fbpx Pasientsikkerheten ved torakskirurgisk er ikke truet Hopp til hovedinnhold

Pasientsikkerheten ved torakskirurgisk er ikke truet

Bildet viser en sykepleier og utstyr ved Thoraxkirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Helsepersonell må samles hvor det er flest pasienter. Skissen for hvordan vi skal løse sommerferieavviklingen i 2023, har resultert i oppsigelser ved et av to steder ved torakskirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Sykepleien har i flere artikler omtalt oppsigelsene ved torakskirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, sist gjennom et intervju med en tillitsvalgt som redegjør for sine synspunkter, uten at tidsskriftet henter inn tilsvar eller belyser saken på annet vis.

Men la det ligge. Her er en bredere redegjørelse for saken:

100 kolleger på Rikshospitalet 

Vi er de første til å beklage oppsigelsene ved torakskirurgisk avdeling og skulle gjerne ha vært denne saken foruten. Det er også trist at det er skapt et inntrykk av at pasientsikkerheten er truet.

Oslo universitetssykehus (OUS) har landets fremste miljø for hjerte- og lungekirurgi. Virksomheten er lokalisert i torakskirurgisk avdeling, som er en del av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved OUS. Vi har miljøer to steder – Rikshospitalet og Ullevål.

Intensivsykepleierne som har sagt opp, arbeider ved Ullevål. De har over 100 kolleger med tilsvarende arbeidsoppgaver på Rikshospitalet.

Ubalanse i driften

Rikshospitalet har ansvaret for diagnostikk og behandling av pasienter fra hele landet. Enheten på Ullevål ivaretar regionsansvaret i Helse Sør-Øst sammen med Rikshospitalet.

Ferieevalueringen fra sommeren 2022 viste at det var ubalanse i driften mellom Rikshospitalet og Ullevål. Mens det var stort arbeidspress blant våre ansatte på Rikshospitalet, var det mindre etterspørsel etter tjenester på Ullevål i sommermånedene.

Det siste halvåret har vi derfor arbeidet med å legge en plan for sommeren med en riktigere bemanning mellom de to stedene. Det har vært dialog, involvering og medvirkning med de ansatte.

Rettferdig arbeidsbyrde

Som arbeidsgiver må vi bruke ressursene der behovet er størst. Det handler først og fremst om å sikre god pasientbehandling. Vi må også sikre en rettferdig arbeidsfordeling mellom de ansatte. Hele veien har god beredskap og virksomhet ved Ullevål vært målet.

Løsningen for sommerferieavviklingen i år, som det har vært strid om, er at de planlagte hjerteoperasjonene samles på Rikshospitalet, og at personalet fra Ullevål dermed jobber på Rikshospitalet i denne perioden.

I tillegg har det vært uenighet om omlegging av turnusen og om arbeid på tvers innad i en og samme seksjon. Intensivsykepleierne ved torakskirurgisk avdeling ved Ullevål har til nå hatt beredskapsvakt hjemme hver fjerde helg. Kollegene ved Rikshospitalet har hatt og har tilstedevakt hver tredje helg.

Godt naboskap

I sykehus må enheter arbeide sammen på tvers av både spesialiteter og steder om sommeren. Ved OUS har vi innført begrepet «godt naboskap» for å understreke dette poenget. Under årets ferieavvikling vil det bli foretatt en rekke tilpasninger i bemanningen for å sikre best mulig ressursutnyttelse. I vår klinikk har i alt fem andre sommeromlegginger blitt godtatt av de som berøres.

I sommer er det planlagt rehabilitering av operasjonsstuene for hjertekirurgi på Ullevål. Dette nødvendiggjør også midlertidige løsninger for å ivareta pasientbehandlingen.

Helheten må ivaretas

Ledelsen ved OUS ønsker ikke å ødelegge for noen. Med over 20.000 ansatte er det naturlig med motstand i enkelte saker. Vårt ansvar er å ivareta alle ansatte.

Ingen enhet, seksjon, avdeling eller klinikk kan være seg selv nok. Vi mener beslutningen vil sikre best mulig pasientbehandling og ivareta helheten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse