fbpx Hvordan får vi eldre pasienter til å være med og velge behandling? Hopp til hovedinnhold

Hvordan får vi eldre pasienter til å være med og velge behandling?

Illustrasjonen viser en sykepleier som holder et brett mot en pasient og sier: Den rosa pillen hjelper mot leddsmerter, men gir deg diaré. Den gule hjelper mot diaré, men gir deg leddsmerter. Så: Hvilken vil du ha?

Ved samvalg tar pasienten informerte valg om utredning, behandling og oppfølging i samråd med helsepersonell. Samvalg fører trolig til at betydelig flere pasienter får behandling i tråd med sine preferanser sammenliknet med vanlig praksis.

Likevel er mer forskning nødvendig. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet som følger: Hva er effekten av tiltak for å involvere eldre pasienter med samsykelighet [komorbiditet] i samvalg sammenliknet med vanlig praksis i primærhelsetjenesten?

Resultatene viser at tiltak for å involvere eldre pasienter med samsykelighet i samvalg trolig fører til at

  • betydelig flere pasienter får behandling i tråd med sine preferanser
  • pasientene får litt flere konsultasjoner
  • pasientene har liten eller ingen forskjell på etterlevelse
  • pasientene har liten eller ingen forskjell på helserelatert livskvalitet

Vi vet ikke effekten av tiltak for å involvere pasienter i beslutninger målt på selvrapportert helse og pasientaktivering fordi vi har svært liten tillit til resultatene.

Vi har ikke forskning på om tiltak for å involvere pasienter med samsykelighet i samvalg påvirker helsepersonellets kunnskaper og ferdigheter.

resultattabell 1
Resultattabell 2.png

 

Bakgrunn

Samvalg handler om å la pasienten ta informerte valg om utredning, behandling og oppfølging i samråd med helsepersonell. Ofte finnes det flere ulike undersøkelser og behandlinger å velge mellom. Og samvalg innebærer at pasientens verdier og preferanser om hva som er viktigst å oppnå eller unngå, inngår i beslutningsprosessen.

Mange beslutninger i helsetjenesten gjøres ut fra en faglig og medisinsk vurdering. Utgangspunktet for samvalg er å veie fordeler og ulemper ved ulike helsetiltak opp mot hverandre. Det betyr å fokusere både på potensielle nytteeffekter, men også risikoen for bivirkninger.

Utgangspunktet for samvalg er å veie fordeler og ulemper ved ulike helsetiltak opp mot hverandre.

Hva pasienter vektlegger, kan være ulikt. For at pasienter og helsepersonell skal bli klare for samvalg, brukes ulike tiltak rettet mot pasienter eller helsepersonell, eller det brukes organisatoriske tiltak. Tiltak rettet mot pasienter og helsepersonell kan være ulike i format, som for eksempel kurs, undervisning og veiledning.

Samvalgsverktøy kan benyttes før, under, og etter konsultasjon. De skal understøtte samvalgsprosessen ved at pasientene får relevant og pålitelig informasjon om aktuelle behandlings- eller oppfølgingsalternativer om deres helse for å kunne ta et informert valg. Det finnes nasjonale samvalgsverktøy på norsk hos helsenorge.no.

Pasienter både vil og kan involveres i beslutninger om sin egen helse. Eldre ønsker også samvalg, men det hevdes at de sjeldnere blir involvert sammenliknet med yngre pasienter.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser i august 2018. De fant tre randomiserte kontrollerte studier med til sammen 1879 eldre pasienter med samsykelighet. De vurderte tilliten til middels for fire av utfallene fordi det var bare én studie.

De øvrige utfallene ble vurdert til svært liten fordi studiene ikke var store nok. Studiene var utført i Storbritannia, USA og Australia. De var publisert i løpet av de siste ti årene. Det er også funnet en pågående studie. Ny forskning vil kunne endre konklusjonene.

Spørsmålstabell.png

 

Fakta
Systematisk oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndbeskrevet fremgangsmåte. (Les mer: Cochrane)

Fakta
Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, er det viktig å si noe om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet:

  • hvor godt studiene er gjennomført
  • om studiene er store nok
  • om studiene er like nok
  • hvor relevante studiene er
  • om alle relevante studier er fanget opp

Referanse

Butterworth JE, Hays R, McDonagh STJ, Richards SH, Bower P, Campbell J. Interventions for involving older patients with multi‐morbidity in decision‐making during primary care consultations. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019;(10). Art.nr.: CD013124. DOI: 10.1002/14651858.CD013124.pub2

Les hele Cochrane-oversikten her: Interventions for involving older patients with multi‐morbidity in decision‐making during primary care consultations

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse