fbpx Sam­men­satt reha­bi­li­te­rings­pro­gram for per­so­ner med fib­ro­my­algi Hopp til hovedinnhold

Sam­men­satt reha­bi­li­te­rings­pro­gram for per­so­ner med fib­ro­my­algi

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

En ny dok­tor­grad ser på nytten per­so­ner med fib­ro­my­algi kan få av bedre sam­hand­ling, livs­styr­ke­tre­ning og fysisk akti­vi­tet.

«Mind­ful­ness-based and accep­tance-based interventions and phys­i­cal activ­ity in the mana­ge­ment of fibromyalgia – eva­lua­tion of a multicomponent rehabilitation programme»

Syke­pleier Trond Haug­marks dok­tor­grads­av­hand­ling har blant annet hatt som mål å for­bedre behand­lings­til­bu­det til per­so­ner med fib­ro­my­algi og styrke sam­ar­bei­det mellom kom­mune- og spe­sia­list­hel­se­tje­neste. Han har derfor gjen­nom en ran­do­mi­sert kon­trol­lert studie, testet ut og eva­lu­ert et reha­bi­li­te­rings­pro­gram der livs­styr­ke­tre­ning og fysisk akti­vi­tet står sen­tralt.

  • Dok­to­rand: Trond Haug­mark
  • Dis­pu­tas: 10. feb­ruar 2022
  • Utgått fra: Uni­ver­si­te­tet i Oslo

Tre svar fra Haug­mark

  1. Hva til­fø­rer denne forsk­nin­gen av ny inn­sikt? I vår syste­ma­tiske lit­te­ra­tur­gjen­nom­gang av tid­li­gere forsk­ning på hel­se­ef­fek­tene av mind­ful­ness- og aksept­baserte inter­ven­sjo­ner (MBI), viste resul­ta­tene små til mode­rate hel­se­ef­fek­ter til fordel for MBI på utfalls­mål som smerte, depre­sjon, angst, søvn­kva­li­tet, hel­se­re­la­tert livs­kva­li­tet og mind­ful­ness hos pasi­en­ter med fib­ro­my­algi. Resul­ta­tene fra den ran­do­mi­serte kon­trol­lerte stu­dien viste at det sam­men­satte reha­bi­li­te­rings­pro­gram­met ikke ga kli­nisk rele­vante hel­se­ef­fek­ter sammenliknet med ingen eller annen behand­ling, som pasi­en­tene ellers kunne velge mellom. Del­ta­kerne i kurs i Livs­styr­ke­tre­ning rap­por­terte en økt ten­dens til å være opp­merk­som til stede, mind­ful. Hva denne ten­den­sen har å si på lengre sikt, tren­ger å utfors­kes videre. Til tross for at de fleste pasi­en­tene full­førte kurs i livs­styr­ke­tre­ning, var det kun et fåtall som begynte på eller gjen­nom­førte fysisk akti­vi­tet ved frisk­livs­sen­tra­len. Hva som kan styrke etter­le­velse av inter­ven­sjo­ner med fysisk akti­vi­tet, trengs det derfor å fors­kes videre på.
  2. Hvilke meto­der har du brukt og hvor­for? I min dok­tor­grad har vi brukt tre meto­der eller design. I den første stu­dien brukt vi en syste­ma­tisk over­sikts­studie med meta­ana­lyse. Hen­sik­ten har vært å finne forsk­nings­lit­te­ra­tur på tema vi ville utforske og opp­sum­mere resul­ta­tene av de inklu­derte enkelt­stu­di­ene for å utforske en samlet behand­lings­ef­fekt. I den andre stu­dien har vi gjort en ran­do­mi­sert kon­trol­lert studie (RCT) for å teste effekt av et sam­men­satt reha­bi­li­te­rings­pro­gram. I den tredje stu­dien utførte vi en eks­plo­ra­tiv obser­va­sjons­stu­die der vi så nær­mere på det utval­get vi hadde inklu­dert i RCT-en.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forsk­nin­gen i kli­nisk prak­sis? Resul­ta­tene fra den syste­ma­tiske over­sik­ten kan være nyttig for pasi­en­ter, men også for de som skal forske videre på behand­ling for pasi­en­ter med fib­ro­my­algi. Siden vi ikke fant noen for­skjell mellom grup­pene fra det sam­men­satte behand­lings­pro­gram­met, vil det være rele­vant å utforske hvor­dan fysisk akti­vi­tet for pasi­en­ter med fib­ro­my­algi kan legges bedre til rette med utgangs­punkt i de behov som hver enkelt pasi­ent har. Resul­ta­tene fra obser­va­sjons­stu­dien kan være et nyttig utgangs­punkt for å se på varia­sjo­ner i symp­tom­belast­ning mellom pasi­en­ter. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse