fbpx Syn, hørsel og lysforhold hos eldre Hopp til hovedinnhold

Syn, hørsel og lysforhold hos eldre

« Hearing, vision, and lighting conditions among older recipients of home care»

Et av målene med avhandlingen var å gi økt kunnskap om hørsel og syn blant eldre som mottar hjemmesykepleie, samt å se om det var samsvar mellom de eldres egne vurderinger og standardiserte tester. Haanes ønsket også å måle effekten av en intervensjon utviklet for å forbedre hørsel- og synsfunksjon i tillegg til lysforholdene i hjemmet.

  • Doktorand: Gro Gade Haanes
  • Disputerte: 8. september 2016
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo

 

3 spørsmål til Haanes

1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Min avhandling viser at mange eldre mottagere av hjemmesykepleie lever med hørsel- og synssvekkelser som ikke er undersøkt av spesialist. Den viser videre at de eldre i stor grad aksepterer sin situasjon og tilpasser seg denne. En ROC-analyse avdekket at egenvurdering av ett globalt spørsmål ikke er tilstrekkelig til å avdekke hørsel og synssvekkelser. Avhandlingen viser også at man ikke kan forvente at eldre selv skal utføre alle nødvendige tiltak for å bedre sin funksjonelle hørsel og sitt funksjonelle syn, samt bedre innendørsbelysningen. De trenger mer hjelp enn kun råd og veiledning; de trenger tett oppfølging og assistanse.

2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Avhandlingen er organisert i to delstudier med tre artikler, som er publisert i internasjonale tidsskrifter. Delstudie 1 består av en tverrsnittsundersøkelse for å beskrive hørsel, syn og lysforhold i hjemmet. Da jeg så at det var stor avstand mellom hvordan de eldre selv vurderte hørsel og syn sammenlignet med standardiserte tester, ble det gjennomført en ROC-analyse, som er en diagnostisk test for å undersøke dette mer i dybden. Delstudie 2 er en randomisert, kontrollert klinisk studie for å undersøke hvorvidt råd, veiledning og støtte bidro til å bedre funksjonell hørsel og syn, samt forbedring av lysforholdene.

3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Eldre mennesker selv, sykepleiere som jobber med eldre, pårørende og alle som har kontakt med eldre mennesker. Svekkelser i hørsel og syn kan true funksjon, trivsel, kommunikasjonsevne og livskvalitet blant eldre. En optimalisering av hørsel og syn er viktig for å sikre ADL/IADL-funksjoner, sosial deltagelse og unngå tilbaketrekking og ulykker.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse