fbpx Recovery etter selvskading hos voksne Hopp til hovedinnhold

Recovery etter selvskading hos voksne

<< Recovery from self-harm – A qualitative study >>

Hovedhensikten med Tofthagens avhandling har vært å øke forståelsen av recovery-prosessen fra direkte selvskade hos voksne mennesker. Hun har blant annet sett på spesialsykepleieres erfaring med utøvelse av sykepleie pasienter som selvskader i akutt fase og tidligere pasienters recovery-erfaringer fra selvskade.

  • Doktorand: Randi Tofthagen
  • Disputas: 11. mai 2018
  • Utgått fra: Institutt for helse- og sosialfag, Universitetet i Tromsø

3 svar fra Tofthagen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny kunnskap? Hensikten med avhandlingen er å øke forståelsen av recovery fra direkte selvskade hos voksne mennesker. Det synes som recovery fra direkte selvskade kan sees i faser; som før og etter et vendepunkt. Før personen erkjenner et vendepunkt lever personen med destruktive selvskademønstre og har ikke recovery som et personlig mål. Når personen erkjenner at hans/hennes direkte selvdestruktive selvskademønster kan føre til død og/eller at de mister kontakten med nære relasjoner, velges livet og /eller kontakt med relasjoner som er viktig for dem. De er så motivert til å lære å gjenkjenne personlig stress, hva som trigger dem til å selvskade, lære å avlede seg selv fra å selvskade og i større grad mestre grunnleggende behov som å sove nok, spise ernæringsriktig kost og å være i fysisk aktivitet noe som gir økt energi i recovery prosessen. Å selvskade kan for personen innebære å ha psykisk smerte/lidelse, skade på kroppen, sosial skam, isolasjon og eksistensiell smerte. Dette samtidig som hun/han erfarer at å skade seg på kroppen kan gi lindring av psykisk smerte/lidelse i et kort tidsrom. Å selvskade over tid kan føre til at mange må øke og/eller endre form for selvskade for å oppnå samme opplevde lindring av psykisk smerte/lidelse.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Avhandlingen består av tre delstudier; En teoretisk, evolusjonær begrepsanalyse for å tydeliggjøre innholdet i begrepet selvskade avgrenset til fagområdene medisin og sykepleievitenskap. To intervjustudier ble gjennomført. I den første intervjustudien utforskes spesialsykepleieres erfaring med utøvelse av sykepleie til voksne pasienter som selvskader i akutt fase. I denne delstudien anvendes manifest og latent innholdsanalyse av data. I den andre intervjustudien er hensikten å utforske, beskrive og forstå tidligere pasienters recovery erfaringer fra selvskade. I denne delstudien anvendes en fenomenologisk analyse av data.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Implikasjoner for sykepleieren er å kartlegge når personen må øke nivå av selvskadeadferd for å få samme erfarte spenningsreduksjon med økt suicidfare. Dette samtidig som personen kjemper med å ivareta sin verdighet og kontroll på selvskadeadferden. En sentral implikasjon for sykepleieren er hvordan hun/han kan veilede personen før og etter pasientens erkjente vendepunkt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse