fbpx – Er du trygg på jobb? Hopp til hovedinnhold

– Er du trygg på jobb?

Bildet viser Anette Falkum

– Mange som arbeider i helse- og sosialsektoren opplever vold, trusler og trakassering. Det er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten til dem som rammes, skriver konfliktforskeren.

Norge har nå over 430 000 sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, viser tall fra SSB. Om lag 85 prosent av disse er kvinner. Er du klar over hvor mange krevende situasjoner ansatte i første linje står i – hver dag?

Mange rammes av vold

I et langstrakt land er mange også ofte alene. Covid-19 viser oss alle hvor avhengige vi er av helsevesenet. Vi har i tillegg over 250 000 sysselsatte i barnehage og skole, hvorav 75 prosent kvinneandel blant ansatte i grunnskolen og hele 90 prosent kvinneandel i barnehager.

Barnehager og gode SFO-ordninger er avgjørende for det mangfoldet vi trenger. Samtidig viser stadig flere undersøkelser hvor mange som rammes av vold i oppvekst- og utdanningssektoren.

Yrker med overvekt av kvinner har samtidig fått oss gjennom krisen så langt.

Yrker med overvekt av kvinner har samtidig fått oss gjennom krisen så langt. Her står faktisk Norge i en særstilling. Vi har for det første en særlig høy dekning av både leger og sykepleiere. Vi har, med god margin, flere sykepleiere i forhold til folketallet enn noe annet EU-land.

Dobbelt så høy risiko

Norge har en helse- og omsorgstjeneste som er blant de beste i verden, men i likhet med andre land har vi utfordringer.

En av de største utfordringene er vold og trusler mot ansatte i de yrkene vi i dagens krise er så avhengige av. Norske arbeidstakere rapporterer at de i større grad opplever truende og ydmykende oppførsel og er utsatt for fysisk vold i arbeidet, sammenliknet med andre yrkesaktive i de fleste andre europeiske land og EU-gjennomsnittet for øvrig.

Les også:Færre arbeidsulykker i helsevesenet

På noen parameter er vi på andreplass – etter Frankrike. Ansatte i helse- og sosialsektoren i Norge har mer enn dobbelt så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler på jobb sammenliknet med alle andre yrkesaktive grupper sett under ett.

Dette bildet er tydelig både i registrerte avvik knyttet til arbeidsrelaterte skader og i levekårsundersøkelser – som dekker opp eventuelle mørketall ved manglende registrering.

Må sikre trygge arbeidsplasser

I dag har vi en tydelig arbeidsmiljølovgivning – som stiller krav til risikokartlegging, øvelse og trening der ansatte kan møte vold og trusler om vold. Her er lovgivers tydelige krav dimensjonerende for hvordan vi skal arbeide med sikkerhet.

Her gjenstår mye arbeid med å utvikle kulturen i utsatte sektorer.

Her gjenstår mye arbeid med å utvikle kulturen i utsatte sektorer som vi er så avhengige av. Kun slik vil og kan rekrutteringen til Norges viktigste profesjoner bestå.

I dag må vi alle sette av tid til å reflektere ytterligere over dette. Vi må gjøre alt vi kan for å sikre trygge, inkluderende og bærekraftige arbeidsplasser. Vi er helt avhengige av dette for å fremme et bærekraftig arbeidsliv.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse