fbpx Eldresektoren - et verdivalg? Hopp til hovedinnhold

Eldresektoren - et verdivalg?

Den svake interessen for eldresektoren blant studentene står i sterk kontrast til hvor mange nyutdannede som faktisk begynner i eldresektoren etter fullført utdanning.

Nyutdannede sykepleiere som går til eldresektoren vektlegger andre sider ved jobben enn de som går til somatiske sykehus. Sykepleiere i eldresektoren er mer opptatt av jobbsikkerhet, autonomi og kreativitet, men er samtidig mindre altruistiske.

Når sykepleierstudenter diskuterer fremtidige jobber og valg av arbeidsområder er beskrivelsene oftest polariserte. Vanligvis er det eldresektoren og sykehussektoren som kontrasteres. En vanlig oppfatning er at behovet for faglig kunnskap og ferdigheter er mindre i eldresektoren enn i sykehus. I tillegg nevnes mangel på personell og faglig støtte i eldresektoren. Det er derfor ikke overraskende at nesten ingen sykepleierstudenter tenker å søke jobb i eldresektoren.

En undersøkelse gjennomført av Norsk sykepleierforbund i 2013 viser at kun 7 prosent av studentene oppgav sykehjem som sitt førsteønske. Den svake interessen for eldresektoren blant studentene står i sterk kontrast til hvor mange nyutdannede som faktisk begynner i eldresektoren etter fullført utdanning. En ny studie viser at mer enn hver fjerde nyutdannet sykepleier går til denne sektoren. I tillegg søker mange sykepleiere seg til eldresektoren etter noen år i andre deler av helsetjenesten.

Faglige kvalifikasjoner og ferdigheter

Vi vet at sykepleiere ofte begrunner overgang til eldresektoren med kortere reisevei og fleksibel arbeidstid. En ny studie viser at det ikke bare praktiske forhold som påvirker rekrutteringen til sektoren. Mye tyder på at også jobbverdier og faglige kvalifikasjoner har betydning når nyutdannede skal velge arbeidsområde. Selv om sykepleierstudenter utdannet i Norge har gjennomført samme utdanningsprogram er det store variasjoner i studentenes fagkunnskap og ferdigheter. I tillegg har studentene ulike yrkespreferanser og vektlegger ulike sider ved en jobb. En vanlig antagelse er at nyutdannede søker seg til arbeidsområder hvor de gis de beste mulighetene til å bruke sin faglige kompetanse og realisere egne ønsker og forventninger til yrket. 

Med bakgrunn i at sykepleierstudentene ofte karakteriserer eldresektoren som lite faglig utfordrende var forventningen at denne sektoren rekrutterte nyutdannede med mindre faglige interesse enn de som går til sykehussektoren. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Sykepleiere som søker seg til eldresektoren oppgir tilsvarende faglige kvalifikasjoner, både teoretiske og praktiske, som sykepleiere i sykehus. Dette kan skyldes at sykepleierutdanningen og eldresektoren likevel har klart å formidle de store faglige utfordringer eldresektoren står overfor i årene framover.

En annen mulig forklaring kan knyttes til arbeidsmarkedssituasjonen for nyutdannede sykepleiere. Det er stor konkurranse om jobbene i sykehussektoren blant nyutdannede sykepleiere. Mange nyutdannede sykepleiere ikke får den jobben de ønsker seg i sykehussektoren og ender opp i eldresektoren hvor det er mangel på sykepleiere. Et år etter fullført utdanning arbeider over 25 prosent av nyutdannede sykepleiere i eldresektoren. Dette er langt flere enn interessen for eldresektoren blant sykepleierstudentene skulle tilsi. Mangel på pleiere i eldresektoren kan bidra til at sammenhengen mellom faglige kvalifikasjoner og valg av arbeidsområde modereres.

Mindre interesse for å hjelpe andre

Studien bekrefter at nyutdannede sykepleiere vurderer mange aspekter ved en jobb når de leser stillingsannonser. Blant annet er det å ha en jobb som gir mulighet til å hjelpe andre åpenbart svært viktig for sykepleiere. Sykepleiere er en av yrkesgruppene som er mest opptatt av dette når de vurderer en jobb. Det å hjelpe andre vil være en sentral del av arbeidet til sykepleiere i alle deler av helsesektoren. Studenter som i liten grad ønsker å hjelpe andre har trolig enten sluttet eller søker seg arbeid utenfor pleiesektoren.

Det er derfor overraskende at nyutdannede som søker seg til eldresektoren oppgir å være mindre altruistiske enn de som går til sykehussektoren. Konsekvensen av dette må imidlertid ikke overdrives. Det er relativt få sykepleiere som oppgir at de i liten grad er opptatt av å hjelpe andre.

Mer opptatt av jobbsikkerhet, kreativitet og autonomi

I tråd med forventningene viser studien at sykepleiere som søker seg til eldresektoren i større grad enn andre er opptatt av jobbsikkerhet, autonomi og muligheter for å være kreativ i jobben. Mye tyder på at dette er ønsker som lettere lar seg realisere i eldresektoren enn i andre deler av helsesektoren.

Mens ni av ti nyansatte sykepleiere i eldresektoren får fast ansettelse gjelder dette kun to av tre innenfor sykehus. Muligheten til å være kreativ på jobb og til å arbeide selvstendig er trolig også bedre i eldresektoren enn på mange andre arbeidsplasser. Mye tyder på at dette er attraktivt for mange nyutdannede sykepleiere og påvirker deres beslutninger om å velge eldresektoren framfor somatisk sykehus. 

Ett år etter fullført utdanning arbeider over 25 prosent av nyutdannede sykepleiere i eldresektoren.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse