fbpx Bruk av bered­skaps­team i akutt­mot­tak Hopp til hovedinnhold

Bruk av bered­skaps­team i akutt­mot­tak

Illustrasjon for nye doktorgrader

Hva kjennetegner pasi­en­tene som utlø­ser bruk av bered­skaps­team på akutt­mot­tak, og hvor­dan går det med dem?

«Emer­gency response team to crit­i­cally ill med­i­cal pati­ents in the Emer­gency Depart­ment: Eva­lua­tion of patient cha­rac­te­ri­stics, cal­ling cri­teria and effect»

Kri­tisk syke eller skadde pasi­en­ter tren­ger liv­red­dende behand­ling raskt og blir derfor ofte tatt imot av et helt team av hel­se­per­so­nell når de ankom­mer akutt­mot­ta­ket. Stine Enge­bret­sen har under­søkt bruk av et slikt team for kri­tisk syke ind­re­me­di­sinske pasi­en­ter, og hun fant at selv om kri­te­ri­ene for å til­kalle teamet ikke var opti­male, så var team for­del­ak­tig for kva­li­tet, ini­tial behand­ling og identifisering av pasi­en­ter som trengte inten­siv­be­hand­ling.

  • Dok­to­rand: Stine Enge­bret­sen
  • Dis­pu­tas: 25. feb­ruar 2022
  • Utgått fra: Det medi­sinske fakul­tet, Uni­ver­si­te­tet i Oslo

Tre svar fra Enge­bret­sen

  1. Hva til­fø­rer denne forsk­nin­gen av ny inn­sikt? Bruk av team i akutt­mot­tak er vanlig og fors­ket mye på for noen pasi­ent­grup­per, så som traume­pasi­en­ter. Lite forsk­ning er gjort på bruk av slike team for den gene­relle ind­re­me­di­sinske pasi­ent. Forsk­nin­gen gir derfor inn­sikt i bruk av team for denne pasi­ent­grup­pen. Mer spe­si­fikt gir forsk­nin­gen inn­sikt i hvem disse pasi­en­tene er, den utfors­ker ulike kri­te­rier for å til­kalle et slikt team, og utfors­ker bruk av team versus det å ikke bruke team.
  2. Hvilke meto­der har du brukt og hvor­for? Jeg har brukt data fra to registre og kvan­ti­ta­tive meto­der der jeg har brukt data fra jour­nal til å sammenliknet grup­per, sett på asso­sia­sjo­ner og pre­dik­sjon. Jeg brukte disse meto­dene fordi de var best egnet til de data­ene jeg hadde fra regist­rene.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forsk­nin­gen i kli­nisk prak­sis? Per­so­nell i akutt­mot­tak og pre­hos­pi­tale tje­nes­ter vil kunne dra nytte av forsk­nin­gen når det skal plan­leg­ges pasi­ent­forløp for disse pasi­en­tene.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse