fbpx Å leve med livmorfremfall i rurale Etiopia Hopp til hovedinnhold

Å leve med livmorfremfall i rurale Etiopia

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

<< Chronic disease among women in a resource-constrained setting: The case of pelvic organ prolapse in rural Ethiopia >>

Sykepleier Janne Lillelid Gjerde har studert erfaringene til kvinner med livmorfremfall i rurale deler av Etiopia. Avhandlingen bygger på feltarbeid på sykehus og lokalt i landsbyer i Amhara-regionen, og funnene viser hvordan tilstanden kan påvirke kvinnenes praktiske, sosiale og følelsesmessige liv i betydelige grad.

  • Doktorand: Janne Lillelid Gjerde
  • Disputas: 8. oktober 2018
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

3 svar fra Gjerde

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Jeg håper og tror at den bidrar til økt kunnskap og forståelse av hvordan kvinner som lider av alvorlige grader av genitalt descens (fremfall av kjønnsorganer), og som bor under ekstremt marginaliserte forhold i rurale Etiopia, erfarer tilstanden, at de har stor nytte av å få økt kunnskap om tilstanden og tilbud om gratis behandling.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Jeg har benyttet et eksplorerende kvalitativt design for best å kunne svare på formålene satt for studien, som var å bidra til ny kunnskap om hvordan kvinner med genitalt descens i rurale deler av Amhara regionen i Etiopia erfarer å leve med tilstanden, hvordan de søker behandling og opplevelse av bedring og rehabilitering etter gjennomgått behandling. Dette innebar lengre feltarbeid og innbefattet deltakende observasjon, samt dybdeintervju og fokusgruppeintervju, hovedsakelig med kvinner med alvorlige grader av genitalt descens.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Først og fremst helsearbeidere i den Etiopiske konteksten og eventuelt andre som arbeider i liknende kontekster preget av mangel på helserelatert kunnskap, høy fødselsrate, lav alder ved første fødsel og liten tilgang på fødselshjelp. Det er imidlertid også nyttig kunnskap for helsearbeidere som arbeider innenfor generell gynekologi og med genital descens i en Norsk kontekst.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse