fbpx Personer med demens kan få det bedre med musikkterapi | Sykepleien

Personer med demens kan få det bedre med musikkterapi

Illustrasjonen viser en gretten mann som sitter i en stor, mens en sykepleier står over og synger noen falske toner.
SANG OG MUSIKK: Musikkterapi kan redusere atferdsproblemer, men har trolig liten eller ingen effekt på aggresjon.

Musikkterapi kan øke velvære og redusere symptomer på depresjon og angst hos personer med demens. 

Det kan også se ut til at musikkterapi kan redusere atferdsproblemer og gi noe bedre kognisjon. Musikkterapi har trolig liten eller ingen effekt på aggresjon. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om effekt av musikkterapi hos personer med demens sammenliknet med vanlig behandling og oppfølging eller annen aktivitet, som lesegruppe, kognitiv trening, puslespill eller matlaging.

Resultatene viser at musikkterapi

  • trolig fører til lavere grad av depresjonssymptomer (middels tillit til resultatet)
  • muligens fører til lavere grad av angstsymptomer (liten tillit til resultatet)
  • muligens fører til noe bedre livskvalitet eller velvære (liten tillit til resultatet)
  • muligens fører til noe mindre atferdsproblemer (liten tillit til resultatet)
  • muligens fører til bedre kognisjon (liten tillit til resultatet)
  • trolig har liten eller ingen effekt på aggresjon (middels tillit til resultatet)

Resultattabell for musikkterapi

Bakgrunn

Forekomsten av demens øker i takt med den økende andelen eldre i befolkningen. I 2017 var det i overkant av 45 millioner personer med demens på verdensbasis, og det er ventet at tallet skal øke til om lag 75 millioner frem til 2030. Personer med demens trenger langtidsomsorg hjemme.

Behovet for pleie og omsorg vil variere over tid og avhenger blant annet av graden av kognitiv svikt, fysisk funksjonsnedsettelse og støtte fra familie og venner. Hvilke tiltak som gis, avhenger blant annet av personens evne til å kommunisere. Dersom en person med demens har mistet evnen til å snakke og forstå, kan musikk være et alternativ til kommunikasjon. Musikkterapi ledes av en musikkterapeut og inneholder elementer som sang, lytting, improvisasjon, bevegelse og dans samt bruk av instrumenter.

Utdannelse til musikkterapeut er i Norge fem år og involverer fagområder som psykologi, psykiatri, musikkpedagogikk, spesialpedagogikk og nevrologi. Det er usikkert i hvor stor grad sykehus og sykehjem i Norge har tilbud om musikkterapi.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i juli 2015 og fant 17 studier med til sammen 620 personer, som de inkluderte i oversikten. Studiene undersøkte ulike musikkterapitiltak til personer med demens. Deltakerne hadde ulik alvorlighetsgrad av demens, men alle deltakerne bodde på sykehjem.

I tolv av studiene ble musikkterapi gitt i gruppe, og i fem ble musikkterapi gitt individuelt. Sju av studiene sammenliknet musikkterapi med en aktiv intervensjon. De fleste tiltakene besto både av musikk, sang og bevegelse, som klapping og dans. Tiltakene ble gjennomsnittlig gitt tolv ganger, to ganger per uke. Varigheten av hver enkelt sesjon varierte fra 30 minutter til to timer. De fleste studiene var gjennomført i Europa, og én av studiene var gjennomført i Norge.

Referanse

van der Steen JT, van Soest-Poortvliet MC, van der Wouden JC, Bruinsma MS, Scholten RJPM, Vink AC. Music-based therapeutic interventions for people with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD003477. DOI: 10.1002/14651858.CD003477.pub3.