fbpx Sam­men­satt reha­bi­li­te­rings­pro­gram for per­so­ner med fib­ro­my­algi Hopp til hovedinnhold

Sam­men­satt reha­bi­li­te­rings­pro­gram for per­so­ner med fib­ro­my­algi

Illustrasjon for nye doktorgrader

En ny dok­tor­grad ser på nytten per­so­ner med fib­ro­my­algi kan få av bedre sam­hand­ling, livs­styr­ke­tre­ning og fysisk akti­vi­tet.

«Mind­ful­ness-based and accep­tance-based interventions and phys­i­cal activ­ity in the mana­ge­ment of fibromyalgia – eva­lua­tion of a multicomponent rehabilitation programme»

Syke­pleier Trond Haug­marks dok­tor­grads­av­hand­ling har blant annet hatt som mål å for­bedre behand­lings­til­bu­det til per­so­ner med fib­ro­my­algi og styrke sam­ar­bei­det mellom kom­mune- og spe­sia­list­hel­se­tje­neste. Han har derfor gjen­nom en ran­do­mi­sert kon­trol­lert studie, testet ut og eva­lu­ert et reha­bi­li­te­rings­pro­gram der livs­styr­ke­tre­ning og fysisk akti­vi­tet står sen­tralt.

  • Dok­to­rand: Trond Haug­mark
  • Dis­pu­tas: 10. feb­ruar 2022
  • Utgått fra: Uni­ver­si­te­tet i Oslo

Tre svar fra Haug­mark

  1. Hva til­fø­rer denne forsk­nin­gen av ny inn­sikt? I vår syste­ma­tiske lit­te­ra­tur­gjen­nom­gang av tid­li­gere forsk­ning på hel­se­ef­fek­tene av mind­ful­ness- og aksept­baserte inter­ven­sjo­ner (MBI), viste resul­ta­tene små til mode­rate hel­se­ef­fek­ter til fordel for MBI på utfalls­mål som smerte, depre­sjon, angst, søvn­kva­li­tet, hel­se­re­la­tert livs­kva­li­tet og mind­ful­ness hos pasi­en­ter med fib­ro­my­algi. Resul­ta­tene fra den ran­do­mi­serte kon­trol­lerte stu­dien viste at det sam­men­satte reha­bi­li­te­rings­pro­gram­met ikke ga kli­nisk rele­vante hel­se­ef­fek­ter sammenliknet med ingen eller annen behand­ling, som pasi­en­tene ellers kunne velge mellom. Del­ta­kerne i kurs i Livs­styr­ke­tre­ning rap­por­terte en økt ten­dens til å være opp­merk­som til stede, mind­ful. Hva denne ten­den­sen har å si på lengre sikt, tren­ger å utfors­kes videre. Til tross for at de fleste pasi­en­tene full­førte kurs i livs­styr­ke­tre­ning, var det kun et fåtall som begynte på eller gjen­nom­førte fysisk akti­vi­tet ved frisk­livs­sen­tra­len. Hva som kan styrke etter­le­velse av inter­ven­sjo­ner med fysisk akti­vi­tet, trengs det derfor å fors­kes videre på.
  2. Hvilke meto­der har du brukt og hvor­for? I min dok­tor­grad har vi brukt tre meto­der eller design. I den første stu­dien brukt vi en syste­ma­tisk over­sikts­studie med meta­ana­lyse. Hen­sik­ten har vært å finne forsk­nings­lit­te­ra­tur på tema vi ville utforske og opp­sum­mere resul­ta­tene av de inklu­derte enkelt­stu­di­ene for å utforske en samlet behand­lings­ef­fekt. I den andre stu­dien har vi gjort en ran­do­mi­sert kon­trol­lert studie (RCT) for å teste effekt av et sam­men­satt reha­bi­li­te­rings­pro­gram. I den tredje stu­dien utførte vi en eks­plo­ra­tiv obser­va­sjons­stu­die der vi så nær­mere på det utval­get vi hadde inklu­dert i RCT-en.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forsk­nin­gen i kli­nisk prak­sis? Resul­ta­tene fra den syste­ma­tiske over­sik­ten kan være nyttig for pasi­en­ter, men også for de som skal forske videre på behand­ling for pasi­en­ter med fib­ro­my­algi. Siden vi ikke fant noen for­skjell mellom grup­pene fra det sam­men­satte behand­lings­pro­gram­met, vil det være rele­vant å utforske hvor­dan fysisk akti­vi­tet for pasi­en­ter med fib­ro­my­algi kan legges bedre til rette med utgangs­punkt i de behov som hver enkelt pasi­ent har. Resul­ta­tene fra obser­va­sjons­stu­dien kan være et nyttig utgangs­punkt for å se på varia­sjo­ner i symp­tom­belast­ning mellom pasi­en­ter. 

0 Kommentarer

Annonse
Annonse