fbpx – Moderne sykepleierutdanning omfatter både teknologi og omsorg Hopp til hovedinnhold

– Moderne sykepleier­utdanning omfatter både teknologi og omsorg

Bildet viser en mannlig sykepleiestudent ved Universitetet i Agder

– I løpet av de siste 100 år er 8300 sykepleiere utdannet i vår landsdel. Kompleksiteten i helsetjenesten øker krav til breddekompetanse hos sykepleierne, skriver Fossum, Findal Dahl og Slettebø.

Historien til dagens sykepleierutdanning ved Universitetet i Agder (UiA) er både fra Arendal og Kristiansand før miljøene ble samlet ved høgskolefusjonen i 1994. I Arendal startet historien for 100 år siden, i 1920, samtidig som Arendal fikk sitt nye moderne sykehus.

Et annet innhold i utdanningen

Endringer i samfunnet har hatt en direkte innvirkning på innholdet i sykepleierutdanningen. De mange handlekraftige og dyktige sykepleierne håndterer alt fra følger av en pandemi til konsekvenser av langvarig og kronisk sykdom. Det er et synlig bevis på at utdanninga har innfridd.

Sykepleiere må håndtere covid-19 i alle ledd i helsetjenesten – fra testing til pleie av respiratorpasienter. Pasientene som sykepleierne møter, har komplekse sykdomstilstander. For eksempel kreft og demens i en økende aldrende befolkning. Sykepleierne må være rustet til å møte de sammensatte og komplekse utfordringene.

Det er viktig med en god balanse mellom teori og praksis i sykepleierutdanningen. Krav til teoretisk kunnskap er høyt og har økt fra 1970 og frem til i dag. Kompleksiteten i helsetjenesten, og den medisinsk-tekniske utviklingen, har hatt en direkte innvirkning på omfang og innhold av teori og praksis.

Kompetansen blir utfordret

Manglende fagkunnskap og ressurser kan bidra til økt bruk av tvang og føre til brudd på rettigheter i helsetjenesten. Dette har dagspressen satt søkelyset på i mange alvorlige saker. Forsømmelser i grunnleggende sykepleie, slik som svikt i tann- og munnhygiene, manglende eller ukorrekt sårstell, ernæringssvikt eller feil ved medikamenthåndtering, skal ikke forekomme.

Tillit er spesielt viktig for yrkesgrupper som jobber direkte med mennesker.

Det refereres til at sykepleierne har høy tillit og støtte i befolkningen. Tillit er spesielt viktig for yrkesgrupper som jobber direkte med mennesker. Økt brukermedvirkning og mer koordinerte og samordnede tjenester gjør at krav og forventninger hos pasientene endres. Samfunnsendringene utfordrer kompetansen hos sykepleierne som utdannes til arbeid i helsetjenesten.

Utdanningsinstitusjonene har krav om å innfri samfunnets forventninger til helsepersonell. I klasserommet og på Anatomuia – UiAs egen Instagramkonto – lærer studentene om kroppens oppbygning. I praksis møter studentene utfordringer som krever kunnskap om sykepleie, etikk og jus.

Samfunnet forventer at sykepleierne, den største yrkesgruppen i helsetjenesten, kan håndtere krevende situasjoner. Det er covid-19 pandemien et godt eksempel på.

Stiller høyere krav

Utdanningene og helsetjenestene over hele Norge har sammen utviklet nye studieplaner for alle helse- og sosialfaglige utdanninger i prosjektet RETHOS. Høsten 2020 ble de nye studieplanene innført. Studieplanene inneholder høyere krav til sluttkompetansen hos sykepleierne.

Halvparten av sykepleierutdanninga foregår i et samspill mellom utdanning og helsetjenestene. Samarbeidet mellom underviserne på UiA, studentene våre og sykehus og sykehjem er grunnleggende for å tilby en utdanning med stor relevans for arbeidslivet i Helse-Norge.

Samspillet mellom oss som underviser og våre partnere i sykehusene og i de mange kommunene i Agder, er viktig for kvaliteten på sykepleierutdanninga. Samarbeidet er også avgjørende i årene fremover. Med gode partnere kan vi kunne opprettholde og videreutvikle en sykepleierutdanning som innfrir samfunnets forventninger.

Studiebarometeret er en årlig spørreundersøkelse til alle studenter i Norge. Der skårer sykepleierutdanninga ved UiA høyt på kvalitet, og i den årlige kandidatundersøkelsen skårer vi høyt på relevans. Studentene våre er raskt i jobb etter endt utdanning. Men dette tar ikke universitetet for gitt. Vi jobber systematisk med kvalitet i alle deler av utdanningsprogrammene våre.

Teknologi bidrar til bedre helsetjenester

Det er ingen tvil om at sykepleie er et praktisk fag. Å gi medisiner, sette sprøyter og skifte på sår er sentrale ferdigheter for sykepleiere. På samme tid har sykepleierutdanningene i dag en solid akademisk tradisjon i Norge, også ved UiA. Masterutdanning og doktorgradsutdanning for sykepleiere gjør at vi kan rekruttere til forskning og på den måten fortsette å utdanne sykepleiere med et solid teoretisk og praktisk grunnlag. 

Hver enkel pasient skal møtes med høy fagkunnskap, men også med omsorg.

Teknologi bidrar til bedre helsetjenester. Omsorgsroboter med kunstig intelligens skremmer ikke studentene. Sykepleierstudentene skal lære både profesjonell omsorg og teknologi. Uavhengig av hva de skal lære av fag, er respekten for enkeltmennesket helt sentralt. Hver enkel pasient skal møtes med høy fagkunnskap, men også med omsorg.

Innbyggerne har krav på helsetjenester som bygger på forskning. Forskning og utdanning innenfor sykepleie ved UiA vektlegger både teknologi og profesjonell omsorg som sentrale elementer i sykepleierutdanningen. På den måten utdanner vi sykepleiere med en bred kompetanse. Vi utdanner sykepleiere som er beredt til å møte dagens og morgendagens utfordringer.

Innspillet ble først publisert i Agderposten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse