fbpx Nye metoder og organisering innen karkirurgi Hopp til hovedinnhold

Nye metoder og organisering innen karkirurgi

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

En ny doktorgradsavhandling belyser trender innen valg av behandlingsstrategi og problemstillinger relatert til sentralisering av behandlingstilbud for karkirurgi.

«Vascular Disease Management: Knowledge Development and the Politics of Organizational Adaptation»

I sitt doktorgradsarbeid har anestesisykepleier Kjersti Wendt undersøkt trender og utviklingstrekk i nye behandlingsmetoder innenfor det karkirurgiske fagfeltet i Norge fra 2001 til 2014. Hun har også studert hvordan de relaterte organisatoriske tilpasningene foregikk ved et regionalt og lokalt helsenivå fra 2007 til 2019.

  • Doktorand: Kjersti Wendt
  • Disputas: 15. mars 2021
  • Utgått fra: Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Tre svar fra Wendt

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Stadig flere pasienter med abdominale aortaaneurismer og perifer arteriosklerose ble behandlet med endovaskulær teknologi. Færre ble behandlet med åpen kirurgi. Trendene viste regionale variasjoner. Når det gjaldt de organisatoriske tilpasningene, forsøkte ledelsen både på regionalt og lokalt nivå å sentralisere den karkirurgiske virksomheten for å benytte profesjonell ekspertise og teknologi mer hensiktsmessig. Dette utviklet seg til langvarige og komplekse beslutningsprosesser. De opprinnelige sentraliseringsplanene ble ikke gjennomført.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? For å undersøke trender i behandlingsmetoder ble det benyttet data fra Norsk pasientregister som ble analysert ved hjelp av kvantitative metoder (deskriptive og statistiske analyser). For å studere beslutningsprosessene ble det benyttet kvalitative metoder (dokumentanalyser, intervjuer og feltsamtaler). Bruken av både kvantitative og kvalitative metoder bidro til at funnene kunne beskrives på en mer utfyllende måte.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Denne forskningen er av interesse for både helsearbeidere, beslutningstakere, politikere, pasienter og samfunnet ellers. I tillegg til å beskrive trender i valg av behandlingsstrategi, bidrar arbeidet også til å belyse problemstillinger relatert til sentralisering av behandlingstilbud.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse