fbpx Etikk i praksis | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Etikk i praksis

Alle helsearbeidere i Bærum kommune får tilbud om etikkundervisning.

Bærum kommunes etikkprosjekt ble tildelt Smartprisen i 2008 av Sykepleien og Innovasjon Norge. En av begrunnelsene for tildelingen var den potensielle spredningseffekten man så i prosjektet. På bakgrunn av dette vil vi i det følgende gi en nærmere presentasjon av prosjektets bakgrunn, ulike tiltak i prosjektet og de arbeidsmetoder som er benyttet. 

 

Bakgrunn

I januar 1999 ansatte Bærum kommune Gerhard Heilmann som institusjonsprest ved fem institusjoner i kommunen. Han skulle blant annet undervise pleiepersonalet ved de aktuelle institusjonene. Allerede samme høst var han i gang med undervisning på Stabæktunet bo- og behandlingssenter, hvor Edel Johanne Børslett, var institusjonssjef. Undervisningen la vekt på holdninger og verdier i relasjonen mellom omsorgsutøver- og mottaker. Behovet for ytterligere undervisning i etikk ble bekreftet både gjennom samtaler med beboere og ansatte. Høsten 2005 ble det bestemt at kvalitet skulle være et satsingsområde i pleie- og omsorg (PLO) i 2006, og etikk ble vurdert som en viktig faktor i satsingen. Børslett fikk i oppdrag å lede en prosjektgruppe, hvor også Heilmann deltok, som skulle utvikle et tilbud om internundervisning i etikk. I løpet av kort tid ble tidligere undervisningsopplegg i etikk bearbeidet og kursplanen godkjent som meritterende i Norsk Sykepleierforbund.

 


Grunnkurs i etikk

Heilmann startet etikkopplæring for ansatte i pleie- og omsorg i Bærum kommune i januar 2006, og i løpet av to år hadde alle tjenestestedene fått tilbud om grunnkurs i etikk. I kjølvannet av denne opplæringen kom det forespørsel fra enkelte tjenestesteder om ytterligere styrking av etikkarbeidet gjennom egne grupper for etisk refleksjon. I juni 2007 vedtok kvalitetsutvalget i PLO å opprette en klinisk etikkomité i kommunen. Høsten 2007 ble Bærum kommune oppnevnt som en av ressurskommunene i det nasjonale prosjektet, ”Samarbeid om etisk kompetanseheving” (St.meld. nr. 5, Omsorgsmeldingen). I samarbeid med Seksjon for medisinsk etikk, UiO, utarbeidet kommunen en prosjektbeskrivelse av et FoU-prosjekt i etikk, hvor opprettelse av klinisk etikkomité skulle inngå som et av tiltakene. Fem tjenestesteder ble valgt ut som deltakere i prosjektet og representerte både boliger for personer med psykisk utviklingshemming, hjemmesykepleie og sykehjem. I møte med kommunalsjef for PLO, januar 2008, ble det vedtatt at FoU-prosjektet i etikk i Bærum kommune kunne starte.

 

 

Kartlegging

Det ble tidlig besluttet at prosjektet skulle ha en nær tilknytning til praksis. I perioden juni–september 2008 ble det gjennomført en kartleggingsundersøkelse blant ledere og ansatte ved de fem tjenestestedene som deltar i prosjektet om:

 

  • de etiske utfordringene ledere og ansatte opplevde å stå overfor i egen yrkespraksis
  • ledere og ansattes vurdering av egen etikkompetanse
  • ledere og ansattes opplevde behov og ønsker med hensyn til kompetanseutviklende tiltak

 

Svarprosenten på cirka 50 prosent ble sammenlignet med tilsvarende undersøkelser og vurdert som akseptabel. Utgangspunktet for undersøkelsen var at tiltakene skulle ha sitt fundament i det ledere og ansatte selv ønsket av etikkarbeid på eget arbeidssted. Analysen av kartleggingen ble viktig for det konkrete innholdet i etikkarbeidet. Gjennom et fokusgruppeintervju med lederne på de aktuelle tjenestestedene fikk man bekreftet et sterkt engasjement for etikkarbeidet. Tjenestestedenes representanter i prosjektgruppen var naturlige ressurspersoner for etikkarbeidet lokalt og viktige premissleverandører i prosjektgruppens arbeid med programmet. Planleggingsarbeidet tok tid og prosjektdeltakerne var utålmodige etter å komme i gang. I det følgende vil vi presentere tiltakene som er iverksatt og de som i planlegges iverksatt i etikkprosjektet i Bærum kommune. Se figur 1.

 

Sentrale temaer

Allerede før etikkprosjektet ble en realitet var som kjent grunnkurset i etikk en etablert praksis i Bærum kommune. Kartleggingsundersøkelsen viste imidlertid at behovet for etikkundervisning fortsatt var til stede og prosjektgruppen vedtok å opprettholde tilbudet til samtlige ansatte.

I programmet påpekes det at kurset skal bidra til å sikre kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Kursdeltakerne skal få innsikt i hvordan etisk tenkning påvirker det man gjør i forhold til seg selv, pasienten, kollegaer og pårørende. Kurset strekker seg over fire samlinger à halvannen time og fokuserer på følgende områder: 1) meg selv 2) pasienten/beboeren 3) kollegaer/arbeidslaget og 4) de pårørende. Intensjonen er at alle ansatte skal få anledning til å gjennomføre grunnkurset. Grunnkurset tar opp sentrale etiske temaer og det legges særlig vekt på å vinkle innholdet praktisk. Se tabell 2.

 

Tabell 2 viser grunnkursets standardinnhold. Det er imidlertid rom for variasjoner ved at man ”skreddersyr” tilbudet. Deltakernes ønsker og behov påvirker kursets endelige innhold, noe deltakerne har vurdert som positivt.

 

Etikkskole

I kartleggingen kom det fram at det var et stort behov for ressurspersoner som kunne bistå i vanskelige situasjoner på arbeidsstedet. Et annet sentralt funn var behovet for møteplasser for etisk refleksjon. Prosjektgruppen besluttet å gi to ansatte fra hver avdeling et tilbud om skolering i etikk og veiledning i etisk refleksjon. Tiltaket har fått navnet etikkskolen og er godkjent for klinisk stige av Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund med 32 timer teori i tillegg til dokumentert veiledning og co-veiledning. Ressurspersonene som fikk betegnelsen etikkveiledere skulle i neste omgang organisere og lede kollegagrupper i etisk refleksjon. Bakgrunnen for å velge ut to ansatte fra hver avdeling var å unngå slitasje på etikkveilederne. I tillegg ble det vurdert som en faglig styrke at to kollegaer sammen kunne lede etikkveiledningen.

Kriterier for å bli etikkveiledere var interesse for etikkarbeid og gjennomført grunnkurs i etikk. I ettertid ser vi at også andre kriterier med fordel kunne vært benyttet. Veilederne burde representere hele fagmiljøet, både de med høyskoleutdanning (sykepleier/vernepleier) og ansatte med lavere utdanning (omsorgsarbeider/hjelpepleier).

Oppstart for etikkskolen var februar 2009. Etikkskolen startet med en halv dags fagkurs i etikk og etikkarbeid. I tillegg fikk deltakerne i oppgave å lage en plan for etikkarbeidet på egen arbeidsplass. For øvrig har etikkskolen bestått av tre deler: 1) etikkveiledning i kollegagrupper på egen arbeidsplass, 2) månedlige samlinger for etikkveilederne, 3) månedlig tilbud om co-veiledning (av erfaren etikkveileder) ved gjennomføring av etikkveiledning i kollegagrupper.

 

Veiledning av kollegaer

Parallelt med den øvrige skoleringen gjennomfører ressurspersonene etikkveiledning i kollegagrupper på egen avdeling. Hyppigheten i tiltaket varierer fra ukentlig til en gang i måneden. Prosjektgruppen anbefaler at etikkveiledningen gjennomføres minst en gang hver andre uke, men det har av praktiske grunner ikke vært mulig å gjennomføre for alle avdelinger. Erfaringene så langt viser at det er mest hensiktsmessig å legge etikkveiledningen til tidspunkter hvor man kan sitte uforstyrret og hvor de fleste på avdelingen kan delta. Derfor har tiden rundt skiftet mellom dag- og kveldsvakt, med relativt mange til stede, vært benyttet. I forkant ble det diskutert hvorvidt gruppene skulle være åpne for alle som ønsket å delta, eller lukkede med faste medlemmer. I etikkprosjektet i Bærum kommune er alle gruppene åpne, et valg som så langt synes å være hensiktsmessig.

 

Krever tid

Å satse på etikkveiledning er en prioritering, og etisk refleksjon krever tid og fristilling fra de vanlige arbeidsoppgavene. Det bør settes av en time og gruppen bør ha tilgang til et rom, helst uten telefon, hvor døren kan lukkes. Gruppene bør ikke være for store, maks ni, fordi det gjør det vanskelig for alle å delta aktivt. På den andre siden bør den heller ikke være for liten fordi det gir mindre tilgang på situasjoner, innspill og deling av refleksjoner. I tillegg kan små grupper oppleves som et eksklusivt tiltak med liten betydning for yrkesutøvelsen. I prosjektet beskrives gruppene som en kollegial møteplass for etisk refleksjon over egen yrkesutøvelse. I etikkprosjektet i Bærum gjennomføres refleksjonsarbeidet med to noe ulike utgangspunkt:

 

1. Konkrete hendelser fra egen yrkesutøvelse er utgangspunktet for etiske problemstillinger og dilemmaer den etiske refleksjonen konsentrerer seg om. Etisk refleksjonsmodell benyttes.

2. Verdiord er utgangspunktet for gruppens etikkrefleksjon. I etikkveiledningen forsøker man å knytte refleksjonen til deltakernes egen praksis. Et sentralt spørsmål i denne sammenhengen blir: Hva betyr dette for meg i min yrkesutøvelse?  

 

Organisering

Etikkrefleksjon innebærer en samtale mellom kollegaer som både foregår på et konkret og praksisnært nivå (hendelsen, berørte parter, handlingsalternativer) og på et verdi- og teorinivå (hva er fakta i saken, hvilke verdier og juridiske rammer aktualiseres). Refleksjonen bør ende opp med en ”løsning”, en konkret måte å håndtere situasjonen eller liknende situasjoner på.

Etikkveilederen har ansvaret for at refleksjonsgruppene gjennomføres og for å lede etikkrefleksjonen i gruppen. I tillegg kan referater fra refleksjonsgruppene være lærerike, både for dem som har deltatt og for øvrige ansatte. Referatene kan bidra til en spredningseffekt til de som ikke deltar i gruppene. Dersom man velger å bruke referater er det viktig å unngå personidentifiserende opplysninger. 

De månedlige samlingene for etikkveilederne har i hovedsak bestått av en halv dag én gang i måneden over to semestre. Samlingene ledes av kurslederne og består av korte ”miniforelesninger”, refleksjoner over erfaringer og øvelse i etikkveiledning. Utvalgt litteratur har vært benyttet for utdyping av undervisningen. Mens forelesningene var en viktig del av de første samlingene, er det øvelse i etikkveiledning som etter hvert har dominert samlingene. Oversikt over miniforelesninger, se tabell 3.

 

Øvelser

Refleksjoner gjennomføres i felles gruppe ved hjelp av ”runden”. Her utfordres alle etikkveilederne til å si noe om sine erfaringer siden sist vi møttes. Ved behov dveler vi ved situasjoner deltakerne har opplevd som utfordrende. Deltakerne får støtte av hverandre og etikkveilederne får hjelp til å se nærmere på alternative måter å håndtere vanskelige situasjoner på.

Usikkerheten forbundet med rollen som etikkveileder var noe som hyppig kom fram i runden på samlingene. Utsagn som: Jeg vet ikke helt om jeg får det til … var relativt vanlig. Derfor ble innholdet etter hvert endret fra undervisning til øving. Dette innebærer at veilederne går sammen i grupper og øver seg på etikkveiledning med utgangspunkt i situasjoner som tas opp gruppene. Veilederrollen går på omgang og øvelsene skjer med assistanse fra kurslederne. Disse fungerer som co-veiledere og bistår den som til enhver tid er etikkveileder med framdriften i veiledningsprosessen. Ofte ”fryser” vi situasjoner i gruppene for å snakke om kommunikasjonen og refleksjonsprosessen i gruppen. Øvelsene avsluttes med felles samling hvor vi samtaler om prosessen i gruppene.

 

Co-veiledning

Co-veiledning for etikkveilederne gjennomføres en gang i måneden. De erfarne veilederne har ansvaret for co-veiledningen, og disse har også ansvaret for den øvrige delen av etikkskolen. Co-veiledning innebærer at kursleder deltar sammen med etikkveileder på etikkveiledningen i kollegagruppen på arbeidsstedet. I tillegg til deltakelse i den etiske refleksjonsprosessen i gruppen, gjennomføres det før- og etterveiledning med etikkveileder. I førveiledningen samtaler man om det forestående og hva som skal til for at etikkveilederen best skal kunne ”lykkes”. I etterveiledningen ser man tilbake på det som skjedde i gruppen og særlig på etikkveileders håndtering av sin funksjon. Etterveiledningen avsluttes med en oppsummering av hva som fungerte godt og hva etikkveileder eventuelt kan forbedre. Det var betydelig spenning knyttet til hvordan tilbudet om co-veiledning ville bli tatt imot. Ville deltakerne oppleve det som truende og føle seg kontrollert? Erfaringene våre viser det motsatte. Co-veiledning blir etterspurt og samtlige etikkveiledere opplever tiltaket som positivt.

 

Klinisk etikkomité

Kartleggingen viser at både ansatte og ledere mener det i tillegg til interne ressurspersoner noen ganger kan være nødvendig med ekstern hjelp til å håndtere etiske problemer. Med mandat fra rådmannen har Bærum kommune vedtatt å opprette kvalitets- og etikkutvalg på alle tjenestesteder. Behovet for en etikkomité som kan bistå tjenestestedene er noe av det ledergruppen for tjenestestedene i prosjektet har presentert som et utviklingsbehov i møte med prosjektgruppen. Derfor har prosjektgruppen søkt om tillatelse til å opprette en felles klinisk etikkomité for tjenestestedene, i stedet for, som kommunen for øvrig, å innlemme etikkspørsmål i kvalitets- og etikkutvalget. Like før sommeren 2009 ble det gitt klarsignal for at tjenestestedene som deltar i etikkprosjektet kunne opprette en felles etikkomité. Ved siden av etikkveiledning i kollegagrupper og etikkskolen blir opprettelse av klinisk etikkomité høstens satsing i etikkprosjektet.

 

Krever ressurser

Etikkprosjektet i Bærum kommune har varige resultater som målsetting og det er derfor vektlagt at arbeidet må strekke seg over tid, innebære vilje til prioritering og preges av systematikk. Dette er en satsing som koster ressurser. Det er selvsagt betimelig å spørre seg om en slik satsing er nødvendig. Er ikke etikkompetanse noe alle har? Hjelper ikke den allmenne moralen oss til å håndtere situasjoner i praksis godt, rett og rettferdig? Dessuten er ikke etikkskolering i yrkesutdannelsen tilstrekkelig? Hvorfor alt dette fokuset på etikk på arbeidsplassen?

Ressursbruken i satsingen krever en grundig evaluering. Denne er planlagt gjennomført innen prosjektperiodens utløp våren 2011.

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse