Doktorgrad Pasientinvolvering for eldre med alvorlig KOLS

«Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making. A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians»

Studien ser på hvordan eldre pasienter med alvorlig KOLS opplever sykdommen og beslutningsprosessen omkring egen behandling og omsorg. Den ser også på helsepersonells vurderinger og verdivalg i forbindelse med behandling med mekanisk ventilasjon. 

  • Doktorand: Heidi Jerpseth
  • Disputas:21. juni 2017
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

3 spørsmål til Jerpseth

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Funnene fra studien viser at pasienter med alvorlig KOLS opplever sin situasjon som svært vanskelig hvor det å være tungpustet beskrives som det mest skremmende og hemmende i hverdagen. Funnene viser at pasientene og sykepleierne svært sjeldent var involvert i beslutningsprosessen om Non invasive ventilasjonsstøtte (NIV) eller respiratorbehandling. Dette er ikke i tråd med verken norsk lov eller nasjonale retningslinjer.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? For å få svar på forskningsspørsmålene, ble kvalitative metode valgt fordi det egner seg for å beskrive og analysere karaktertrekk og egenskaper ved den medisinske virkelighet. Metoden for datainnsamlingen var fokusgruppeintervju med 7 intensivleger og 7 lungeleger, 12 intensivsykepleiere og 14 lungesykepleiere, samt 12 individuelle intervjuer med pasienter med diagnostisert alvorlig KOLS.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Pasienter med alvorlig KOLS bør få planlagte samtaler med behandlende lege og sykepleier når de er i stabil fase. De bør her få anledning til å diskutere ønsker og preferanser for videre behandling og omsorg. Tverrprofesjonelt samarbeid og pasientinvolvering bør tilstrebes i komplekse avgjørelser om mekanisk ventilasjon til pasienter med alvorlig og svært alvorlig KOLS.
Les også: