regjeringspartiene i sin regjeringstid har foreslått å endre loven.

Lite fremtidsrettet

De aller fleste mener sannsynligvis at skattepengene skal brukes til faste ansettelser i heltid, men mange kommuner sliter med å få ansatt nok sykepleiere. Helseledere må derfor ringe vikarbyråene for innleie av sykepleiere. I noen kommuner har man satt bort deler av eller hele bemanningen til vikarbyråene.

Ufrivillig deltid er fortsatt er stort problem i helsetjenesten.

Planleggingen av sykepleierressursene virker å være kortsiktig og lite fremtidsrettet. Ufrivillig deltid er fortsatt er stort problem i helsetjenesten, og mange etterlyser derfor kommunenes arbeidsgiveransvar. Hvorfor får ikke fast ansatte heltidsstillinger og økte stillingsandeler?

Ikke på powerpointen

Det jeg lurer aller mest på, er om millionene til innleie av sykepleiere fra vikarbyråer er lagt inn i budsjettene i utgangspunktet. Jeg kan for eksempel ikke huske noensinne å ha sett at det har vært presentert på budsjettmøtene i Trondheim Arbeiderparti gjennom årenes løp. Den posten på budsjettet ble aldri presentert på powerpointen da jeg var fast medlem i representantskapet i Trondheim Ap.

Er innleie av sykepleiere fra vikarbyråer planlagt i kommunebudsjettet? Kommunenes vikarbyråbudsjett er kanskje ikke det politikere vil presentere velgerne for først når kampen om helsekronene til eldreomsorgen er tema.

Vil fortsette

Debatten om penge- og ressursbruken i kommunehelsetjenesten vil derfor atter være et tema i den nært forestående kommunevalgkampen – selv om temaet har vært diskutert opp og ned og i mente i årevis, og jeg foreløpig ikke har sett at noen av partiene har tatt til orde for å endre loven.

Inntil det skjer, vil kommunene fortsatt leie inn sykepleiere fra vikarbyråer for milliarder av norske skattekroner.

Les også:

– Helsevesenet trenger bemanningsbyråene

Even Hagelien
SYKEPLEIERMANGEL: En viktig årsak til at det leies inn færre helsearbeidere fra bemanningsbyråer, er ifølge Even Hagelien sykepleiermangelen. – Du kan ikke leie ut noe du ikke får tak i, sier han. Foto: NHO Service

Det blir stadig vanskeligere å få tak i vikarer – også for bemanningsbyråene. Fra 2017 til 2018 har det vært en nedgang på 13 prosent i bemanningsbransjen, melder NHO Service.

Even Hagelien er bransjedirektør i NHO Service.

– Hvordan er stoda i bemanningsbransjen for dem som leier ut helsepersonell?

– Det går ned, slår Hagelien fast.

Ifølge NHO Service sin statistikk sank aktiviteten i første kvartal i år med 13 prosent sammenliknet med første kvartal i fjor.

– Dette er en nedgang vi har sett over flere år nå.

Sjekk hvor mye din kommune har brukt på innleie av vikarer i kartet nederst i saken.

Fakturerer mindre

I hele 2018 fakturerte Hageliens medlemsbedrifter norsk helsevesen for 2 459 478 timer. I 2017 ble det sendt faktura for 2 642 566 timer.

– Hva er årsaken?

– Det er flere ting. Noen kommuner har stort engasjement for å finne andre løsninger. For eksempel ved å opprette egne bemanningspooler, sier han.

Hagelien sier at noen kommuner styrer inneleie politisk.

– I Bergen har de for eksempel besluttet at de ikke skal bruke bemanningsbyråer. Det merker jo bransjen.

En annen viktig årsak til at det leies inn færre helsearbeidere fra bemanningsbyråer, er ifølge Hagelien sykepleiermangelen.

– Du kan ikke leie ut noe du ikke får tak i, sier han.

Sykepleierne står ikke i kø

Tidligere var det enkelt for bemanningsbyråene å hente folk fra Sverige og Danmark. Den tiden er over. 

– Det skyldes både at sykepleierne har fått høyere lønninger i Sverige og Danmark, lav kronekurs, og at landene selv mangler sykepleiere, sier Hagelien.

Språkbarrieren, autorisasjonsregler samt kompliserte regler om arbeidstillatelse gjør det krevende å rekruttere sykepleiere fra utenfor EØS.

– Jeg mener det er viktig at Sykepleierforbundet og andre aktører tar inn over seg den store jobben bemanningsbyråene gjør for å leite frem kompetente vikarer. Dersom kommunene selv skulle gjøre denne jobben, ville det kreve store ressurser. Det er viktig å huske at sykepleiere ikke står i kø for å jobbe i mange grisgrendte kommuner, påpeker Hauglien.

NSF mener at kommunene heller bør ansette flere sykepleiere selv, fremfor å leie inn fra byråer.

– Hva mener du om det?

Bemanningsbransjen er kun et supplement. Den innleien som skjer i dag, er på et anstendig nivå og nødvendig for at enkelte kommuner kan drive forsvarlig. Dersom det er slik at noen arbeidssteder over lang tid har et innleiebehov, er det sikkert lurt å bemanne opp. Men i det store og det hele tetter vi i dag de «hullene» som kommunene ikke selv klarer å fylle. Jeg mener derfor det er urimelig av Sykepleierforbundet å ha som mål at kommuner skal bruke mindre på innleie enn de gjør i dag, sier Hagelien.

Én prosent

Bransjedirektøren mener at bemanningsbransjen står for en svært liten del av årsverkene ute i norsk helsetjeneste.

– Ifølge en  Fafo-rapport fra 2018 anslår de at bemanningsbransjen står for én prosent av årsverkene som utføres i helsevesenet. Det er ikke mye. Når vi i tillegg vet at sykepleiermangelen vil øke i årene fremover, forstår jeg ikke hvorfor Sykepleierforbundet har som et mål å kutte innleie.

Han mener det for mange kommuner vil bety at de ikke kan drive forsvarlig.

– Sykepleiermangelen har nasjonale variasjoner. I storbyene er det som regel enklere å rekruttere kvalifisert personell enn i distriktene. Dersom de kommunene som har problemer med å skaffe sykepleiere, ikke skal kunne bruke bemanningsbyråer, kan konsekvensen bli at de ikke klarer å gi sine innbyggere en forsvarlig tjeneste.

Les også: Kommunene brukte over 1,1 mrd. på vikarbyråer i fjor

Les også: Bemanning: Hva er billigst – å eie eller leie?

Rekruttering koster

– Klarer dere å levere nok sykepleiere til dem som trenger det?

– Det er blitt en utfordring. Bemanningsbyråene bruker mye tid på å finne sykepleiere som kan tette turnuser over hele landet. Noen ganger er det nødvendig å tilby gode lønnsbetingelser. Det koster, sier han.

Hagelien mener at det er en av årsakene til at det er blitt litt dyrere å leie inn fra byråer.

– Men det er ikke gratis å ansette noen heller. Dersom kommunene selv skulle drive rekruttering for å lokke til seg ettertraktet arbeidskraft, så må også de bruke ressurser på det, sier han.

Hagelien legger til at det er en markedslogikk i det hele.

– Sykepleiere er mangelvare. Det gjør deg etterspurt og i en særstilling for å forhandle god lønn.

Sommeravvikling

Tredje kvartal har alltid vært den beste måneden for bemanningsbyråene.

– Årsaken er sommerferieavviklingen, sier Hagelien.

Men også her er det nå nedgang, selv om Hagelien ikke på nåværende tidspunkt vet hvordan det vil se ut for årets sommer.

– Men vi hadde en nedgang fra 2017 til 2018. Ut på høsten får vi svaret på om nedgangen også fortsetter i 2019.

Noe av årsaken er at det er vanskelig å få tak i nok sykepleiere, og at noen kommuner har funnet andre løsninger enn å leie inn personell fra byråer, ifølge Hagelien.