fbpx Bruk av bered­skaps­team i akutt­mot­tak Hopp til hovedinnhold

Bruk av bered­skaps­team i akutt­mot­tak

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Hva kjennetegner pasi­en­tene som utlø­ser bruk av bered­skaps­team på akutt­mot­tak, og hvor­dan går det med dem?

«Emer­gency response team to crit­i­cally ill med­i­cal pati­ents in the Emer­gency Depart­ment: Eva­lua­tion of patient cha­rac­te­ri­stics, cal­ling cri­teria and effect»

Kri­tisk syke eller skadde pasi­en­ter tren­ger liv­red­dende behand­ling raskt og blir derfor ofte tatt imot av et helt team av hel­se­per­so­nell når de ankom­mer akutt­mot­ta­ket. Stine Enge­bret­sen har under­søkt bruk av et slikt team for kri­tisk syke ind­re­me­di­sinske pasi­en­ter, og hun fant at selv om kri­te­ri­ene for å til­kalle teamet ikke var opti­male, så var team for­del­ak­tig for kva­li­tet, ini­tial behand­ling og identifisering av pasi­en­ter som trengte inten­siv­be­hand­ling.

  • Dok­to­rand: Stine Enge­bret­sen
  • Dis­pu­tas: 25. feb­ruar 2022
  • Utgått fra: Det medi­sinske fakul­tet, Uni­ver­si­te­tet i Oslo

Tre svar fra Enge­bret­sen

  1. Hva til­fø­rer denne forsk­nin­gen av ny inn­sikt? Bruk av team i akutt­mot­tak er vanlig og fors­ket mye på for noen pasi­ent­grup­per, så som traume­pasi­en­ter. Lite forsk­ning er gjort på bruk av slike team for den gene­relle ind­re­me­di­sinske pasi­ent. Forsk­nin­gen gir derfor inn­sikt i bruk av team for denne pasi­ent­grup­pen. Mer spe­si­fikt gir forsk­nin­gen inn­sikt i hvem disse pasi­en­tene er, den utfors­ker ulike kri­te­rier for å til­kalle et slikt team, og utfors­ker bruk av team versus det å ikke bruke team.
  2. Hvilke meto­der har du brukt og hvor­for? Jeg har brukt data fra to registre og kvan­ti­ta­tive meto­der der jeg har brukt data fra jour­nal til å sammenliknet grup­per, sett på asso­sia­sjo­ner og pre­dik­sjon. Jeg brukte disse meto­dene fordi de var best egnet til de data­ene jeg hadde fra regist­rene.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forsk­nin­gen i kli­nisk prak­sis? Per­so­nell i akutt­mot­tak og pre­hos­pi­tale tje­nes­ter vil kunne dra nytte av forsk­nin­gen når det skal plan­leg­ges pasi­ent­forløp for disse pasi­en­tene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse