fbpx Implementering av e-helse-verktøy Hopp til hovedinnhold

Implementering av e-helse-verktøy

« Implementation of eHealth patient–provider communication tools into routine practice: Facilitators and barriers from the perspectives of patients, middle managers and health care providers »

Implementeringen av elektroniske kommunikasjonsverktøy i helsevesenet er en komplisert og langsom prosess. Varsi og hennes medarbeidere har sett på hva som fremmer og hindrer at slike verktøy tas i bruk på sykehus, og konkluderer med at helsepersonells og lederes tro på nyvinningen det aller viktigste for å lykkes.

  • Doktorand: Cecilie Varsi
  • Disputas: 12. desember 2016
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo

3 spørsmål til Varsi

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Avhandlingen tilfører ny kunnskap om hvilke faktorer som fremmer og hemmer implementering av to ulike elektroniske kommunikasjonsverktøy for pasienter og helsepersonell til ordinær klinisk praksis, fra perspektivene til pasienter, helsepersonell og mellomledere. Avhandlingen har også evaluert anvendbarheten av det teoretiske implementeringsrammeverket Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR).
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? For å få dybdekunnskap om barrierer og fasilitatorer som påvirket implementeringen, ble beskrivende, kvalitativ forskningsdesign ble benyttet. Data ble innhentet ved hjelp av individuelle intervjuer med pasienter, helsepersonell og mellomledere. Data ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Avhandlingen kan være nyttig for dem som driver med implementering av ikke bare eHelse-løsninger, men også alle andre nye intervensjoner og innovasjoner, til klinisk praksis. Ledere og de som driver med lederutdanning vil kunne ha nytte av resultatene. Avhandlingen kan også ha verdi for de som driver med implementeringsforskning, og de som har interesse av å se hvordan det teoretiske rammeverket CFIR er benyttet i en studie og hvilke styrker og svakheter rammeverket har.

Les også

Ikke bare å trykke på en knapp, intervju med Cecilie Varsi og Elin Børøsund.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse