fbpx Hvordan får vi eldre pasienter til å være med og velge behandling? Hopp til hovedinnhold

Hvordan får vi eldre pasienter til å være med og velge behandling?

Illustrasjonen viser en sykepleier som holder et brett mot en pasient og sier: Den rosa pillen hjelper mot leddsmerter, men gir deg diaré. Den gule hjelper mot diaré, men gir deg leddsmerter. Så: Hvilken vil du ha?
VALGFRIHET: Ofte finnes det flere ulike undersøkelser og behandlinger å velge mellom. Illustrasjon: Lene Ask

Dette er en systematisk oppsummering av dokumentasjon på effekten av et helsetiltak.

Ved samvalg tar pasienten informerte valg om utredning, behandling og oppfølging i samråd med helsepersonell. Samvalg fører trolig til at betydelig flere pasienter får behandling i tråd med sine preferanser sammenliknet med vanlig praksis.

Likevel er mer forskning nødvendig. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet som følger: Hva er effekten av tiltak for å involvere eldre pasienter med samsykelighet [komorbiditet] i samvalg sammenliknet med vanlig praksis i primærhelsetjenesten?

Resultatene viser at tiltak for å involvere eldre pasienter med samsykelighet i samvalg trolig fører til at

 • betydelig flere pasienter får behandling i tråd med sine preferanser
 • pasientene får litt flere konsultasjoner
 • pasientene har liten eller ingen forskjell på etterlevelse
 • pasientene har liten eller ingen forskjell på helserelatert livskvalitet

Vi vet ikke effekten av tiltak for å involvere pasienter i beslutninger målt på selvrapportert helse og pasientaktivering fordi vi har svært liten tillit til resultatene.

Vi har ikke forskning på om tiltak for å involvere pasienter med samsykelighet i samvalg påvirker helsepersonellets kunnskaper og ferdigheter.

resultattabell 1
Resultattabell 2.png

 

Bakgrunn

Samvalg handler om å la pasienten ta informerte valg om utredning, behandling og oppfølging i samråd med helsepersonell. Ofte finnes det flere ulike undersøkelser og behandlinger å velge mellom. Og samvalg innebærer at pasientens verdier og preferanser om hva som er viktigst å oppnå eller unngå, inngår i beslutningsprosessen.

Mange beslutninger i helsetjenesten gjøres ut fra en faglig og medisinsk vurdering. Utgangspunktet for samvalg er å veie fordeler og ulemper ved ulike helsetiltak opp mot hverandre. Det betyr å fokusere både på potensielle nytteeffekter, men også risikoen for bivirkninger.

Utgangspunktet for samvalg er å veie fordeler og ulemper ved ulike helsetiltak opp mot hverandre.

Hva pasienter vektlegger, kan være ulikt. For at pasienter og helsepersonell skal bli klare for samvalg, brukes ulike tiltak rettet mot pasienter eller helsepersonell, eller det brukes organisatoriske tiltak. Tiltak rettet mot pasienter og helsepersonell kan være ulike i format, som for eksempel kurs, undervisning og veiledning.

Samvalgsverktøy kan benyttes før, under, og etter konsultasjon. De skal understøtte samvalgsprosessen ved at pasientene får relevant og pålitelig informasjon om aktuelle behandlings- eller oppfølgingsalternativer om deres helse for å kunne ta et informert valg. Det finnes nasjonale samvalgsverktøy på norsk hos helsenorge.no.

Pasienter både vil og kan involveres i beslutninger om sin egen helse. Eldre ønsker også samvalg, men det hevdes at de sjeldnere blir involvert sammenliknet med yngre pasienter.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser i august 2018. De fant tre randomiserte kontrollerte studier med til sammen 1879 eldre pasienter med samsykelighet. De vurderte tilliten til middels for fire av utfallene fordi det var bare én studie.

De øvrige utfallene ble vurdert til svært liten fordi studiene ikke var store nok. Studiene var utført i Storbritannia, USA og Australia. De var publisert i løpet av de siste ti årene. Det er også funnet en pågående studie. Ny forskning vil kunne endre konklusjonene.

Spørsmålstabell.png

 

Systematisk oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndbeskrevet fremgangsmåte. (Les mer: Cochrane)

Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, er det viktig å si noe om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet:

 • hvor godt studiene er gjennomført
 • om studiene er store nok
 • om studiene er like nok
 • hvor relevante studiene er
 • om alle relevante studier er fanget opp

Referanse

Butterworth JE, Hays R, McDonagh STJ, Richards SH, Bower P, Campbell J. Interventions for involving older patients with multi‐morbidity in decision‐making during primary care consultations. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019;(10). Art.nr.: CD013124. DOI: 10.1002/14651858.CD013124.pub2

Les hele Cochrane-oversikten her: Interventions for involving older patients with multi‐morbidity in decision‐making during primary care consultations

Les også:

Samvalgsverktøy kan hjelpe pasienter med å velge behandling

Illustrasjonen viser en dame på restaurant som bestiller av servitøren. Servitøren sier: "Har du bestemt deg for et behandlingsvalg?" Damen svarer: "Har du noe du vil anbefale?"
INFORMERTE BESLUTNINGER: Samvalg innebærer blant annet at pasientens verdier og følelser om hva som er viktigst å oppnå, inngår i beslutningsprosessen. Illustrasjon: Lene Ask

Samvalgsverktøy hjelper pasienter til å bli bedre informert om behandlingsalternativer og risiko.

Samvalgsverktøy er verktøy pasienter kan bruke for å ta informerte beslutninger, for eksempel om hvilket behandlingsalternativ de mener er best for seg.

Samvalgsverktøy bidrar til økt kunnskapsnivå blant pasientene og til at de føler seg mer informerte. Pasientene får i tillegg en klarere bevissthet rundt egne preferanser og verdier. Samvalgsverktøy bidrar trolig til at flere deltar i beslutninger om behandlingsvalg. Verktøyene bidrar antakeligvis også til en riktigere risikoforståelse av valg som tas. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om og vurdert effekten av samvalgsverktøy sammenliknet med tradisjonell beslutningsprosess hos personer som står overfor en beslutning om valg av helsetiltak.

Resultatene viser at personer som får samvalgsverktøy:

 • får mer kunnskap om behandlingsalternativene (stor tillit til resultatet)
 • føler seg mer informerte (stor tillit til resultatet)
 • får en klarere bevissthet om egne preferanser og verdier (stor tillit til resultatet)
 • trolig deltar mer i beslutninger om behandlingsvalg (middels tillit til resultatet)
 • trolig får en riktigere forståelse av risikoen knyttet til behandlingsalternativene (middels tillit til resultatet)
 • muligens oppnår bedre samsvar mellom egne verdier og valg av behandling (liten tillit til resultatet)

Bakgrunn

Samvalg handler om å la pasienten ta informerte beslutninger om utredning, behandling og oppfølging i samråd med helsepersonell. Ofte finnes det flere ulike undersøkelser og behandlinger å velge blant, og samvalg innebærer at pasientens verdier og følelser om hva som er viktigst å oppnå, inngår i beslutningsprosessen.

Mange beslutninger i helsetjenesten tas ut fra en faglig og medisinsk vurdering. Utgangspunktet for samvalg er å veie fordeler og ulemper ved ulike helsetiltak opp mot hverandre. Det varierer hvordan hver enkelt pasient avveier fordeler og ulemper.

Samvalgsverktøy er verktøy pasienter kan bruke for å ta informerte beslutninger om hva som er best for vedkommende. Slike verktøy skal bidra til at pasientene får relevant og pålitelig informasjon om helseproblemet sitt, og om aktuelle behandlings- eller oppfølgingsalternativer. Det finnes samvalgsverktøy på norsk på helsenorge.no.

Hva er denne forskningen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i april 2015 og fant 105 studier som de inkluderte i oversikten. Over 31 000 personer deltok. Studiene omfattet 50 forskjellige typer beslutninger. De vanligste beslutningene var innen kirurgi, screening, genetisk testing og medikamentell behandling.

Personene i kontrollgruppene fikk vanlig oppfølging med generell eller ingen informasjon. Det var 89 studier som så på effekten av å la pasienter bruke samvalgsverktøy i forberedelse til et møte med helsepersonell. I de resterende 16 studiene var pasientene sammen med helsepersonell da de brukte samvalgsverktøyet.

Deltakerne i studiene inkluderte blant annet gravide, personer med psykiske lidelser, personer med kreft og personer uten spesielle helseproblemer, for eksempel personer som skulle velge om de ville delta i screening. Studiene var utført hovedsakelig i USA (50 studier). Ellers kom studiene fra Storbritannia (16), Canada (15), Australia (10), Tyskland (6), Finland (2), Nederland (2), Spania (1), Sverige (1), Kina (1) og en studie var utført både i Australia og Canada. Studiene var utført både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Referanse

Stacey D, Légaré F, Lewis K, Barry MJ, Bennett CL, Eden KB, et al. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD001431. DOI: 10.1002/14651858.CD001431.pub5.

Les hele oversikten i Cochrane Library:  Decision aids for people facing health treatment or screening decisions

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.